ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура та види юридичної практикиПід структурою (від лат. structura — порядок, устрій, розташування) розуміють сукупність стійких зв'язків об'єкта, які забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, збереження його основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх вимірах.

Структура будь-якого типу соціально-історичної практики включає потребу, мету, мотив, цілеспрямовану діяльність, предмет, засоби і результат. Враховуючи, що юридична практика є різновидом суспільної практики,її структуру можна визначити як сукупність складових елементів, що взаємопов'язані один з одним, і разом забезпечують цілісність юридичної практики як правового явища, збереження її соціальних і правових властивостей та виконання цією практикою суспільних функцій.

Структура юр.практики-це сукупність взаємопов’язаних елементів необхідних для збереження цілісності юр.пр.діяльності і виконання її соц. Призначення
Структура:

-Субєкти й учасники:
1)субєкти
: органи й установи юр.спрямованості,їхні службові і посадові особи.
2)учасники:
особи,що залучаються до здійснення тієї чи іншої сторониюр.пр.д.(підозрюваний,свідок,підозрюваний)
-Об’єкти:
1)події і дії,
що мають юр.значення
2)правові відносини,що
виникають у сфері функціонування держ.інститутів.
3)правові відносини,що
виникають між державними органами,фізичними і юридичними особами.

-Юридичні дії та операції:
1)юр.дії -
зовні виражені соціально-перетворювальні акти суб’єктів,що тягнуть за собою певні юр.наслідки(проведення слічих дій)
2)юр.операції -комплекс юр.дій об’єднаних єдиною метою і спрямовані на вирішення завдання в рамках юр.процесу:
Внутрішня форма діяльності(
процесуальні впровадження,стадії,режими)

Зовнішня форма діяльності(акти-документи,акти-дії)
-Засоби:
(юридичні інструменти,за допомогою,яких досягається мета(спеціальні,прості,складні,
технічні тощо)
-Способи:
(конкретний шлях досягнення мети при використанні засобів і за наявності конкретних умов і передумов(загальносоц.,юридичні,технічні)
-Методи:
(сукупність способів і засобів,для досягнення мети(результат))
-Результат:
(підсумки юр.дій їх закріплення у правовому акті-документі певної юр.форми)
Види юридичної практики
1)за її спеціалізацією(або за субєктами здійснення): судова,слідча,прокурорська,оперативно-розшукова,адвокатська,нотарільна,юр.служби.ДВС,ДК(Крим)С,тощо)
2)за галузями права:
-конституційного-діяльність центральних органів влади(комісій Верховної Ради України,Конституційного Суду України)
-кримінального – прокуратури,слідства,адвокатура.
-адміністративного-суддів,адм..суду України,Державної суд.адміністрації,Вищої Ради Юстицій.
-цивільно-господарського-господ.судів,бюро,які спеціалізуються на цив.праві

Залежно від видів правової діяльності юридичну практику можна класифікувати на правотворчу, правотлумачну, правореалізаційну, практику систематизації права, правового виховання.

Правотворча практика полягає у здійсненні уповноваженим суб'єктом діяльності у порядку і формах, визначених суспільством, які дозволяють створювати норми права, що найбільш ефективно, повно і адекватно будуть регулювати суспільні відносини, врегулювання яких дійсно вимагається потребами життя.

Правотлумачна практика характеризується вчиненням соціальними суб'єктами юридичних дій, спрямованих на адекватне з'ясування і роз'яснення дійсного змісту правових норм, які здійснюються згідно з виробленими у суспільстві прийомами і способами тлумачення.

Правореалізаційна практика визначається як правова діяльність суб'єктів права, що забезпечує найбільш ефективне і оптимальне використання наданих прав, виконання покладених обов'язків, дотримання введених заборон та застосування правових норм з найменшими витратами зусиль і часу.

Майже кожний з вказаних видів юридичної практики можна класифікувати на підвиди. Наприклад, у судовій практиці: за підвідомчістю виокремлюються — практика Конституційного Суду України, господарських судів, неспеціалізованих судів загальної юрисдикції; за категоріями справ — практика вирішення кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ.


21.Кваліфікаційні вимоги до юрисконсультів:
Юридична консультативна діяльність-це професійна діяльність юристів-фахівців з різних галузей права,основною функцією організат.структури,яка користується правовими послугами юрисконсульта.
Було б несправедливим обмежити сферу діяльності юрисконсультів лише підприємствами. їхньої допомоги потребують і установи, і організації, і громадські об'єднання, і приватні фірми, і міждержавні асоціації тощо. Юрисконсульти працюють і в державному і в недержавному секторі, і безліч виробничих завдань повсякденного характеру, які виникають в їхній роботі, іноді виводять їх із сфери правової в сферу адміністративної діяльності.
Завдання та обов’язки. Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій. Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної продукції
Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу з оформлення документів і актів майново-правового характеру.
. Юрисконсульт повинен знати:
5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства.
5.2. Чинне законодавство.
5.3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.
5.4. Технічні засоби механізації й автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів.
5.5. Порядок ведення обліку й складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві.
5.6. Порядок укладання й оформлення господарських договорів.
5.7. Основи економіки, організації праці, виробництва й управління.
5.8. Правила та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги:
6.1. Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юрисконсульта І категорії не менше 2 років.
6.2. Юрисконсульт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією юрисконсульта II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
6.3. Юрисконсульт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією юрисконсульта не менше 2 років.
6.4. Юрисконсульт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
Юрисконсульт має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
3.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)