ТОП 10:

Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Міністерство промислової політики України

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

 

Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Затверджено на засіданні Вченої ради НМетАУ та

навчально-методичної ради ДІПОпрому

як навчальний посібник

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 657(075.8)

 

Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч. посіб. / Л.Є Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леоновата ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 118 с.

 

 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для опанування основних аспектів української мови за професійним спрямуванням. Подаються основні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів, професійного спілкування, перекладу та редагування наукових текстів. Наведено зразки оформлення основних типів документів та правила дотримання норм професійної комунікації у діловому спілкуванні.

Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.

 

Відповідальні за випуск: В.Т. Британ, завідувач кафедри історії та українознавства НМетАУ

Т.С. Хохлова, проректор ДІПОпрому

 

Рецензенти: Л.М. Кулакевич, канд. філол. наук, доц. (ДВНЗ “УДХТУ”)

Г.І. М’ясоїд, канд. пед. наук, доц. (Дніпропетровський університет економіки та права)

 

©Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А. Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач, 2012

© Національна металургійна академія

України, 2012

© Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості, 2012

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 5

1. ДЕРЖАВНА МОВА – Мова професійного спілкування.. 6

1.1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи. 6

1.2. Мовне законодавство й мовна політика в Україні. Державна мова в Україні 8

1.3. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 11

1.4. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мовні норми, їх типи. 17

2. Основи культури української мови.. 19

2.1. Мова й культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. 19

2.2. Словники в професійному мовленні 21

2.3. Мовний етикет. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації 23

3. Стилі сучасної української літературної мови професійного спілкування.. 26

3.1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. 26

4. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ. Спілкування як інструмент професійної діяльності 31

4.1. Сутність спілкування, функції 31

4.2. Спілкування й комунікація. 33

4.3. Види, типи й форми професійного спілкування. 36

4.4. Невербальні компоненти спілкування. 37

4.5. Поняття ділового спілкування. 39

5. Риторика Й мистецтво презентації 42

5.1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.. 42

5.2. Презентація як різновид професійного мовлення. 44

6. КУЛЬТУРА УСНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ.. 46

6.1. Особливості усної комунікації 46

6.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід 46

6.3. Етикет телефонної розмови. 49

7. ФОРМИ КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ.. 52

7.1. Наради, збори, дискусії як форми колективного обговорення. Мистецтво перемовин 52

8. ДІЛОВІ ПАПЕРИ ЯК ЗАСІБ ПИСЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 58

8.1. Класифікація документів. 58

8.2. Вимоги до змісту і розташування реквізитів. 59

8.3. Вимоги до бланків документів. 62

8.4. Оформлення сторінки. 63

8.5. Вимоги до тексту документа. 64

9. ДОКУМЕНТАЦІЯ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ. 66

9.1. Резюме. 67

9.2. Характеристика. 68

9.3. Лист. 69

9.4. Заява. 70

9.5. Автобіографія. 71

9.6. Трудова угода. 71

9.7. Трудовий договір. 72

10. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ.. 73

10.1. Службова записка. 73

10.2. Рапорт. 74

10.3. Протокол. 74

10.4. Витяг з протоколу. 76

11. ЕТИКЕТ СЛУЖБОВОГО ЛИСТУВАННЯ.. 77

11.1. Класифікація листів. 77

11.2. Реквізити листа та їх оформлення. 77

11.3. Різні типи листів. 78

12. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 79

12.1. Історія й сучасні проблеми української термінології 79

12.2. Термін та його ознаки. Термінологія як система. 80

12.3. Способи творення термінів певного фаху. 82

12.4. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькогалузева термінологія. 84

12.5. Кодифікація та стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту. 85

13. НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 88

13.1. Становлення й розвиток наукового стилю української мови. 88

13.2. Особливості, рубрикація, лінійна та індексна нумерації наукового тексту. 90

13.3. Жанри наукових досліджень. 92

14. Проблеми перекладу Й редагування наукових текстів.. 99

14.1. Форми й види перекладу. 99

14.2. Калькування. 101

14.3. Переклад термінів. 102

14.4. Особливості редагування наукового тексту. 104

Література.. 105

ДОДАТКИ.. 107

Додаток 1. 107

Додаток 2. 108

Додаток 3. 109

Додаток 4. 110

Додаток 5. 111

Додаток 6. 113

Додаток 7. 114

Додаток 8. 115

Додаток 9. 116

Додаток 10. 117

 


ВСТУП

Посібник “Українська мова (за професійним спрямуванням)” укладений на основі програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1150 (Додаток № 2). Зазначена програма відрізняється від попередньої тим, що акцент із засвоєння відомостей про норми літературної мови усіх рівнів мовної ієрархії переноситься на законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування, формування навичок наукової комунікації і фахової мови.

Реалізація завдань програми здійснюється шляхом вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Зміст посібника не дублює шкільної програми з української мови, а базується на культурі усного і писемного професійного спілкування, умінні використовувати набуті знання і навички в професійній сфері. У разі необхідності повторення основ граматики й орфографії української мови, студенти можуть скористатися посібниками: “Українська мова професійного спрямування. Частина І: Навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леоновата ін. (2009 р.)” і “Українська мова за професійним спрямуванням. Частина ІІ: Навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леоновата ін. (2010 р.)”.

Метою посібника є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови. Це забезпечить ефективне професійне спілкування, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; набуття методів впливу на співрозмовника; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології певного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, належне користування різними типами словників.

Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей (підготовка до модульного контролю, державного екзамену), аспірантів (підготовка до вступних іспитів до аспірантури, кандидатського екзамену).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.145.38.157 (0.009 с.)