ТОП 10:

Інформаційні технології в освітіНаслідком об’єктивного процесу інформатизації суспільства та освіти є поява дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.

Передумовами розвитку дистанційного навчання є :

ü Бурхливий розвиток інформаційних технологій;

ü Поступове і неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів;

ü Суттєве поглиблення процесів упровадження інфомаційних технологій в освітню практику;

ü Значне поширення засобів комп’ютерної техніки серед населення.

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що грунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, і призначається для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях.

У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтується на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідних знань і застосувати їх до вирішення практичних завдань, використовуючи сучасні технології. Викладачі дистанційних курсів повинні мати універсаьну підготовку, володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовими до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі.

Завдяки таким засобам дистанційного навчання як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, спискам розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому студенти почувають себе невід’ємною частиною колективу, що різко збільшує мотивацію до навчання.

Викладачі повинні володіти методами для створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення такого типу взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність та власну кваліфікацію.

Характерними рисами дистанційних курсів є :

ü Гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань – підказок тощо;

ü Актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психолологічних, методичних розробок;

ü Зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, нерегламентованість у часі для засвоєння матеріалу;

ü Можливість здобуття освіти, без відриву від основної роботи;

ü Модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються по мірі засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи в цілому;

ü Економічна ефективність – метод навчання значно дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;

ü Можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;

ü Інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно підвищує мотивацію до навчання, рівень засвоєння матеріалу;

ü Більші можливості контролю якості навчання. Це і проведення дискусій, чатів, і використання самоконтролю, і відсутність психологічних бар’єрів;

ü Відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

Дистанційну освіту забезпечують такі технології:

ü Кейстехнологія – видача портфеля з повним набором навчально-методичних матеріалів із кожної дисципліни. Інформація подається як у вигляді книжок, методичок, так і на СD-дисках, аудіо - та відеокасетах, у вигляді мультимедійних програм

ü Мережна – використання засобів віддаленого доступу для отримання потрібної навчальної інформації, проведення індивідуальних консультацій з викладачами, контролю знань. Це технологія значно ефективніша за традиційну, тому що вона орієнтується на індивідуалізацію навчання;

ü Телевізійна – можна одночасно охопити процесом навчання велику кількість населення, ця технологія має більш інформативний характер.

Внутрішня мотивізація студентів до навчання зростає з використанням комбінованої технології (традиційної та дистанційної).

Перевагами дистанційних технологій навчання є :

ü Пожвавлення навчання завдяки застосуванню мультимедійних ефектів;

ü Доступність до більшого обсягу матеріалу через бібліотеки мереж;

ü Можливість здобуття вищих результатів рейтингу за допомогою системи самотестування;

ü Можливість роз’яснення незрозумілих тем як викладачем, так і студентами (проведення відеоконференцій, електронних обговорень).

 

Тема 19. Заключне заняття

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.007 с.)