ТОП 10:

Для підготовки на другому освітньому рівніНавчальної дисципліни

«НОТАРІАТ»

Для підготовки на другому освітньому рівні

Здобувачів вищої освіти ступеня спеціаліста

За спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

 

 

м. Хмельницький

2016
ЗМІСТ

      Стор.
1. Опис навчальної дисципліни
2. Заплановані результати навчання
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура вивчення навчальної дисципліни
  4.1. Тематичний план навчальної дисципліни
  4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
  4.3. Завдання для самостійної роботи студентів
  4.4. Індивідуальні завдання
5. Методи навчання та контролю
6. Схема нарахування балів
7. Рекомендована література
  7.1. Основна література
  7.2. Допоміжна література
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті
       

Опис навчальної дисципліни

1. Шифр і назва галузі знань 08 Право
2. Код і назва спеціальності 081 Право
3. Назва спеціалізації цивільно-правова
4. Назва дисципліни Нотаріат
5. Тип дисципліни професійної
6. Код дисципліни ВУ ПФ 2.1.1.3.
7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна другий
8. Ступінь вищої освіти, що здобувається спеціаліст
9. Курс / рік навчання п’ятий
10. Семестр перший
11. Обсяг вивчення дисципліни:    
  1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин) 1,5 / 45
  2) денна форма навчання:    
  аудиторні заняття (годин)
  % від загального обсягу 62,2
  лекційні заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 64,3
  семінарські заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 35,7
  самостійна робота (годин)
  % від загального обсягу 37,8
  тижневих годин:    
  аудиторних занять 1,6
  самостійної роботи 0,9
  3) заочна форма навчання:    
  аудиторні заняття (годин)
  % від загального обсягу 26,7
  лекційні заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 83,3
  семінарські заняття (годин)
  % від обсягу аудиторних годин 16,7
  самостійна робота (годин)
  % від загального обсягу 73,3
  тижневих годин:    
  аудиторних занять 0,8
  самостійної роботи 2,2
12. Форма семестрового контролю залік
13. Місце дисципліни в логічній схемі:    
  1) попередні дисципліни НПФ 1.3.1.3. Цивільне право; ВУПФПР 2.1.2.6. Сімейне право
  2) супутні дисципліни ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.1. Проблеми цивільного права; ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.2. Проблеми зобов’язального права; ВС ПФ ЦПС 2.2.1.1.9. Правовий режим нерухомості
  3) наступні дисципліни  
14. Мова вивчення дисципліни українська.
       

2. Заплановані результати навчання

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:
1. Знання (здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)
1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату нотаріату;
1.2) називати нормативно-правові акти, що регулюють діяльність нотаріусів;
2. Розуміння (здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)
2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть нотаріальної діяльності;
2.2) описувати поняття нотаріату України;
3. Застосування знань (здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач)
3.1) окреслювати вимоги до посади нотаріуса;
3.2) показувати організацію діяльності нотаріальних органів (державних нотаріальних контор; приватної нотаріальної діяльності; державних нотаріальних архівів);
4. Аналіз (здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)
4.1) визначати особливості, послідовність та відповідність чинному законодавству нотаріальних дій;
4.2) аналізувати повноваження нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій;
5. Синтез (здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)
5.1) пояснювати особливості вчинення окремих нотаріальних дій;
5.2) Встановлювати можливість застосування у нотаріальній діяльності законодавства іноземних держав;
6. Оцінювання (здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)
6.1) встановлювати загальні правила посвідчення правочинів;
6.2) робити висновок щодо повноти виконання документа;
7. Створення (творчість) (здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури)
7.1) розробляти проекти документів за завданою ситуаційною задачею;
7.2) складати окремі нотаріально-процесуальні документи.

 

Індивідуальні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні завдання у вигляді науково-дослідних робіт та рефератів. Теми науково-дослідних робіт та рефератів, а також методичні рекомендації щодо їх виконання визначаються в навчально-методичних матеріалах з навчальної дисципліни.

Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

1) традиційний усний виклад змісту теми;

2) слайдова презентація.

На семінарських та практичних заняттях застосовуються:

- дискусійне обговорення проблемних питань;

- вирішення ситуаційних завдань;

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань;

- складання окремих видів документів.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ;

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями;

6) захист підготовленого публічного виступу.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку.

Структура залікового білету включає три теоретичних питання.

 

Приклад залікового білету:

 

1. Поняття і способи охорони та захисту цивільних прав нотаріусом.

2. Поняття види та процедура видачі свідоцтв про право на спадщину.

3. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду).

 

Схема нарахування балів

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:

  Вивчення навчальної дисципліни    
     
           
  100 балів      
           
             
Очна (денна, вечірня) форма навчання   Заочна (дистанційна) форма навчання    
             
10 балів – за результатами навчання під час лекцій   5 балів – за результатами навчання під час лекцій    
             
40 балів – за результатами навчання під час семінарських (практичних, лабораторних) занять   40 балів – за результатами навчання під час семінарських (практичних, лабораторних) занять    
   
             
20 балів – за результатами самостійної роботи   25 балів – за результатами самостійної роботи    
             
               
  30 балів – за результатами складання семестрового контролю      
    +        
  Додаткові бали      
                   

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційних занять за денною формою навчання і 5 лекційних занять за заочною формою навчання.

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів:

№ з/п Форма навчання Кількість лекцій за планом Кількість відвіданих лекцій
1. Денна 1,0 2,0 3,5 4,5 5,5 6,5 8,0 9,0 10,0
2. Заочна 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 х х х х

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 семінарських занять за денною формою навчання і 1 семінарського заняття за заочною формою навчання.

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може оцінюватися кількістю балів у таких межах:

№ з/п   Рівень знань студентів Кількість семінарських занять відповідно до навчального плану
5 занять 1 заняття
1. Високий (творчий) 90-100 % 10,0-11,0 25,5-28,0
2. Достатній (конструктивно-варіативний) 82-89 % 9,0-9,5 23,0-25,0
74-81 % 8,5 21,0-22,5
3. Середній (репродуктивний) 64-73 % 7,5-8,9 18,0-20,5
60-63 % 6,5-7,0 17,0-17,5
4. Низький (рецептивно-продуктивний) 35-59 % 5,0-6,0 10,0-16,5
0-34 % 0,0-4,5 0-9,5

6.4. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та складності, але не може бути більше 6-8 балів для індивідуальних завдань та 10-12 балів для індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Отже, рівень знань студентів за різні види індивідуальних завдань може оцінюватися кількістю балів у таких межах:

№ з/п Назви тем Кількість балів
Денна форма Заочна форма
1. Тема 1. Організація діяльності нотаріату в Україні
2. Тема 2. Повноваження нотаріальних органів та посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій
3. Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
4. Тема 4. Посвідчення правочинів
5. Тема 5. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій

Рекомендовані джерела

7.1. Основні джерела
  1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 2006. — № 5. — Книга 1. — Ст. 1156 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. – 2003. - № 11. – Ст. 461. 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088. 5. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6. — Ст. 56. 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // ОВУ. – 2001. – № 2001. – № 46. – Ст. 2038 (зі змінами та доповненнями). 7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 273. 8. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р., № 3425-ХІІ // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383. 9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 04.07.2012 р., № 1255-IV // ВВР. 2004, N 51, ст.553 10. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р., № 1255-IV // ВВР. — 2004. — № 11. — Ст. 140. 11. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р., № 2654-XII // ВВР. — 1992. — № 47. — Ст. 642. 12. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р., № 898-IV // ВВР. — 2003. — № 38. — Ст. 313. 13. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін, С. М. Пашков. — К. : Знання, 2008. — 494 с. — (Вища освіта XXI ст.). 14. Нотаріат в Україні : Навчальний посібник / За ред. Ю. В. Нікітіна. — К. : КНТ, 2007. 15. Нотаріат в Україні : підручник / За ред. В. В. Комарова. — К. : Юрінком Інтер, 2006. 16. Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом: Підручник у трьох книгах / за заг. ред. д.ю.н., професора, заслуженого юриста України С.Я. Фурси. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Алерта, 2015. – 484 с. 17. Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник/ За заг. ред. С.Я.Фурси.-К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012.-920 с. 7.2. Допоміжні джерела 18. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005// ВВР. — 2005. — № 32. — С. 1278. — Ст. 422. 19. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 р. № 2623-IV // ВВР. — 2005. — № 26. — Ст. 354. 20. Про День нотаріату : Указ президента України від 22.02.2010 р. № 211/2010 // ОВУ. — 2010. — № 13. — Ст. 605. 21. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 13. — Ст. 113. 22. Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 р., № 102 // http://zakon1.rada.gov.ua/ 23. Перелік документів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р., № 1172 // ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 69. 24. Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р., № 830 // ОВУ. — 2004. — № 27. — том 1. — стор. 196. — стаття 1770. 25. Про створення Консультативно-методичної ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань : Наказ Кабінету Міністрів України про затвердження Положення, Склад колегіального органу від 29.04.2010 № 368/7 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v-368323-10. 26. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 р., № 1127 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF . 27. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України № 282/20595 від 22.02.2012 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 28. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування: Наказ Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011 р. // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11. 29. Положення про державний нотаріальний архів: Наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 р., № 870/5 // ОВУ. — 2009. — № 39. — Ст. 1331. 30. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р., № 1707/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11. 31. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, області, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2000 р., № 36/5 // ОВУ. — 2007. — № 12. — Ст. 459. 32. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2012 р., № 1043/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12 33. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р., № 142/5/310 // ОВУ. — 2004. — № 52. — том 2. — Ст. 3492. 34. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату: Наказ Міністерства юстиції України від 01.12.2006 р., № 87/5 // ОВУ. — 2006. — № 49. — стор. 67. 35. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса: Наказ Міністерства юстиції України від 22.03.2011р., № 871/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11 36. Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату: Наказ Міністерства юстиції України від 28.07.2011 р., № 1904/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0925-11. 37. Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру: Наказ Міністерства юстиції України від 04.01.1998 р., № 3/5 // ОВУ. — 1998. — № 5. — Ст. 153. 38. Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 р., № 888/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11. 39. Правила ведення нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р., № 3253/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: [Електронний ресурс] — Режим доступу: 40. Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р., № 111/5 // ОВУ. — 2006. — № 52. — Ст. 3547. 41. Положення про Спадковий реєстр: Наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2011 р., № 1810/5 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11 42. Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору / Т. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 3. 43. Вавженчук С., Фулей Г. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом / С.Вавженчук, Г. Фулей // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 3. — С. 3. 44. Василина Н. В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта / Н. В. Василина // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2015. — № 2(23). 45. Гриджук Д. М. Іпотека у кредитуванні : Практичні аспекти / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. — К.: А.С.К., 2006. 46. Гріненко О. О. Правовий статус консула при виконанні нотаріальних функції : науково-практичний посібник / О. О. Гріненко. — К. : Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. — 352 с. 47. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні. Національна академія державної податкової служби України : Дис. канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Гулєвська Г. Ю.. — Ірпінь, 2004. 48. Дякович М. Нотаріат як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб / М.Дякович // Право України. — 2016. — № 6. — С. 114-119. 49. Дякович М. Нотаріат у системі органів по здійсненню захисту майнових прав дитини / М. Дякович // Журнал юристів України. — 2008. — № 1 (21). — лютий. 50. Дякович М. М. Іпотека — інструмент для боржника і кредитора / М. М. Дякович. — Львів, 2004. 51. Євтух О. Житлова іпотека / О. Євтух // Економіка України. — 2001. — № 1. 52. Єрема М. Р. Обставини, що перешкоджають здійсненню приватної нотаріальної діяльності: сучасність та перспективи розвитку / М. Р. Єрема // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 47–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. 53. Журавльов Д. Виконавчі написи як засіб захисту цивільних прав юридичних та фізичних осіб нотаріусами / Д. Журавльов // Науково-практичний журнал Української нотаріальної палати. — 2007. — № 11 (97). 54. Іпотечний ринок : підручник / за ред. Любунь О. С., Кірєєв О. І., Денисенко М. П. — К. : Атіка, 2006. 55. Комаров В. В. Нотариат и нотариальный процесс / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. — Х. : Консум, 1999. 56. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя. Бібліотечка нотаріуса. Міністерство юстиції України, 2009р. 57. Мічурін Є. Представництво та довіреність у нотаріальній практиці / Є. Мічурін // Науково-практичний журнал Української нотаріальної палати. — 2008. — № 5 (103). — травень. 58. Мічурін Є. О. Нотаріальна практика: застосування законодавства / Є. О. Мічурін. — Х. : Юр. світ, 2008. — 420 с. 59. Носік В.В. Проблемні питання нотаріальної практики / В. В. Носік, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова, О. П. Печений. — Х., 2008. — 96 с. 60. Нотарiат в Українi: навчальний посiбник / Ю.В. Нiкiтiн, С.С. Бичкова, А.Г. Чубенко, В.К. Матвiйчук, Е.О. Гiда, Т.П. Устименко, Н.О. Чучкова. – 4-те вид., доп. i перероб. / За заr. ред. докт. юрид. наук, професора Ю. В. Нiкiтiна. – К.: ВНЗ «Нацiональна академiя управлiння» ; «Алерта», 2016. – 586 с. 61. Нотаріальний процес в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Медвідь, В. Ф. Усенко, Я. Ф. Медвідь. — К. : Атіка, 2006. — 324 с. 62. Нотаріат в Україні : навч. посібник / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. — К. : Юрінком Інтер, 2000. 63. Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Сердюченко, Ю. О. Мосенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 199 с. 64. Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 "Право" напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Котуха О. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 207 с. 65. Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика: наук. вид. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. — Х. : Право, 2008. — 536 c. 66. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування в Україні / К. Паливода // Вісник НБУ. — 2003. — № 11. — С. 40-46. 67. Первомайський О. Окремі питання вчинення нотаріальних дій, предметом яких є новостворене недобудоване нерухоме майно / О. Первомайський // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2008. — № 3 (39). — червень. 68. Семаков Г. С. Нотаріат в Україні : курс лекцій / Г. С. Семаков, С. П. Кондратова. — К. : МАУП, 2001. 69. Сімейний кодекс України: наук.-практ. комент. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. О. Кармаза, О. М. Клименко, В. О. Коцюба, В. О. Чопенко ; Центр прав. дослідж. Фурси. — К. : Вид. Фурса С. Я. ; КНТ, 2008. — 1247 с. — (Цивілістика). 70. Спадкове право: практика застосування: наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін, С. О. Сліпченко, О. Є. Кухарєв. — Х. : Юрсвіт, 2009. — 464 с. 71. Спасибо-Фатєєва І. Деякі проблеми представництва та довіреностей / І. Спасибо-Фатєєва // Науково-практичний журнал Української нотаріальної палати. — 2007. — № 11 (97). — листопад. 72. Стратегія реформування нотаріату України та удосконалення законодавства про нотаріат: матеріали Всеукр. наук.-практ. форуму нотаріусів України / Укр. нотаріал. палата, Київ. ун-т туризму, економіки і права. — К., 2009. — 91 с. 73. Теорія нотаріального процесу [текст] : Науково-практичний посібник / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с. 74. Фурса Є. Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с. 75. Фурса С. Я. Земля: Договори, суд, законодавство: наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса. — К. : КНТ, 2007. 76. Фурса С. Я. Нотаріальний процес : Теоретичні основи : монографія / С. Я. Фурса. — К. : Істина, 2002. — 320 с. 77. Фурса С. Я. Предмет та методи науки про нотаріат / С. Я. Фурса // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 5. — С. 6-10. 78. Фурса С. Я. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практич. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. М. Клименко, С. Я. Рабовська, Л. О. Кармаза. — К. : Вид. Фурса С. Я., 2007. — 1216 с. — (Ваш радник). 79. Фурса С. Я. Теоретична модель нотаріального процесу / С. Я. Фурса // Вісник Академії праці і соціальних відносин. Федерації профспілок України. — 2001. — № 1. — С. 87-93. 80. Фурса С. Я. Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / С. Я. Фурса; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 40 с. 81. Фурса С. Я. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі / С. Я. Фурса // Право України. — 2002. — № 5. — С. 55-62. 82. Цивільне право України : Навч. посібник / За ред. Р. О. Стефанчука. — К. : Правова єдність, 2008. 83. Цивільне право України : Підручник: О. В. Дзера, Д. В. Боброва; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К. : Юрінком Інтер, 2006. 84. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Концерн “ Видавничий Дім “ Ін Юре”, 2003. — Т. 1. Загальна частина. 85. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 2, Т. 3, Т. 12 / За ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. — Серія “Коментарі та аналітика”. — Х. : Страйк, 2009. 86. Цивільний кодекс України : Постатейний коментар у двох частинах / Керівники авторського колективу А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова. — К. : Юстиніан, 2006. — 1008 с. 87. Черниш В. Нотаріус в інформаційному суспільстві / В. Черниш // Нотаріат для Вас. — 2000. — № 5. — С. 7-8. 88. Черниш В. Роль УНП в становленні сучасного нотаріату в Україні / В. Черниш // Нотаріат для Вас. — 2000. — № 7-8. — С. 4. 89. Черниш В. М. Вдосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України / В. М. Черниш // Право України. — 2001. — № 5. — С. 59-65 90. Ясінська Л. Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект): Монографія / Л. Е. Ясінська ; Львівський національний університет ім. І. Франка. — Львів, 2005.    

Навчальної дисципліни

«НОТАРІАТ»

для підготовки на другому освітньому рівніПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.243.114 (0.009 с.)