ТОП 10:

Інформаційні втрати при передачі інформації по дискретному каналуЗадача дискретного каналу полягає в тому, щоб повідомлен­ня bi однозначно відповідало повідомленню аi.Це було б мож­ливе тоді, коли р (аi /bi)= р (bi /ai) = 1 для всіх i = 1... К. А це означає, що мають виконуватися рівності р(аi,bi) = р (аi) = р (bi)та р (аi /bj) = р (bj /ai) = 0 або p (аi ,bj) = 0 для всіху ji. Цей випадок стосується каналу з малими завадами, які не можуть спотворити повідомлення аi джерела А так, щоб спостерігач В помилився під час розпізнавання стану джерела В та вибору повідомлення bj.

Наведені вище умови означають повний збіг ансамблів А та В (нагадаємо, що до ансамблю входять множина повідомлень і множина імовірностей їх). А якщо це так, то середня кількість переданої інформації на одне повідомлення Н (А)при повній відсутності інформаційних втрат дорівнює такій самій кількості прийнятої інформації Н (В),тобто

І (А, В) = Н(А) = H(В) = Н(А, В). (3.6)

Остання рівність випливає з того, що за наведених умов

Н(А/В) = Н(B/A) = 0. (3.7)

Таким чином, кількість переданої інформації за відсутності завад дорівнює ентропії об'єднання джерел А та В або безумов­ній ентропії одного з них.

У разі повної статистичної незалежності джерел А та В,що характеризує високий рівень завад, коли повідомлення bi ніяк статистично незумовлене повідомленням ai, маємо

Н(А/В) = Н(А); Н(B/A) = Н(В). (3.8)

При цьому ентропія об'єднання двох джерел становитиме

Н(А, В) = Н(B, A) = Н(А) + Н(В). (3.9)

У разі статистичної незалежності джерел А та В ніяка інформація від А до В через її повне спотворення не передається. Інформаційною мірою цього спотворення є умовна ентропія одного джерела відносно іншого, яка збільшується від нуля згід­но з (3.7) до максимуму згідно з (3.8) у міру зростання статис­тичної зумовленості джерел А та В.

У проміжному випадку неабсолютної статистичної залеж­ності джерел А та В завади деякою мірою спотворюють повідом­лення, що статистичне відбивається у вигляді матриць імовір­ностей перехресних переходів. При цьому умовна ентропія має певні рівні:

0 ≤ Н(А/В) ≤ Н(А);0 ≤ Н(B/A) ≤ Н(B). (3.10)

Ураховуючи викладене, кількість інформації, що передається в каналі, можна визначити так. Якщо джерело А вибрало пев­не повідомлення, то воно виробляє кількість інформації, що дорівнює Н(А). Джерело В,вибравши повідомлення ,за умови порушення повної статистичної залежності джерел А та В виробляє певну кількість інформації про джерело А,що міс­титься в джерелі В й дорівнює Н(А/В).

Спостерігач В (приймальний пристрій), вибравши повідом­лення , приймає також рішення про повідомлення ,яке передавалося, що є одним із його завдань. Прийнявши таке рішення, він виробляє кількість інформації про джерело А, яка дорівнює Н(А). Проте перед цим він уже одержав Н(А/В)бітів інформації про це джерело, тому кількість переданої в каналі інформації про джерело А як кількість нового відсутнього знан­ня визначається різницею

I(А, В) = Н(А) - Н(А/В). (3.11)

Вираз (3.11) збігається повністю з (3.6) за умови (3.7) при малих завадах і з урахуванням того, що за умови статистичної незалежності (3.8) джерел (великі завади в каналі)

I(А, В)= 0. (3.12)

Згадаємо, що Н(А, В) = Н(B, A); тому

Н(А) + Н(B/A) = Н(В) + Н(A/B). (3.13)

Знак рівності тут не зміниться, якщо від обох частин (3.13) від­няти суму Н(B/A)+Н(A/B), тобто

Н(А) - Н(A/B) = Н(В) - Н(B/A). (3.14)

звідки

I(А, В) = I(B, A). (3.15)

Таким чином, інформаційні втрати при передачі інформації в каналі визначаються умовною ентропією одного джерела від­носно іншого, а кількість переданої інформації - безумовною ентропією джерела та інформаційними втратами за виразом (3.11) або (3.15).

З урахуванням (3.11), (3.13) і (3.15) можна записати

I(А, В)= Н(А) - Н(A/B) = Н(A) – [Н(A, B) - Н(B)] = Н(A) +

+Н(B) - Н(A, B);

I(B, A)= Н(B) - Н(B/A) = Н(B) – [Н(B, A) - Н(A)] = Н(B) + +Н(A) - Н(B, A); (3.16)

 

Спостерігається повна симетрія цих виразів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.214.125 (0.006 с.)