ТОП 10:

Використання імпортних квот у 2011 р. на ввезення цукру-сирцю тростинного, на 01.07.2011 р. 

 

 

 

 

 

 

Найменування продукції та країни-постачальника тонна тонна тонна     260 900  
Цукор-сирець тростинний (код згідно з УКТЗЕД 1701 11 ) 99,57
у тому числі: з Парагваю
з інших країн-членів СОТ 99,66

Джерело: Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини: закон України від 30.10.2006 р. № 404-V.

Таким чином, проведений аналіз обмежувальних заходів торго­вельної політики України та основних її торговельних партнерів у пе­ріод з II половини 2008 р. до I половини 2011 р. дає підстави зробити низку важливих висновків, а саме:

• в екстремальних умовах світової фінансової кризи країни-члени СОТ, надаючи пріоритет національним економічним інтересам, вдава­лися до частих порушень принципу недискримінації, що є основопо­ложним у функціонуванні цієї організації;

• домінуючими інструментами протекціонізму у період 2008– 2011 рр. стали державна допомога, податкові пільги, захисні заходи та імпортні тарифи;

• торговельні обмеження відносно України створюють значні пе­
решкоди для розвитку зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних
компаній, проте оцінити їх у вартісному вимірі доволі складно. При
цьому торговельні обмеження пов’язані переважно з провідними тор-
15Report to the TPRB from the Director-General on Trade-Related Developments,

WT/TPR/OV/W/5, 9 June 2011

говельними партнерами – Російською Федерацією та іншими членами СНД, Євросоюзом і Китаєм;

• з-поміж країн, що не вступили до СОТ, засобами захисту на­ціонального виробника та внутрішнього ринку найрішучіше скориста­лася Російська Федерація, запровадивши широкий спектр тарифних і нетарифних торговельних обмежень, з особливим акцентом на масш­табних довгострокових програмах державної допомоги фактично усім експортоорієнтованим та імортозамінним галузям економіки.

Торговельна політика України виглядає доволі ліберальною на тлі таких даних: за період із середини 2008 р. до середини 2011 р. на­ціональним урядом запроваджено 14 заходів, які можна вважати дис­кримінаційними щодо комерційних інтересів іноземних торговельних партнерів, тоді як проти України запроваджено 167 таких заходів, що майже у 12 разів більше. Більшість антикризових заходів в Україні традиційно має короткостроковий характер, натомість існує брак

стратегічно зорієнтованої політики розвитку національної промисло­вості та експортного потенціалу, що робить національну модель еко­номічного розвитку уразливою до зовнішніх шоків і зменшує віддачу від інтегрованості у світову економіку.

Внутрішні чинники впливу

Розвиток вітчизняної економіки протягом періоду набуття Украї­ною членства у СОТ здебільшого корелював із загальносвітовою ди­намікою.Україна упродовж 2008–2010 рр. пережила надзвичайно важ­кі часи, пов’язані не лише із негативним впливом світової фінансово-економічної кризи та посиленням протекціонізму, а й з ускладненнями реформувань, викликаними політичними змінами в країні. Скоро­чення ВВП України у постійних цінах у 2009 р. було найвищим серед країн СНД. Уряди Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану спромоглися успішно протистояти сві­товій кризі та уникнути рецесії виробництва. Спад реального ВВП від­бувся у Вірменії (-14,4 % порівняно з 2008 р.), у Росії (-7,9 %) та Мол­дові (-7,7 %). В Україні у І кварталі 2009 р. він сягнув -19,6 % порівня­но з І кварталом 2008 р., а в цілому за 2009 р. склав -14,8 % (рис. 2.4).

Скорочення обсягів виробництва відбулося в усіх галузях про­мисловості України, і найбільше в зорієнтованих на експорт. Зокрема, протягом 2009 р. хімічне та нафтохімічне виробництво скоротилося на 23 %, металургійне виробництво – на 26,7 %, машинобудування – на 44,9 %, а виробництво продукції сільського господарства – лише на 1,8 % (табл. 2.3). Поряд із загостренням кризи неплатежів це спричи­нило одночасне падіння обсягів експорту та імпорту товарів і послуг


(див. рис. 2.4). Графічний аналіз показує, що трендові лінії динаміки ВВП та сальдо зовнішньої торгівлі під час кризи є майже ідентични­ми, що пояснюється високим ступенем взаємозалежності результатів функціонування економіки України від її зовнішньоторговельного складника.

Рис. 2.4. Обсяги зовнішньоторговельної діяльності

(млн дол. США) та приріст реального ВВП України,

% до відповідного кварталу попереднього року,

У порівнянних цінах 2007 р.

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ре­сурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/; Платіжний баланс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/Statist/index_PB.htm

Таблиця 2.3Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.004 с.)