ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання та вимоги щодо практичних знань і вмінь фахівців з бухгалтерського обліку за окремими напрямами діяльності для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Зміст напрямів діяльності, посадових функцій, аналітичних матеріалів, фахового досвіду та вмінь, які набуваються студентом в процесі виробничої практики (Таблиця 1) обумовлені вимогами Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

 

Таблиця 1 Зміст напрямів діяльності, посадових функцій, аналітичних матеріалів, фахового досвіду та вмінь, які набуваються студентом в процесі виробничої практики  
№ з/п Фахові напрями майбутньої діяльності спеціаліста Посадові функції Звітні матеріали підприємства для аналізу і вивчення Фаховий практичний досвід та вміння, які набуваються студентом-практикантом  
 
Облікова діяльність (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності) Складання, приймання, перевірка та бухгалтерська обробка документів, ведення синте-тичного й аналітичного обліку Первинні документи бухгалтерського обліку, облікові реєстри Складати, приймати, перевіряти обробляти бухгалтерські документи, проводити синтетичний і аналітичний облік: касових документів; документів з обліку операцій поточного, валютного та інших рахунків; документів з розрахункових операцій з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, з бюджетом, з органами соціального страхування, з позабюджетних відрахувань, учасниками та іншими дебіторами і кредиторами; документів і звітів з руху запасів; документів з руху основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій; документів з оформлень нарахувань і виплат заробітної плати, утримань і відрахувань; документів з обліку продукції, робіт, послуг; документів з обліку зовнішньоекономічної діяльності.  
    Ведення статистичного обліку, використання статистичних методів обробки економічної інформації Первинні документи бухгалтерського обліку, облікові реєстри Використовуючи дані фінансової, оперативної і статистичної звітності, вміти: проводити статистичне спостереження; володіти прийомами зведення і групування, складати статистичні таблиці різних видів; розраховувати абсолютні і відносні величини, різні види середніх величин, показники варіацій, показники ряду динаміки, різні види індексів, графіки різних видів, статистичні показники господарсько - фінансової діяльності і давати економічну оцінку, використовувати статистичну звітність, показники матеріально-технічної бази, показники ефективності її використання, використовувати статистичну звітність про матеріально-технічну базу  
    Складання фінансової звітності підприємств і організацій Первинні документи бухгалтерського обліку, облікові реєстри Вміти складати: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки  
    Ведення податкового обліку Первинні документи бухгалтерського обліку, облікові реєстри Вести податковий облік Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис  
  Фінансова діяльність (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності) Визначення доходів витрат і фінансових результатів Дані облікових реєстрів та Головної книги Визначати доходи, витрати та фінансові результати Складання фінансової звітності підприємства  
Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання Планові та звітні показники статистичної і фінансової звітності, статистичні методи обробки економічної інформації на ПЕОМ   Визначати чисельність персоналу, норму праці, продуктивність праці, вплив чинників на продуктивність праці, основні і оборотні засоби, амортизаційні відрахування. Давати оцінку доцільності витрат на ремонт, модернізацію, заміну засобів праці, технічне переозброєння Визначати ефективність відтворення та використання основних засобів і потужностей підприємства, визначати склад і структуру оборотних засобів підприємства, норми витрат сировини та інших запасів, ефективно використовувати матеріальні і нематеріальні активи, необхідний розмір грошових коштів, норматив оборотних коштів у запасах та інших нормованих елементів, ефективність використання оборотних коштів.  
Економічна діяльність (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання Законодавчі і нормативні акти, планові та звітні показники статистичної і фінансової звітності, статистичні методи обробки економічної інформації Визначати напрями діяльності підприємства, враховувати дії чинників зовнішнього середовища, визначати попит і пропозицію на ринку товарів і послуг; проводити оцінку трудового потенціалу підприємства; чисельність персоналу; норму праці, продуктивність праці, вплив чинників на продуктивність праці; основні і оборотні засоби; амортизаційні відрахування; Давати оцінку доцільності витрат на ремонт, модернізацію, заміну засобів праці, технічне переозброєння; Визначати ефективність відтворення та використання основних засобів і потужностей підприємства , склад і структуру оборотних засобів підприємства, норми витрат сировини та інших запасів; Ефективно використовувати матеріальні і нематеріальні активи, необхідний розмір грошових кош­тів, норматив оборотних коштів у запасах та інших оборотних коштів  
Організація виробництва Показники фінансової і статистичної звітності Визначати джерела і класифікацію інноваційних процесів, їх вплив на діяльність підприємства, напрями науково-технічного процесу, технічного розвитку підприємства, основні показники технічного рівня підприємства, оцінку ефективності технічних нововведень, структуру, принципи і методи організації виробничого процесу, виробничого циклу  
   
Організування бухгалтерського обліку (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності) Участь у організуванні бухгалтерського обліку бази практики Фактичні дані про існуючу структуру бухгалтерської служби Діючі структури управління (схеми) бухгалтерською службою Зміст посадових інструкцій Складання графіків документообороту Складання посадових інструкцій та положень для працівників бухгалтерії  
Дотримання законів України та інших нормативних актів, що регулюють господарську діяльність підприємств Діючі нормативні законодавчі акти.   Складати довіреності, здійснювати контроль за їх використанням, установлювати строки позовної давності. Стеження за змінами в законодавстві (нормативах).    
Контрольно-аналітична діяльність в системі бухгалтерського обліку (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності) Контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку Документальні дані щодо додержання касової, банківської та розрахункової дисципліни Здійснювати контроль за дотриманням методології бухгалтерського обліку кредитно - розрахункових операцій    
Аналіз результатів внутрішнього і зовнішнього аудиту Звітні дані аудиту за минулі періоди. Існуюча практика управління грошовими потоками Аналіз бухгалтерської та статистичної звітності Контроль управління грошовими потоками  
Техніко – інформаційна діяльність в системі бухгалтерського обліку (підприємства, установи і організації різних форм власності і видів діяльності) Використання комп’ютерної техніки для ведення бухгалтерського обліку Фактичні дані про наявність на базі практики комп’ютерного забезпечення та опис обраної форми бухгалтерського обліку Працювати в режимі АРМ бухгалтера та вести облік господарських засобів та їх джерел, витрат підприємства, фінансових результатів, фінансової та податкової звітності  

 


2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

 

Загальні положення

 

Методичні рекомендації проведення навчальної та виробничої практик студентів розроблені на основі «Наскрізної програми проведення практик кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Практики студентів є невід’ємними складовими частинами процесу підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводяться в організаціях різних галузей господарства, форм власності, розмірів, де є відповідна база.

За наявності на базах практики вакантних місць студенти - практиканти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

У процесі проходження практики студенти ведуть щоденники, а в кінці практики оформляються письмові звіти.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.009 с.)