ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передача видатків на виконання делегованих державних повноважень1. Передача прав на здійснення видатків на виконання делегованих державних повноважень до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань може здійснюватися за рішеннями районної або міської ради з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.

2. Міські ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень районній раді з відповідними коштами районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень міській раді з відповідними коштами міському бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договору.

3. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на виконання делегованих державних повноважень має бути пропорційний частці користувачів зазначеними послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади АРК чи органу місцевого самоврядування, який передає ці повноваження.

4. Якщо на території міста чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги.

5. Всі угоди про передачу видатків на виконання делегованих державних повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

 

38. Склад видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, що враховується в обсязі міжбюджетних трансфертів:

1) з бюджетів ІІІ рівня: дошкільна освіта; початкова освіта;заклади культури; організація місцевого самоврядування;

2) бюджетів ІІ рівня: органи місцевого самоврядування районного значення; загальна середня освіта; вечірні школи; отримання вищої освіти; перепідготовка кадрів за районним замовленням; медично-санітарна, клінічна допомога; пологові будинки; програми медично-санітарної освіти; районні центри здоров’я; соціальний захист; соціальне забезпечення; державні програми соціального забезпечення; програми розвитку фізичної культури і спорту; культурно-освітні, театрально-видовищні програми; школи естетичного виховання дітей; утримання спортивних шкіл, спортивних споруд місцевого значення;

3) з бюджетів І рівня: органи місцевого самоврядування обласних рад; законодавча і виконавча влада АРК; загальна і середня освіта для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації; фінансування професійної та вищої освіти; перекваліфікація; все, що було на рівні районів з охорони здоров’я + санаторно-медична реабілітація; медично-соціальні експертні комісії; судово-медична експертиза; центри медичної статистики; бази спеціального медичного постачання; допомога по догляду за інвалідом; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; будинки-інтернати; притулки; будинки культури; театри; різні культурні програми; обласні дитячі санаторно-спортивні школи; державні програми спорту та реабілітації інвалідів; школи параолімпійського резерву; спортивні установа, споруди.

 

39. Склад видатків місцевих бюджетів на виконання власних повноважень: місцева пожежна охорона; місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства; типове проектування, реставрація, утримання пам’яток архітектури; транспорт і дорожнє господарство; організація рятування на водах; програми місцевого значення; обслуговування боргу органів місцевого самоврядування; заходи з захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного і природоохоронного характеру; заходи і роботи з мобілізацій підготовки місцевого значення; проведення місцевих виборів,референдумів; підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад.

 

40. Порядок планування та здійснення видатків місцевих бюджетів на освіту

Фінансування шкіл.

Основну частину витрат місцевого бюджету на освіту складає фінансування загальноосвітніх шкіл. В основі визначення обсягів фінансування лежать два показники:

ºВихідний – кількість учнів (на 1 вересня планового року визначається з урахуванням повного переходу учнів із класу в клас);

ºПохідний – кількість класів(визначається на кожне число, виходячи з нормативів наповнення одного класу).

Система зарплати вчителів складається з 3 складових:

ºоплати навчальних годин;

ºдоплати за перевірку зошитів;

ºдодаткових доплат.

Основним елементом виступає оплата навчальних годин.

Доплата за перевірку зошитів установлена для вчителів початкової школи і старших класів по таких предметах: мова і література, математика, іноземна мова.

Керівники шкіл одержують зарплату, що складається з 2 частин – ставки директора або завуча й оплати педагогічної роботи. При цьому для них встановлені обмеження – максимальний обсяг їхнього педагогічного навантаження не повинний перевищувати 2/3 від нормативу (тобто 12 годин).

Основним напрямком витрат по школі є фонд зарплати, що складається з 3 елементів:

ºпедагогічного персоналу;

ºадміністративно-управлінського персоналу;

º обслуговуючого персоналу.

Фонд зарплати вчителів планується в розрізі 3 вищезгаданих систем зарплати. Планування фонду оплати педагогічного навантаження здійснюється на підставі 2 показників:

ºкількості педагогічних ставок;

ºсередньої ставки зарплати.

Фонд зарплати на перевірку зошитів планується в розрізі груп класів шляхом помноження середньорічної кількості класів у даній групі на середні витрати по перевірці зошитів на один клас. Середні витрати визначаються розподілом суми доплат за перевірку зошитів по тарифікаційному списку на кількість класів на 1 січня.

Додаткові доплати плануються в розрізі кожного виду доплат шляхом множення відповідних показників по встановленому нормативові доплат:

ºза класне керівництво – середньорічна чисельність класів, помножена на норматив доплат;

ºза керівництво кабінетами – кількість кабінетів на норматив доплат;

ºза проведення позакласної фізкультурної роботи – у залежності від чисельності класів у школі.

Фонд зарплати адміністративно-управлінського персоналу:

ºдиректор;

ºзаступники;

ºорганізатори масової роботи.

Кількість місць заступників і організаторів залежить від кількості класів у школі, а ставка зарплати директори і його заступників – від кількості учнів у школі. Планування фонду заробітної плати визначається шляхом помноження кількості посад на ставку зарплати.

Фонд зарплати обслуговуючого персоналу планується шляхом помноження кількості місць на ставку зарплати. Кількість робочих місць визначається по встановлених нормативах.

Фінансування дошкільних установ.

У фінансуванні дошкільних установ існують певні особливості. Планування фонду зарплати здійснюється за спрощеною методикою: кількість робочих місць помножується на середню ставку зарплати. Кількість місць вихователів і їхніх помічників установлюється по нормативах на одну групу. Норматив залежить від тривалості перебування дітей в установі. Кількість робочих місць допоміжного персоналу встановлюється по типових штатних розкладах, виходячи з чисельності дітей у дитячій установі.

Оплата відпускних.

Основною особливістю планування фонду зарплати є виділення засобів на заміщення працівників, що знаходяться у відпустці. Сума цих витрат планується шляхом множення загальної кількості днів відпустки даного робочого місця на середньоденну зарплату.

Часткова оплата витрат у дитячих дошкільних установах здійснюється також за рахунок батьків.

Загальною особливістю для шкіл-інтернатів і дитячих дошкільних установ є встановлення часткового покриття витрат за рахунок оплати батьків. Ця оплата зараховується не на рахунки даних установ, а до бюджету. Вся сума витрат за кошторисом фінансується з бюджету.

Фінансування вищої освіти.

Система вищої освіти в Україні зараз включає дві групи установ:

ºІ–ІІ рівнів акредитації – коледжі, технікуми, інститути;

ºІІІ–ІV рівні акредитації – інститути, університети, академії.

ºфінансування вищої освіти здійснюється за рахунок двох джерел:

ºбюджет;

ºплатне навчання.

Фонд заробітної плати вищих навчальних закладів містить п’ять елементів: .

ºпрофесорсько-викладацький склад (визначається шляхом множення кількості посад на середню ставку. Кількість посад установлюється за нормативом кількості студентів на викладачів, диференційованим по формах навчання. Зарплата викладачів залежить від посади, наукового ступеня і ученого звання);

ºадміністративно-управлінський склад();

ºучбово-допоміжний персонал;

ºобслуговуючий персонал;

ºфонд погодинної оплати викладачів (сумісники) (розраховується за нормативом (1–2%) до фонду зарплати професорсько-викладацького складу і використовується для оплати праці залучених для викладання фахівців народного господарства і наукових установ).

Фонд зарплати адміністративного, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу визначається на підставі штатного розкладу вищого навчального закладу, що затверджується ректором.

 

41. Порядок планування та здійснення видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я

Фінансування медичних установ ґрунтується на таких показниках:

· По стаціонару – кількість ліжок і ліжко-днів.

· По поліклініках – кількість лікарських відвідувань.

Кількість ліжок характеризує кількість лікарських місць. Розрізняють нормативну потребу і фактичну їхню наявність. Нормативна потреба визначається, виходячи з чисельності жителів населеного пункту і показника госпіталізації в розрахунку на рік. Кількість ліжко-днів – це добуток від множення кількості ліжок на кількість днів функціонування одного ліжка в день.

Кількість лікарських відвідувань визначається шляхом розподілу чисельності жителів у районі обслуговування на середню кількість відвідувань поліклінік на рік.

Система заробітної плати медичних працівників встановлюється в розрізі категорій: лікар, середній і молодший медичний персонал, адміністративно-управлінський і обслуговуючий персонал.

Система зарплати лікарів ґрунтується на встановленні ставки зарплати і її систем підвищення, а також надбавок. Ставка зарплати залежить від посади і кваліфікаційної категорії. Крім того, у частині надбавки ставка може залежати від місця розташування лікарні. Надбавка до зарплати встановлюється також за шкідливі і небезпечні умови праці, за роботу у вихідні і святкові дні і нічний час.

Ставки зарплати середнього медичного персоналу залежать від посади, категорії і стажу роботи. Для молодшого медичного персоналу ставки встановлені в залежності від посади. На середній і молодший медичний персонал поширюються надбавки за шкідливі умови праці, за роботу у вихідні і святкові дні і нічний час.

Фонд зарплати розраховується шляхом множення кількості посад на середню ставку зарплати. Середня ставка зарплати медперсоналу встановлюється на підставі тарифікаційного списку. Кількість посад лікарів визначається в розрізі стаціонару і поліклініки.

 

42. Порядок планування та здійснення видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення – це надання фінансового забезпечення або допомоги тим громадянам, що внаслідок об’єктивних причин не можуть мати достатніх власних доходів або не знаходяться на чийомусь утриманні. У систему соціального забезпечення входять:

· Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;

· Притулки для неповнолітніх;

· Дитячі установи-інтернати (для дітей з різними відхиленнями в здоров’ї).

Фінансування зазначених установ здійснюється по кошторисному принципові. В основі складання кошторисів лежать показники кількості ліжок і ліжко-днів (аналогічно до фінансування установ охорони здоров’я.).

Соціальний захист населення – система державного матеріального забезпечення ветеранів праці й інших громадян літнього віку, ветеранів війни, громадян потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, сукупної цільової грошової допомоги на проживання і державної допомоги родинам з дітьми.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.012 с.)