ТОП 10:

Тема. Фонетика як наука про звуки людської мови (самостійна робота - 4 години).Мета.Ознайомити студентів з поняттям про фонетичну систему мови, про будову мовленнєвого апарату людини. Сформувати поняття про звук як основну одиницю фонетики.

Розгорнутий план лекції

1. Предмет і зміст фонетики як науки. Теоретичне і практичне значення вивчення фонетики. Розділи загальної фонетики.

2. Поняття про звук мовлення. Три аспекти характеристики звуків мовлення.

3. Акустичні властивості звука (сила, висота, гучність, довгота, тембр).

4. Артикуляційна характеристика звуків мовлення:

- структура мовленнєвого апарату і функції його складових частин. Широке і вузьке розуміння мовленнєвого апарату. Активні і пасивні мовні органи;

- артикуляція звуків та її фази;

- артикуляційна база мови і акцент.

5. Функціональна (лінгвістична) характеристика звуків.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 26‑29.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 50 - 57.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 34 - 43.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 109 - 120.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 39 - 57.

6. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

8. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

Б. Додаткова

1. Аванесов Р. И. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы / Р. И. Аванесов // История советского языкознания: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 153 - 156.

2. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – С. 3 - 102.

3. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

Питання для перевірки

1. Які ознаки звуків мовлення свідчать про те, що вони є природною матерією мови?

2. Обґрунтуйте потребу виділення трьох аспектів вивчення звуків мови.

3. Якими акустичними ознаками характеризуються звуки мовлення? Як виникають шуми і тони? Від чого залежать висота, сила(інтенсивність, гучність) і тривалість звука?

4. Що таке резонатор і резонанс? Як утворюється тембр звука?

5. Які звуки називають голосними?

6. Які звуки називають приголосними?

7. Що є предметом анатомо-фізіологічного аспекту вивчення звуків людського мовлення (антропофоніки)?

8. Обґрунтуйте термін «мовний апарат людини» в широкому і вузькому розумінні.

9. Назвіть звуки мовлення послідовно за походженням видихуваного повітря із легень. На які три частини поділяється мовний апарат і чому?

10. Дайте функціональну характеристику кожного органа мовлення.

11. Перерахуйте окремо активні і пасивні мовні органи.

12. Що таке фонація?

13. Охарактеризуйте роботу гортані і роботу голосових зв’язок:

- при вимові голосних;

- при вимові сонорних приголосних;

- при вимові шумних дзвінких приголосних;

- при вимові шумних глухих приголосних.

14. Яка роль ротової порожнини для звукоутворення?

15. Яка роль органів рота при творенні голосних звуків?

16. Яка участь носа при творенні приголосних звуків?

17. Яка участь органів рота при творенні приголосних звуків?

18. Яка участь губ при творенні голосних і приголосних звуків?

19. У якому стані перебувають мовні органи при шепоті?

20. Із роботою яких мовних органів пов’язаний поділ приголосних на тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні?

21. Що таке артикуляція звука? З яких частин вона складається?

Лекція № 3.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.005 с.)