ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Іншою формою є стандартний звіт “Звіт по проводках”. Звіт по проводках являє собою вибірку з журналу проводок по заданих критеріях.Для формування звіту виберіть пункт «Звіт по проводках» меню «Звіти» головного меню програми. На екран видається запит параметрів даного звіту.

Журнал-ордер (відомість) по субконто застосовується для рахунків, на яких ведеться аналітичний облік по субконто. Він дозволяє одержати для кожного виду субконто, по якому ведеться аналітичний облік на рахунку дебетові і кредитові обороти, а також розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець обраного періоду.

Картка рахунку :372
за 2 Квартал 2008 р. ПТС ЗАО
Дата Документ Операції Дебет Кредит Поточне сальдо
      Рахунок Сума Рахунок Сума    
Сальдо на 01.04.08   550,00        
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проїзд!білет :: Основной вид деятельности Відрядження Прочие затраты Мельник Сергей Иванович   20,83 Д 529,17
    У валюті :Гривня       20,83    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проїзд!білет :: Вспомогательная запись НашаФирма Мельник Сергей Иванович   4,17 Д 525,00
    У валюті :Гривня       4,17    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проживання!квитанція :: Основной вид деятельности Відрядження Прочие затраты Мельник Сергей Иванович   108,33 Д 416,67
    У валюті :Гривня       108,33    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проживання!квитанція :: Вспомогательная запись НашаФирма Мельник Сергей Иванович   21,67 Д 395,00
    У валюті :Гривня       21,67    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проїзд!білет :: Основной вид деятельности Відрядження Прочие затраты Мельник Сергей Иванович   21,67 Д 373,33
    У валюті :Гривня       21,67    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00001 :: !проїзд!білет :: Вспомогательная запись НашаФирма Мельник Сергей Иванович   4,33 Д 369,00
    У валюті :Гривня       4,33    
09.04.08 Авансовый отчет АОПТ-00002 :: !госп.мат!чек :: Основний склад Папір ксероксний Партия по умолчанию|Папір ксероксний Иванов Иван Иванович   18,00 Д 351,00
    У валюті :Гривня       18,00    
    Кіл-ть       2,000    
Обороти за період         199,00    
Сальдо на 30.06.08   351,00      

 

Крім того, у діалоговій формі запиту параметрів звіту можна задати різні режими добору субконто.

У залежності від того, установлений режим отримання кореспонденцій з рахунками по дебету або по кредиту, звіт буде називатися «Відомість» або «Журнал-ордер». Якщо обрані обидва варіанти, то звіт буде назватися «Журнал-ордер і Відомість по рахунку».

Перегляд звіту.Вид звіту залежить від обраного варіанта деталізації. Рядки звіту розташовані в хронологічному порядку.

Якщо обрано варіант деталізації «Проводка», то в колонках звіту будуть також виводитися дані по операції.

 

 

Журнал-ордер та Відомість по рахунку 372 Розрахунки з підзв.особами  
2 Квартал 2008 г.  
Дата Поч.зал.Деб. Поч.зал.Кред. Деб.Оборот Кред.Оборот Кін.зал.Деб. Кін.зал.Кред.
01.04.08 550,00     18,00 30,17 150,83 199,00 351,00  
Разом 550,00     18,00 30,17 150,83 199,00 351,00  

 

Введення в практику автоматизованих систем обліку даних дозволяють комплексно розв'язувати задачі не тільки по обліку, а і по контрольному аналізу і аудиту. За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення.

Автоматизація управлінських функцій основується на найбільш раціональному перерозподілу навантаження між людиною та ЕОМ, коли комп'ютер виконує багатоваріантні розрахунки і видає рекомендації по прийняттю рішення, а людина робить кінцеві висновки і вибирає конкретні рішення.

Практика досліджуваних господарств показує, що автоматизація обліку безпосередньо у виробничих підрозділах в сучасних умовах практично не можлива. Перш за все, тому що в умовах фінансової кризи дуже важливо забезпечити відповідні підрозділи, комп'ютерною технікою, а по-друге спеціалісти не мають достатнього досвіду роботи з цією технікою.


Список рекомендованої літератури

Назва
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-ХIV з наступними змінами та доповненнями // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2008. - № 2.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 року № 334 / 94 – ВР в редакції Закону від 22.05.1997 року № 283 / 97 зі змінами та доповненнями // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2008. - № 2.
3. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 року № 168 / 97 – ВР з наступними змінами та доповненнями // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2008. - № 2.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2008. - № 2.
5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями // Законодавство України: Бібліотека “Інфодиск”. – 2008. - № 2.
6. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.- К.: А.С.К., 1998-768 с
7. Автоматизована система бухгалтерського обліку в сільському господарстві: Навч. посібник / М.Ф. Огійчук, Л.Г.Панченко, П.А. Щербаков.-К.: Вища шк.., 1995-156с.
8. Білуха М.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: 2000р.-692с.
9. Глушаченко А.І. Вплив комп’ютерної системи обробки даних на облікову політику сільськогосподарських підприємств - Подільський державний аграрно-технічний університет Міжнародна конференція „Інформатика і комп’ютерні технології в АПК” 21-23 лютого 2008 року м. Кам’янець-Подільський, - 2008. с. 24-26.
10. Гушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006 р. – 320с.
11. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. – Львів: БаК, 2001.-216с.
12. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007-180с.
13. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 348 с.
14. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. - №4. - 2006. - С.52-58
15. Івахненков С. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит. - №7. - 2006. - С.55-65
16. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник./ за ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ПП”Рута”, 2002.-544с.
17. Информационные системы в экономике: Учебник/ Под ред. проф. В.В. Дика. М.: Финансы и статистика. 1999. 272 с.
18. Кондратова С.С. Інформаційні технології в управлінні: Навч. посібник.-К.: МАУП, 1998.- 136 с.
19. Коцупатрий М.М., Царьов М.С., Мазур А.В. Комп’ютерні технології обліку в агропромислових формуваннях. – К.: 2007.-200с.
20. Михайлов Ю. Компъютеризация бухгалтерського учёта // Бухгалтерський учт и аудит. – 1994. - №11.-С.17-19.
21. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-696с.
22. Пічугін П. 1С: Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. Х.: Фактор, 2006.-452с.
23. Славкова О.П., Гаркуша С.А. Інформаційні системи обліку на підприємствах АПК // Збірник наукових праць / За редакцією д.с.-г.н., проф., академіка АН ВШ України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008.-С. 41-43
24. Терещенко Л.О., Матвієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку. – К.: КНЕУ, 2004.-192с.
25. Тесленко Г.С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999.- 232 с.

Михайлов Микола Григорович

Славкова Олена Павлівна

Гаркуша Сергій Анатолійович

 

Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту

методичні рекомендації щодо виконання розділу до дипломної роботи

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання

спеціальності 7.050106, 8.050106 „Облік і аудит”

 

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

 

 

Підписано до друку: «__»___.2009 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman Cyr

Тираж: 100 примірників Замовлення __№_____Ум.друк. арк.. 0,9

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.006 с.)