ТОП 10:

Правовоа основа діяльності підприємства – СтатутЗгідно із Господарським та Цивільним кодексами України підприємства та організації діють на підставі установчих документів, які затверджуються засновником (засновниками) підприємства.

Правовою основою для діяльності громадської організації є Статут.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об'єднанням міських рад, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

Статут Асоціації затверджений загальними зборами засновників - уповноважених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації

Статут громадської організації містить питання діяльності: Загальні положення, що визначають найменування і місцезнаходження Асоціації, правові засади діяльності; мета та завдання Асоціації; повноваження Асоціації, визначення членів Асоціації, їх права та обов’язки; органи управління Асоціації, їх права та обов’язки; джерела фінансування та правовий режим майна Асоціації; міжнародні зв’язки Асоціації; припинення Асоціації; внесення змін і доповнень до статуту Асоціації.

Статут містить особливості організаційної структури громадської організації. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності, позапартійності.

Також Статут визначає законодавчу базу, якою в своїй діяльності керується Асоціація: Конституція України, Закони України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейська Хартія місцевого самоврядування, іншим законодавством України та цим Статутом, а також рішення, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.

Статутом визначається, що Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України як через членів Асоціації, її органи управління, так і через регіональні відділення, що об'єднують членів Асоціації в Автономній Республіці Крим, та областях, є юридичною особою, має свою печатку з зображенням символіки, власним найменуванням, штампи, та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

Статут визначає точну назву АМУ трьома мовами, зазначає адресу та символіку. Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

Метою та завдання Асоціації визначено : покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань:

1) утвердження демократичних принципів в системі управління територіями;

2) захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;

3) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

4) сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад;

5) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;

6) сприяння місцевому економічному розвитку як процесу стратегічного партнерства місцевої влади, бізнесу та громади;

7) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;

8) захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;

9) організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

10) надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування;

11) здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад;

12) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

На виконання статутних завдань АМУ здійснює повноваження визначені Статутом. Окремою статтею подано визначення членів організації, обсяг їх прав та обов’язків, джерела формування та правовий режим майна Асоціації, яке є її власністю. Ці засади повністю відповідають законодавству України.

Статут визначає, що Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов'язаннях Асоціації.

Для виконання статутних завдань і рішень її органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв‘язки.

Основною метою здійснення Асоціацією міжнародних зв‘язків є:розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування; залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури міст; сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв‘язків; організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

Згідно Статуту, з метою виконання статутних завдань Асоціація може укладати угоди про співробітництво з міжнародними та закордонними неурядовими організаціями, вступати в члени міжнародних об’єднань органів місцевого самоврядування та відкривати свої представництва за кордоном.

Зміни і доповнення до Статуту вносяться Загальними зборами (Конференцією) Асоціації і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

Статут визначає способи припинення Асоціації.Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Дає пояснення визначення цих термінів та розподілення або реалізації майна у разі ліквідації Асоціації.

Статут організації містить також відомості про органи управління

Асоціацією та її структуру, які ми розглянули у підрозділі 1.2.

РОЗДІЛ 3ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ – ВИКОНУВАТИ ДОРУЧЕННЯ КЕРІВНИКА БАЗИ ПРАКТИКИ – РОБОТА В ЦЕНТРІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АСОЦІАЦІЇ 3.1.Правові підстави роботи Центру правової допомоги

Одним з основних напрямків статутної діяльності АсоціаціїєКонсультативна та правова допомога містам. Для виконання цієї діяльності в Асоціації створено Центр правової допомоги. Діяльність Центру відбувається відповідно до Загального положення про юридичну службу, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040. «Правова робота – діяльність юридичної служби або юрисконсульта відповідної категорії, що виконує функції юридичної служби (далі – юридична служба), щодо забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків».

Але всі служби та підрозділи підприємств і установ, а також громадських організацій, що займаються виробничо-господарською та громадською діяльністю, певною мірою займаються правовою роботою, пов'язаною з розробкою та прийняттям управлінських рішень, спрямованих на зміцнення державної, планової та трудової дисципліни:

Правова робота повинна забезпечувати виконання законів, планів та угод не тільки громадською органвіацією, а й іншими громадськими організаціями, членами Асоціації, державними органами , органами місцевого самоврядування, господарськими органами стосовно цієї організації.

Основні напрямки діяльності Центру правової допомоги:

1) забезпечує правильне застосування на підприємстві нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства;

3) проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами підприємства, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) проводить разом із структурними підрозділами підприємства роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує керівника підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

7) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;

8) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

9) здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;

10) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

11) подає керівникові підприємства: пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства; висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна;

12) розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

13) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціальних питань;

14) надає правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

15) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників підприємства, подає пропозиції керівникові підприємства щодо поновлення порушених прав;

16) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

17) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

18) організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників підприємства, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.

19) надає консультаційну допомогу структурним підрозділам Асоціації, регіональним відділенням , органам місцевого самоврядування міст і сіл України;

20) приймає участь у складанні законодавчих і нормативних документів і вносить пропозиції для прийняття їх Верховною Радою України;

21) надає безкоштовні юридичні консультації незахищеним верствам населення міст - засновників Асоціації.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.008 с.)