ТОП 10:

По виконанню завдання програмиМетодичні рекомендації

По виконанню завдання програми

Технологічної практики

з дисципліни “Економіка торгівлі”

Для вищих навчальних закладів І рівня акредитації

спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність”

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

обліково- економічних дисциплін

Протокол №___від_________

Голова циулової комісії

_______________Н.М.Попова

 

Миколаїв 2012р.

Пояснювальна записка.

Технологічна практика проходить на підприємствах торгівлі завданням якої є закріплення теоретичних знань , одержаних студентами в процесі вивчення дисципліни, а також придбання необхідних навичок самостійного творчого рішення методичних і практичних задач при аналізі основних техніко-економічних показників роботи торгового підприємства.

За результатами проходження технологічної практики студенти повинні:

--вміти використовувати основні форми звітності;

--знати методику розрахунку основних показників та методику проведення економічного аналізу та застосовувати її на практиці;

--вміти розраховувати та аналізувати (з написанням висновків) показники фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства за останніх два роки.

№ п/п Теми Загальна кількість годин Кількість годин аудиторно Кількість годин самостійно Кіль-кість днів
1. Аналіз фінансово-господарсь-ких показників підприємства.
2. Аналіз товарообороту підприємства.
3. Аналіз товарних запасів
4. Аналіз витрат підприємства.
5. Аналіз прибутку і рентабельності.
  Всього
  Вирішення виробничих ситуацій    

Тематичний план.

 

 

Методичні рекомендації по виконанню завдання програми технологічної практики.

Тема № 1. Аналіз фінансово-господарських показників підприємства.

В цьому розділі студент повинен дати економічну характеристику підприємства ( на підставі статуту, який додається до звіту.):

-юридична адреса ;

-форма власності;

-види діяльності;

-формування та розподіл прибутку на підприємстві.

Характеристика підприємства доповнюється основними показниками господарсько-фінансової діяльності (додаток № 1).

Для характеристики основних економічних показників діяльності студенту слід використовувати форми звітності : форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”, форма № 3-торг “Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства”, які додаються до звіту з практики.

 

Розрахунок та аналіз показників проводиться у динаміці за два останніх роки.

Факт поточного року

1. Темп росту,% = ------------------------------*100%

Факт минулого року

 

2. Відхилення( +,-) = факт поточного року - факт минулого року.

 

При розрахунку та аналізу студент повинен самостійно застосовувати набуті знання та заповнити таблицю 1 . При цьому слід виконати наступні розрахунки:

ТЗ * Д

1. Тов. запаси в днях обігу = ----------------- , днів

То

 

ВД

2. ВД. в % до Т/о = --------------- * 100 % , %

Т/о

ВО

3. ВО в % до Т/о = ----------- * 100 % , %

Т/о

Пб

4. Рентабельність = -------- * 100 % , %

Т/о

 

Ф .1 р. 380

5. Коеф. платоспроможності = ----------------

(автономії) Ф .1 р. 640

 

Ф .1 ( р. 260 – р. 620 )

6. Коеф. маневр.власного капіталу = ---------------------------------

Ф .1 р. 380

Ф. 1 р.260

7. Коеф. покриття = --------------------

Ф. 1 р.620

 

8. Власні оборотні кошти = Ф. 1 р. 260 – р. 620 , тис.грн.

 

Після розрахунку та заповнення таблиці 1 студент повинен описати зміни які відбулися за аналізуємі періоди , та надати пропозиції по покращеню ситуації.

 

 

ДОДАТОК.

Аналіз господарсько – фінансового стану підприємства.

Показники 200 рік 200 рік 200 рік в % до 200 року
1. Товарооборот, тис.грн.      
2. Товарні запаси : - тис. грн.   - дні.      
     
3.Основні засоби, тис.грн.      
4. Оборотні активи, тис.грн.      
5.Статутний капітал, тис.грн.      
6. Власні оборотні кошти, тис.грн.      
7. Поточні зобов”язання, тис.грн.      
8. Витрати підприємства : - тис. грн.   - в % до т/о .      
     
9. Витрати обігу : - тис. грн.   - в % до т/о.      
     
10. Доходи підприємства : - тис.грн.   - в % до т/о.      
     
11. Прибуток підприємства ( балансовий ), тис.грн.      
12. Рентабельність підприємства, %      
13. Податок на прибуток, тис.грн.      
14. Чистий прибуток підприємств:- тис.грн.   - в % до т/о.      
     
15. Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
16. Коефіцієнт платоспроможності.      
17. Коефіцієнт маневреності власного капіталу.      

Таблиця 1.

Методичні рекомендації

по виконанню завдання програми

Технологічної практики

з дисципліни “Економіка торгівлі”Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.005 с.)