ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов’язки осіб, які здобувають професію юриста у вищих навчальних закладахСтуденти, курсанти, слухачі, стажисти, магістри, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право:

• на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

• вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індиві­дуальних програм;

• додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

• продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержано­го освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;

• одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;

• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спор­тивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

• доступ до інформації в усіх галузях знань;

• участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, кон­ференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

• особисту або через своїх представників участь у громадському самовря­дуванні, в обговоренні, виріпіенні питань удосконалення навчально-вихов­ного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

• участь в об´єднаннях громадян;

• безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

• забезпечення стипендіями, гуртожитками у встановленому порядку;

• трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

• перерву в навчанні у вищих закладах освіти;

• користування послугами закладів охорони здоров´я, засобами лікуван­ня, профілактики захворювань та зміцнення здоров´я;

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного на­сильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

• участь у виборах і обрання до вищого колегіального органу самовряду­вання закладу;

• вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому ректором (директором);

• відвідування за дозволом деканів (завідуючих відділеннями) занять на інших факультетах (відділеннях) закладу за умови виконання графіка навчаль­ного процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

• отримання матеріальної допомоги, користування під час навчання без відриву від виробництва встановленими чинним законодавством пільгами;

• створення фондів для студентських потреб; участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

• на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у встановленому порядку.

Обов´язками студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспі­рантів, докторантів є:

• додержання законодавства, моральних, етичних норм;

• систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичка­ми, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

• додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

• виконання вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

• відвідування занять за обраним індивідуальним навчальним планом;

• вчасне інформування керівництва закладу в разі неможливості з по­важних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та іспитів, виконання контрольних робіт тощо.

За невиконання обов´язків і порушення Правил внутрішнього розпоряд­ку вищого закладу освіти ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу освіти. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого закладу освіти встанов­люється Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку цього закладу.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.004 с.)