ТОП 10:

Схема психолого-педагогічної характеристики учня



 

1. Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька, їх професія.

2. Характеристика умов сімейного виховання учня: склад сім’ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.

3. Рівень фізичного розвитку: стан здоров’я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.

4. Ставлення учня до колективу: соціально-психологічний статус у колективі, усвідомлення свого статусу; характер взаємин з однокласниками; з ким підтримує товариські взаємини, з ким конфліктує, чому; стиль поведінки у конфліктних ситуаціях; потреба бути членом колективу, рахуватися з його думкою, боротися за його честь, авторитет, ставлення до негативних явиш у колективі; як складаються взаємини з однокласниками протилежної статі; ставлення до вчителів.

5. Спрямованість особистості: власна, громадянська або ділова; характеристика усвідомлених мотивів: інтереси, їхня глибина, усталеність та дієвість; ідеали, ціннісні орієнтації та життєві плани.

6. Рівень домагання, самооцінка: рівень самооцінки (занижений, адекватний, завищений), співвіднесення самооцінки та рівня домагань; вимогливість до себе, до інших; вміння аналізувати свою поведінку; ставлення до критичних зауважень вчителів, товаришів.

7. Особливості темпераменту і характеру: тип темпераменту, особливості його прояву; яскраво виражені позитивні та негативні риси характеру; риси характеру, що виявляються у ставленні учня до самого себе, оточуючих, навчання - старанність, активність, дисциплінованість, доброта, повага, скромність тощо.

8. Особливості емоційно-вольової сфери: характер емоційної реакції на педагогічні впливи; ступінь емоційної збуджуваності, характер зовнішніх проявів емоційних переживань; емоційна стійкість у ситуаціях емоційної нестабільності; настрій, що переважає, причини зміни настрою; вольові якості (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, самовладання та ін.);

9. Навчальна діяльність: успішність за різними предметами, загальний розумовий розвиток; особливості сприйняття та темп осмислення навчального матеріалу; особливості уваги (стійкість, переключення та розподіл); особливості та тип пам’яті; розвиток образного та логічного мислення, вміння розмірковувати та ін.; наявність інтересу до навчання; чи використовує додаткову літературу в навчальній діяльності; чи бере участь у роботі предметних гуртків, факультативів; старанність та наполегливість у навчанні; вміння вчитися (режим, організованість); культура мовлення; мотиви учіння; здібності (загальні, спеціальні).

10. Ставлення до різних видів діяльності: ставлення до праці (наявність постійних домашніх доручень, участь у суспільно-корисній праці в школі, працелюбність, повага до людини праці та результатів чужої праці, трудові вміння та навички, дисциплінованість у праці); ставлення до майбутньої професії (наявність професійних інтересів та схильностей, усвідомлення вибору майбутньої професії); ставлення до художньо-естетичної діяльності (розвиненість естетичних смаків, відвідування театру, виставок, наявність домашньої бібліотеки, фонотеки, наявність улюблених творів мистецтва, участь у шкі­льній художній самодіяльності, самостійні заняття мистецтвом (гра на музичних інструментах, літературна творчість, малювання тощо).

11. Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості особистості; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і засоби подолання; визначення найважливіших психолого-педагогічних завдань у виховній роботі з конкретним учнем;рекомендації щодо конкретних педагогічних шляхів, методів та форм педагогічної взаємодії з учнем.

 

У процесі вивчення особистості учня та складання характеристики використовуються різноманітні психолого-педагогічні методи у відповідності до специфіки того чи іншого розділу характеристики:

 







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.003 с.)