що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах(до Декларації акцизного податку за _______ 20__ року)

 

Звітний (податковий) період
           

(місяць, рік)

Платник акцизного податку _________________________________ (повне найменування (прізвище, ім’я по батькові) платника)
  код згідно з ЄДРПОУ
               

 

  Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта*
                   

 

Місцезнаходження (місце проживання) платника ____________________________________________ ____________________________________________
Поштовий індекс          
Телефон  
Факс  
E-mail  

 

 

(грн)

  № з/п Показники Декларації акцизного податку Розділ А Розділ Б Розділ В Розділ Г
А15.1 А15.2 А15.3 А15.4 Б12.1 Б12.2 В13.1 В13.2 В13.3 Г11.1 Г11.2 Г11.3 Г11.4
Показники за_________ 20__ року, у якому виявлено помилку                            
Виправлені показники за__________ 20__ року, (уточнена Декларація акцизного податку)                          
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
  2 Продовження додатка 6
Сума акцизного податку, яка збільшує (+) податкові зобов'язання у зв'язку з виправлен-ням помилки                          
Сума акцизного податку, яка зменшує (-) податкові зобов'язання у зв'язку з виправлен-ням помилки                          
Штраф 3 % (рядок 3 х 3 : 100) (підпункт «а» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу)                          
Пеня (підпункт 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу)                          
Зміст помилки  

 

«__»____________20____року

Дата подання

 

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Додаток 7

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

Перелік податкових векселів,

Виданих платником податку при отриманні спирту етилового

 

№ з/п   Дата реєстрації податкового векселя   Обліковий номер податко-вого векселя   Повне наймену-вання та місцезна-ходження банку-аваліста   Кількість отрима-ного спирту, на яку видано податко-вий вексель, тис. дал   Дата складання податко-вого векселя   Сума акцизного податку за податко-вим векселем, грн   Остаточна сума акцизного податку, що підлягає сплаті з урахуван-ням акта коригуван-ня, грн   Гранич-ний термін погаше-ння податко-вого векселя   Сплата акцизного податку в рахунок погашен-ня податко-вого векселя, грн   Пога-шення подат-кового векселя обсяга-ми вироб-леної продук-ції, грн   Обсяги спирту етило-вого, вико-ристані не за цільо-вим призна-ченням
                       
                       
                       
                       

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
  Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Додаток 8

до Декларації акцизного податку

 

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

Перелік податкових векселів,

Виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів

 

 

№ з/п   Дата реєстрації податкового векселя   Обліковий номер податкового векселя   Повне найменування та місцезна-ходження банку-аваліста   Кількість отриманих нафтопродуктів, на яку видано податковий вексель, кг   Дата складання податкового векселя   Сума акцизного податку за податковим векселем, грн   Граничний термін погашення податкового векселя   Погашення податкового векселя обсягами виробленої продукції, грн   Обсяги нафтопродуктів, використані не за цільовим призначенням, кг
                   
                   
                   
                   

Керівник

 

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.006 с.)