ТОП 10:

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ДОСТОЇНСТВА ЛЮДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОСЯГНЕНЬ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ: КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ І БІОМЕДИЦИНУ(Рада Європи, Ов'єдо, 4 квітня 1997 р.)

ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Предмет і мета

Сторони дійсної Конвенції захищають достоїнство й індиві­дуальну цілісність людини і гарантують кожному без винятку дотримання недоторканності особи та інших прав і основних сво­бод у зв'язку із застосуванням досягнень біології і медицини.

Кожна Сторона приймає в рамках свого внутрішнього зако­нодавства необхідні заходи, що відповідають положенням даної Конвенції.

Стаття 2. Пріоритет людини

Інтереси і благо окремої людини превалюють над інтересами суспільства або науки.

Стаття 3. Рівна доступність медичної допомоги

Сторони, виходячи з наявних потреб і ресурсів, уживають необхідних заходів, спрямованих на забезпечення в рамках своєї юрисдикції рівної для всіх членів суспільства доступності ме­дичної допомоги прийнятної якості.

Стаття 4. Професійні стандарти

Усяке медичне втручання, включаючи втручання з дослідни­цькою метою, повинно здійснюватися відповідно до професійних вимог і стандартів.

ГЛАВА II. ЗГОДА

Стаття 5. Загальне правило

Медичне втручання може здійснюватися лише після того, як відповідна особа дасть на це свою добровільну інформовану зго­ду. Ця особа заздалегідь отримує відповідну інформацію про мету і характер втручання, а також про його наслідки і ризики. Ця особа може в будь-який момент безперешкодно відкликати свою згоду.

Стаття 6. Захист осіб, не здатних дати згоду

1. У відповідності зі статтями 17 і 20 дійсної Конвенції медичне втручання у відношенні особи, не здатної дати на це згоду, може здійснюватися винятково в безпосередніх інтересах такої особи.

2. Проведення медичного втручання у відношенні непов­нолітньої особи, що не може дати свою згоду за законом, може бути здійснено тільки з дозволу його представника, органа вла­ди, особи або установи, визначених законом. Думка власне не­повнолітнього розглядається як фактор, значення якого зростає залежно від його віку і ступеня зрілості.

3. Проведення медичного втручання відносно повнолітнього, визнаного недієздатним за законом або не здатного дати свою згоду за станом здоров'я, може бути здійснено тільки з дозволу його представника, органа влади, особи або установи, визначе­них законом. Відповідна особа бере участь за можливості в про­цедурі одержання дозволу.

4. Представник, орган влади, особа або установа, наведені в пунктах 2 і 3, отримують на тих самих умовах інформацію, передбачену в статті 5.

5. Дозвіл, передбачений у пунктах 2 і 3, вище, може в будь- який момент бути відкликаний у безпосередніх інтересах від­повідної особи.

Стаття 7. Захист осіб із психічними розладами

Особа із серйозними психічними розладами може бути під­дана без її згоди медичному втручанню, спрямованому на ліку­вання цього розладу, лише в тому випадку, якщо відсутність такого лікування може нанести серйозну шкоду її здоров'ю, і за дотримання умов захисту, передбачених законом, включаючи процедури спостереження, контролю й оскарження.

Стаття 8. Надзвичайна ситуація

Якщо через надзвичайну ситуацію належну згоду відповідної особи одержати неможливо, будь-яке втручання, необхідне для поліпшення стану ЇЇ здоров'я, може бути здійснене негайно.

Стаття 9. Раніше висловлені побажання

У випадках, коли в момент медичного втручання пацієнт не може виявити свою волю, враховуються побажання з цього при­воду, виражені ним раніше.

ГЛАВА III. ПРИВАТНЕ ЖИГГЯ ТА ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

Стаття 10. Приватне життя та право на інформацію

1. Кожна людина має право на повагу до свого приватного життя, у тому числі і тоді, коли це стосується відомостей про його здоров'я.

_ 2. Кожна людина має право ознайомитися з будь-якою зібра­ною інформацією про своє здоров'я. У той самий час необхідно поважати бажання людини не бути інформованою про це.

3. У виняткових випадках — тільки за законом і тільки в інтересах пацієнта — здійснення прав, викладених у пункті 2, може бути обмежено.

ГЛАВА IV. ГЕНОМ ЛЮДИНИ

Стаття 11. Заборона на дискримінацію

Будь-яка форма дискримінації відносно особи за ознакою його генетичної спадковості забороняється.

Стаття 12. Прогностичне генетичне тестування

Прогностичні тести на наявність генетичного захворювання або на наявність генетичної схильності до того або іншого за- хнорювання можуть проводитися тільки з медичною метою або з метою медичної науки і за умови належної консультації фахівця- ге 11 етика.

Стаття 13. Втручання в геном людини

Втручання в геном людини, спрямоване на його модифікацію, може бути здійснено лише з профілактичною, діагностичною або терапевтичною метою і лише за умови, що воно не спрямовано на зміну генома спадкоємців даної людини.

Стаття 14. Заборона на вибір статі

Не допускається використання допоміжних медичних техно­логій дітонародження з метою вибору статі майбутньої дитини, за винятком випадків, коли це робиться для того, щоб запобігти успадкування майбутньою дитиною захворювання, пов'язаного зі статтю.

ГЛАВА V. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття 15. Загальне правило

Наукові дослідження в галузі біології і медицини здійснюють­ся вільно за умови дотримання положень дійсної Конвенції та інших законодавчих документів, що гарантують захист людини.

Стаття 16. Захист осіб, які виступають як досліджувані

Дослідження на людях проводяться тільки за дотримання та­ких умов:

1) не існує альтернативних методів дослідження, порівнян­них за своєю ефективністю;

2) ризик, якому може бути підданий досліджуваний, не пере­вищує потенційної вигоди від проведення такого дослідження;

3) проект пропонованого дослідження був затверджений компетентним органом після проведення незалежної експертизи наукової обґрунтованості проведення цього дослідження, вклю­чаючи важливість його мети, і багатобічного розгляду його при­йнятності з етичної точки зору;

4) особа, що виступає як досліджувана, проінформована про свої права і гарантії, передбачені законом;

5) отримано явно виражену конкретну письмову згоду, перед­бачену в статті 5. Така згода може бути безперешкодно відкли­кана в будь-який момент.


Стаття 17. Захист осіб, не здатних дати згоду на участь у дослідженні повідно до статті 5, можуть проводитися тільки за дотримання всіх наступних умов:

1) виконані умови, викладені в пунктах 1—4 статті 16;

2) очікувані результати дослідження передбачають реальний безпосередній сприятливий ефект для здоров'я досліджуваних;

3) дослідження з порівнянною ефективністю не можуть про­водитися на людях, які здатні дати згоду;

4) отримано конкретний письмовий дозвіл, передбачений у статті 6;

5) сам випробуваний не заперечує проти цього.

2. У виняткових випадках і відповідно до вимог, передбаче­них законом, проведення досліджень, не спрямованих на без­посередній несприятливий ефект для здоров'я досліджуваних, дозволяється за дотримання вимог, викладених у підпунктах 1, З, 4 і 5 пункту 1, вище, а також наступних додаткових умов:

1) метою дослідження є сприяння шляхом поглиблення й удосконалення наукових знань про стан здоров'я людини, про її хвороби і розлади одержанню в кінцевому рахунку результатів, що можуть мати сприятливі наслідки як для стану здоров'я да­ного досліджуваного, так і інших осіб, які страждають на ту саму хворобу чи розлад або перебувають в аналогічному стані;

2) участь у даному дослідженні супроводжується мінімаль­ним ризиком або незручностями для даного досліджуваного.

Стаття 18. Дослідження на ембріонахіп юііго

1. Якщо закон дозволяє проводити дослідження на ембріонах іп ьііго, він же повинен передбачати належний захист ембріона.

2. Створення ембріонів людини з дослідницькою метою забо­роняється.

ГЛАВА VI. ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН У ЖИВИХ ДО­НОРІВ З МЕТОЮ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

Стаття 19. Загальне правило

1. Вилучення в живого донора органів і тканин для їхньої трансплантації може проводитися винятково з метою лікування реципієнта і за відсутності придатного органа або тканини, от­риманих від трупа, і неможливості проведення альтернативного лікування з порівнянною ефективністю.

2. Повинно бути отримано явно виражену і конкретну згоду, передбачену в статті 5. Така згода повинна даватися в письмовій формі або у відповідній офіційній інстанції.

Стаття 20. Захист осіб, не здатних дати згоду на вилу­чення органа

1. Не можна вилучати жодних органів або тканин у людини, яка неспроможна дати на це згоду, передбачену статтею 5.

2. У виняткових випадках і відповідно до вимог, передбаче­них законом, вилучення регенеративних тканин у людини, не­спроможної дати на це згоду, може бути дозволено за дотриман­ня таких умов:

1) відсутній сумісний донор, здатний дати відповідну згоду;

2) реципієнт є братом або сестрою донора;

3) трансплантація покликана зберегти життя реципієнта;

4) відповідно до закону і зі схвалення відповідного органа на це отримано конкретний письмовий дозвіл, передбачений пунк­тами 2 і 3 статті 6;

5) потенційний донор не заперечує проти операції.

ГЛАВА VII. ЗАБОРОНА НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВИГОДИ ТА МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ

Стаття 21. Заборона на одержання фінансової вигоди

Тіло людини і його частини не повинні як такі бути джерелом одержання фінансової вигоди.

Стаття 22. Можливе використання вилучених частин тіла людини

Будь-яка частина тіла людини, вилучена в ході медичного втручання, може зберігатися і використовуватися з метою, від­мінною від тих, заради яких вона була вилучена, тільки за умо­ви дотримання належних процедур інформування й одержання згоди.

ГЛАВА VIII. ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ

Стаття 23. Порушення прав або принципів

Сторони забезпечують належний судовий захист із метою по­передити або негайно припинити незаконне порушення прав і принципів, викладених у даній Конвенції.

Стаття 24. Відшкодування невиправданого збитку

Особа, яка понесла невиправданий збиток у результаті втру­чання, має право на справедливе відшкодування відповідно до умов і процедур, передбачених законом.


Стаття 25. Санкції

Сторони передбачають належні санкції у випадку порушення положень даної Конвенції.

Додаток 6Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.011 с.)