ТОП 10:

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на диф-терію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок? 

А. * 12 годин.   В. 24 годин.
С. 36 годин.   Д. 48 годин.
  Е. 72 годин.

 

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки від-даленого села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який документ пови-нен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

A. Історію розвитку дитини(ф. № 112/о).

B. * Медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу(ф. № 103-1/о). C. Історію розвитку новонародженого(ф. № 097/о).

D. Обмінну карту: відомості про новонародженого(ф. № 113/о). E. Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о) .

435. Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і ви-значити наскільки він залежить від керованих причин, пов’язаних із недоліками в організації ліку-вально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого явища в загальній кількості по-мерлих дітей до 1 року найточніше це відображає?

A. * Частка неонатальної смертності. B. Частка мертвонароджуваності.

C. Частка ранньої неонатальної смертності. D. Частка постнеонатальної смертності.

E. Частка перинатальної смертності.

436. Для аналізу діяльності амбулаторії з річних звітних документів були взяті відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всьо-го і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?

A. * Кількість захворювань до середньорічної кількості населення. B. Кількість лікарів до середньорічної кількості населення.

C. Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань. D. Середньорічна кількість населення до кількості лікарів.

E. Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення .

437. У результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в не-онатальному періоді помирає 54% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип дитячої смертності в даному населеному пункті?

 

А. Тип "С". В. Тип "В". С. *Тип "А".

 

У аспірантки М. занедужала 1,5 річна дитина і хворіла 18 днів. У родині є непрацююча ба-буся. Дитина виховується в повній родині. Провести експертизу працездатності по догляду за хво-рою дитиною.

 

A. * Матері видається листок непрацездатності на весь період хвороби дитини.

B. Матері видається довідка по догляду за хворою дитиною на весь період хвороби дитини.

 

C. Матері видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту днів довідка.

D. Матері видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту днів довідка.

 

До медико-соціальної експертної комісії скерований хворий С. з наступним станом здо-ров’я: виражені порушення функцій організму, хворий нездатний до самообслуговування, потребує постійної сторонньої допомоги і догляду . Критеріями якої групи інвалідності відповідають показ-ники здоров’я даного хворого?

 

А. *I групи. В. III групи.
С. II групи. D. II А групи.

 

E. II Б групи.

 

440. Сімейний лікар готує план проведення комплексу лікувально-профі-лактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи він повинен внести в цей план щодо пер-винної профілактики захворювань?

A. Заходи щодо покращання умов життя хворих.

B. Направлення хворих на санаторне лікування.

C. Заходи щодо підвищення якості життя хворих.

 

D. *Попередження виникнення захворювань.

E. Попередження ускладнень хвороби.

 

441. Показник загальної смертності в районі А становить 11,9%, а в районі Б – 15,9%. У віковій структурі населення району А частка осіб 50 років і старших складає 30%, а в районі Б – 40%. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоречніше скористатися в цьому випадку?

A. *Розрахунку стандартизованих показників.

 

B. Розрахунку коефіцієнта кореляції.

C. Розрахунку довірчого коефіцієнта.

D. Розрахунку середніх величин.

 

E. Розрахунку відносних величин.

 

442. Якщо показник частоти захворюваності на інфекційний гепатит в районі А. у 2011 році прийняти за 100%, тоді в наступні роки він буде виглядати наступним чином: 2015 р. – 62,5%, 2025 р. – 55%. Який показник використаний для обрахунку?

A. * Наочності.

B. Екстенсивний.

C. Інтенсивний.

 

D. Співвідношення.

E. Темп росту.

 

443. Серед всієї суми зареєстрованих захворювань міського населення хвороби системи кровообігу складають 15%. Який статистичний показник наведений?

A. Наочності.

B. *Екстенсивний.

 

C. Інтенсивний.

D. Співвідношення.

E. Середні величини.

 

У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відзначено збільшення числа пенсіонерів, що переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які викликали аналогічне масове переселення з-за закордону. Оцініть склад населення, що характеризує останнє демографічне явище?

A. Імміграція населення.

 

B. Еміграція населення.

C. *Регресивний склад населення.

 

D. Стаціонарний склад населення.

E. Прогресивний склад населення.

 

На підприємстві протягом року в першому півріччі з 2 000 працюючих чоловіків мали травми – 320, з 4 000 працюючих жінок – 280. В другому півріччі із 6 000 чоловіків травмовано 720, із 2000 жінок травмовано 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них, та аналізу травматизму на підприємстві лікарем-терапевтом?

A. *Метод стандартизації. B. Кореляційний аналіз. C. Регресійний аналіз.

D. Розрахунок середніх величин. E. Розрахунок відносних величин.

446. З метою аналізу стану здоров’я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу – 62 випадки на 10 тис. населення; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу – 483,55 випадки на 10 тис. населення; рівень смертності від хвороб системи кровообігу – 10,9 випадки на 10 тис. населення; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті – 67,0%; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу – 16,2 ви-падки на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?

A. * Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті. B. Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу.

C. Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу. D. Рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу.

E. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.008 с.)