ТОП 10:

Здобувачів вищої освіти ступеня спеціалістаЗа спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

 

 

м. Хмельницький

2016
ЗМІСТ

      Стор.
1. Опис навчальної дисципліни
2. Заплановані результати навчання
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура вивчення навчальної дисципліни
  4.1. Тематичний план навчальної дисципліни
  4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
  4.3. Завдання для самостійної роботи студентів
  4.4. Індивідуальні завдання
5. Методи навчання та контролю
6. Схема нарахування балів
7. Рекомендована література
  7.1. Основна література
  7.2. Допоміжна література
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті
       

Опис навчальної дисципліни

1. Шифр і назва галузі знань 08 Право
2. Код і назва спеціальності 081 Право
3. Назва спеціалізації цивільно-правова
4. Назва дисципліни Нотаріат
5. Тип дисципліни професійної
6. Код дисципліни ВУ ПФ 2.1.1.3.
7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна другий
8. Ступінь вищої освіти, що здобувається спеціаліст
9. Курс / рік навчання п’ятий
10. Семестр перший
11. Обсяг вивчення дисципліни:    
  1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин) 1,5 / 45
  2) денна форма навчання:    
  аудиторні заняття (годин)
  % від загального обсягу 62,2
  лекційні заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 64,3
  семінарські заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 35,7
  самостійна робота (годин)
  % від загального обсягу 37,8
  тижневих годин:    
  аудиторних занять 1,6
  самостійної роботи 0,9
  3) заочна форма навчання:    
  аудиторні заняття (годин)
  % від загального обсягу 26,7
  лекційні заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 83,3
  семінарські заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 16,7
  самостійна робота (годин)
  % від загального обсягу 73,3
  тижневих годин:    
  аудиторних занять 0,8
  самостійної роботи 2,2
12. Форма семестрового контролю залік
13. Місце дисципліни в логічній схемі:    
  1) попередні дисципліни НПФ 1.3.1.3. Цивільне право; ВУПФПР 2.1.2.6. Сімейне право
  2) супутні дисципліни ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.1. Проблеми цивільного права; ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.2. Проблеми зобов’язального права; ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.9. Правовий режим нерухомості
  3) наступні дисципліни  
14. Мова вивчення дисципліни українська.
       

2. Заплановані результати навчання

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:
1. Знання (здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)
1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату нотаріату;
1.2) називати нормативно-правові акти, що регулюють діяльність нотаріусів;
2. Розуміння (здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)
2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть нотаріальної діяльності;
2.2) описувати поняття нотаріату України;
3. Застосування знань (здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач)
3.1) окреслювати вимоги до посади нотаріуса;
3.2) показувати організацію діяльності нотаріальних органів (державних нотаріальних контор; приватної нотаріальної діяльності; державних нотаріальних архівів);
4. Аналіз (здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)
4.1) визначати особливості, послідовність та відповідність чинному законодавству нотаріальних дій;
4.2) аналізувати повноваження нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій;
5. Синтез (здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)
5.1) пояснювати особливості вчинення окремих нотаріальних дій;
5.2) Встановлювати можливість застосування у нотаріальній діяльності законодавства іноземних держав;
6. Оцінювання (здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)
6.1) встановлювати загальні правила посвідчення правочинів;
6.2) робити висновок щодо повноти виконання документа;
7. Створення (творчість) (здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури)
7.1) розробляти проекти документів за завданою ситуаційною задачею;
7.2) складати окремі нотаріально-процесуальні документи.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.003 с.)