ТОП 10:

Види та жанри образотворчого мистецтва.Поняття стилю.Що таке композиція? Назвати прийоми й засоби композиції.

Композиція (від лат. compositio) означає "складання, з'єднання, поєднання різних частин в єдине ціле відповідно до якої-небудь ідеї". В образотворчому мистецтві композиція - це "побудова художнього твору, обумовлена його змістом, характером і призначенням" .

Знання прийомів, правил і закономірностей композиції допоможе зробити малюнки виразнішими, але це знання зовсім не самоціль, а лише засіб, що допомагає досягти успіху . Інколи свідоме порушення композиційних правил стає творчим успіхом, якщо допомагає художникові точніше утілити свій задум, тобто бувають виключення з правил. Наприклад, можна вважати обов'язковим правило: у портреті, якщо голова або фігура повернені вправо, перед ними необхідно залишити вільне місце, щоб портретованому, умовно кажучи, було куди дивитися. І, навпаки, якщо голова повернена вліво, то її зрушують вправо від центру.

Можна виділити наступні композиційні правила: передачі руху (динаміки), спокою (статики), золотого перетину (одна третина).

До прийомів композиції можна віднести: передачу ритму, симетрії і асиметрії, рівноваги частин композиції і виділення сюжетно-композиційного центру [1, 42-43].

Засоби композиції включають: формат, простір, композиційний центр, рівновагу, ритм, контраст, світлотінь, колір, декоративність, динаміку і статику, симетрію і асиметрію, відкритість і замкнутість, цілісність. Таким чином, засоби композиції - це все, що необхідне для її створення, зокрема її прийоми і правила. Вони різноманітні, інакше їх можна назвати засобами художньої виразності композиції.

 

Що таке композиційна схема?

Століттями художники шукали найбільш виразні композиційні схеми, і в результаті ми можемо говорити про те, що найбільш важливі в сюжеті елементи зображення розміщуються не хаотично, а утворюють прості геометричні фігури (трикутник, піраміду, круг, овал, квадрат, прямокутник).

Для передачі образу чогось нерухомого, стійкого підійде замкнута, закрита, статична композиція . Основні напрями ліній стягуються до центру. Побудова її за формою круга, квадрата, прямокутника з урахуванням симетрії дає необхідне рішення. Якщо ж необхідно намалювати панорамний пейзаж, показати великий простір, то не слід його перегороджувати по боках, обмежувати якими-небудь деревами або будівлями, а краще зробити таким, що виходить за межі рами. Це тип відкритої композиції, коли основні направлення ліній - з центру.

Припущення і здогадки розширюють фантазію глядача. Якщо далекий горизонт частково загородити деревами або іншими предметами першого плану, то можна досягти великої образної виразності композиції.

В період навчання основам композиції дуже корисно використовувати такі схеми, оскільки вони допомагають знайти співвідношення різних частин картини або малюнка, з'ясувати загальну структуру композиції. Ці схеми мають допоміжне значення. Поступово, набуваючи досвіду, можна навчитися будувати композиційні схеми тільки в думках.

 

Правила передачі руху:

- якщо на картині використовуються одна або декілька діагональних ліній, то зображення здаватиметься динамічнішим;

- ефект руху можна створити, якщо залишити вільний простір перед рухомим об'єктом;

- для передачі руху слід вибирати певний його момент, який найяскравіше відображає характер руху, є його кульмінацією.

Окрім цього, зображення здаватиметься рухомим, якщо його частини відтворюють не один момент руху, а послідовні його фази.

Особливість нашого зору полягає в тому, що ми читаємо текст зліва направо, і легше сприймається рух зліва направо, воно здається швидшим.

Правило передачі спокою:

- якщо на картині відсутні діагональні напрями;

- якщо перед рухомим об'єктом немає вільного простору;

- якщо об'єкти зображені в спокійних (статичних) позах, немає кульмінації дії;

- якщо композиція є симетричною, урівноваженою або утворює прості геометричні схеми (трикутник, круг, овал, квадрат, прямокутник), то вона вважається статичною [6].

 

Общие сведения

Ощущение цвета зависит от комплекса физиологических, психологических и культурно-социальных факторов. Первоначально исследования восприятия цвета проводились в рамках цветоведения; позже к проблеме подключились этнографы, социологи и психологи.

Цветоведение

Цветоведение - анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии. Цветоведение включает:

 • физическую теорию цвета,
 • теории цветового зрения,
 • теорию измерения и количественного выражения цвета.
 • субъективный аспект восприятия цвета известен также как квалиа

Также см. Цветовая система CIE XYZ

Количество «имён цвета»

Носители разных культур по-разному воспринимают цвет объектов. В зависимости от важности тех или иных цветов и оттенков в обыденной жизни народа, некоторые из них могут иметь большее или меньшее отражение в языке.

Например, в языках «примитивных» сельскохозяйственных народов есть множество слов — имён цвета для обозначения оттенков зелёного, что связано с жизненно-важной необходимостью контролировать и оценивать состояние выращиваемых растений, оценивать виды на урожай и т. д.

Наиболее «древними» цветами, первыми появившимися в человеческой культуре, обычно считаются белый, чёрный и красный.

Количество «основных» цветов в разных культурах различно, Древний Восток предполагал наличие 5-элементного мира, в Европе фиксировали 3 «основных» цвета (сначала — красный, жёлтый, синий, а позже — красный, зеленый и синий), а со времен Ньютона часто говорят о 7 цветах.

Интересные факты

 • Цвет формы спортсменов влияет на решения судей.[1] Футбольная команда, одетая в красную форму, имеет повышенные шансы на победу при игре на своем поле[2]

Основні закони композиції

Основные законы композиции: цельность и единство, равновесие, соподчинение.

Цельность. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты форм и содержаний в единое целое. В композиции все элементы приводятся к гармоничной упорядоченности. Т.е. должна быть целостность самой формы и целостность между элементами форм.

Основные черты закона целостности:

1) неделимость композиции, или невозможность воспринимать ее как сумму разрозненных элементов. Неделимость закладывается с помощью конструктивной идеи

2) необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции (имеется ввиду необходимость отслеживать, насколько эти элементы идут вместе и не оторваны ли они друг от друга).

Равновесие. Это такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. Уравновешенные части целого приобретают зрительную устойчивость. В основном равновесие сводится к балансу по выразительности. Выделяют статическое и динамическое равновесие.

- Статическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы в целом производят впечатление ее неустойчивой неподвижности.

- Динамическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы производят впечатление ее движения и внутренней динамики.

Соподчинение и равноценность элементов. Соподчинение - это выделение центра композиции (доминанты), которому подчиняются все остальные элементы (причем, не просто подчиняются, а усиливают его значимость), т.е в композиции возникает иерархия. В иерархии могут быть доминанты второго порядка (акценты). В зависимости от количества уровней доминантов, выделяют две степени иерархии между элементами: 1) двухуровненный (доминанта и второстепенный[-ые] элементы или доминант и акцент). 2) трехуровненный ( например: доминант, акцент и второстепенные элементы).

 

Види композиційних схем.

Основные композиционные схемы. Распределение на плоскости частей, связанных в единое целое — композицию, может быть самым различным. Вместе с тем беспредельные варианты компоновки разделяются на два вида — симметричную и асимметричную.

Симметричная компоновка считается наиболее простой и сводится порой к сугубо арифметическому расчету. Этот вид композиции создает впечатление неподвижности и в определенных формах наглядной агитации вызывает ощущение парадности и торжественности.

Асимметричная композиция представляет собой соподчиненную организацию частей, не обусловленную какими-либо жесткими нормативами. Асимметричная композиция всегда исполнена внутренней энергии, движения.

Выбор того или иного вида композиции зависит от многих факторов. Главными среди них являются содержание изобразительного материала, а также психологические особенности восприятия, причем эти два фактора выступают в теснейшем единстве.

В самом деле: основополагающие принципы наглядной агитации — активность, наступательность — сохраняют свою актуальность и для художественно-политического оформления, обусловливая асимметричность композиции как более динамичной, подвижной.

Принцип оперативности, требующий постоянного обновления агитационно-художественных средств, также определяет, как более желательную, асимметричную композицию, по сути безгранично вариативную.

Симметричная композиция более распространена в праздничном художественно-политическом оформлении городов и сел, в архитектуре, подчиненной, как правило, жестким законам симметрии.

Любая композиция схематична, то есть обладает, независимо от числа структурных элементов, зрительными осями, связывающими ее основные элементы. Соотношение таких осей создает линейную схему композиции.

Как правило, различные варианты композиционных решений в основе своей имеют схемы, в большей или меньшей мере приближающиеся по очертанию к линиям (прямая, кривая, горизонталь, вертикаль) или простейшим геометрическим фигурам — квадрату, треугольнику, кругу, овалу, и т. д. Существуют схемы, соединяющие в себе эти фигуры в том или ином сочетании.

Слова «композиция построена по кругу» нельзя понимать буквально. Данная композиционная схема означает, что основные элементы композиции подчинены в своем контуре линиям, напоминающим окружность или ее часть или приближающимся к ним.

Линейная схема во многом определяет эмоционально-образный строй композиции. Характер воздействия композиции, основанной на той или иной линейной схеме, определяется характером воздействия на нас простейших геометрических структур — линий и фигур, составляющих эту схему.

Композиция на основе одной или нескольких вертикалей динамична и одновременно величественна, торжественна.

Композиция, построенная по горизонтали, обладает слабо выраженными динамическими свойствами и чаще всего статична.

Диагональная композиция производит впечатление активного движения. Композиция по двум диагоналям активна, подвижна, а в случае пересечения диагоналей — статична. Статичной является и крестообразная композиция.

Композиция, построенная по квадрату и кругу, статична, торжественна. Овальная компоновка, напротив, динамична.

Заметим, что различные композиционные схемы, несмотря на определенный характер воздействия, не являются раз и навсегда заданными, бесспорными рецептами композиции. Важно указать также и на то, что они являются не основным, а всего лишь начальным, но существенным источником эмоционально-образного строя композиции. Главным в композиции каждого произведения агитационно-оформительского искусства является содержание. Оно-то и определяет в конечном итоге тот или иной психологический и эмоциональный эффект. Виды композиционных решений и основные композиционные схемы являются одним из существенных моментов в эмоциональном, образном строе произведения. К примеру, плакат художника В. Корецкого «Народ и партия едины» скомпонован симметрично. Симметрия здесь использована как наиболее эффективное средство для раскрытия содержания плаката. Четкий композиционный расчет, доведенная «до математической» равнозначность левой, правой и центральной частей плаката, компоновка изображений вокруг центральной его части — цифры «XXVI» — все это передает уверенность в правоте политики КПСС, нерушимом единстве партии и народа, создает ощущение гармонии и целостности произведения. Это впечатление усиливается конкретным текстом и характером изображений, выражающих главную тему плаката — уверенное и твердое движение советского народа под руководством Коммунистической партии по пути созидания и мирного труда.

Плакат художника С. Волобуева «На севе дорог каждый час» — пример иного подхода, иного композиционного решения. Асимметричная компоновка, использование диагональной схемы — все это создает динамичность, определенное напряжение. Плакат, таким образом, побуждает, подталкивает к действию.

Следует уточнить, почему линейная композиционная схема является начальным, но существенным фактором эмоционально-образного строя.

Визуальная информация в большинстве сфер ее применения (политическая и рекламная, с использованием плаката, экспозиционное искусство) построена на привлечении непроизвольного внимания. Оно связано с первичной ориентировкой в окружающей среде, направлено прежде всего на фиксацию формальных характеристик источников информации независимо от их содержания. К таким характеристикам относят величину объектов, особенности их расположения в пространстве и по отношению друг к другу, их цвет, форму, количество и т. д. Формальные характеристики объекта и являются в силу ассоциативности нашего восприятия начальным элементом в образной структуре композиции.

 
 

Композиционные схемы являются не только первичным звеном в образной структуре композиции. Они служат своеобразным средством визуальной «драматургии», управляя вниманием зрителя в соответствии с развитием содержания информации.

Так, отдельные специальные исследования по организации зрительного восприятия дали интересные выводы1. Вот некоторые из них:
— внимание наблюдателя концентрируется в тех местах изображения, где происходит взаимодействие элементов;
— направление движения взгляда наблюдателя обычно совпадает с направлением движения элементов;
— эффективным способом акцентирования внимания наблюдателя на определенном элементе является выделение этого элемента (по какому-либо различительному признаку) среди других элементов;
— простые геометрические правильные формы быстрее воспринимаются зрителем и лучше запоминаются, чем сложные неправильные формы.

Приведенные выводы убедительно показывают важнейшую роль композиционных схем в организации внимания. Заметим, что последний вывод свидетельствует со всей очевидностью в пользу простых композиционных схем изобразительной агитации, так как внимание к усложненным фигурам основано на целевой установке (предварительно обусловленной необходимости). Эта мысль четко выражена в передовой статье газеты «Правда»; «Она (наглядная агитация — Прим. ред.) должна отличаться слитностью формы и содержания, единством идейной, смысловой задачи и ее образного выражения. Все, что непонятно с первого взгляда, что требует дополнительных объяснений, неприемлемо для агитационно-художественного оформления»2. Приемы компоновки плоскости. Как уже отмечалось, наиболее простым средством организации отдельных элементов в целое является симметричная компоновка. Симметрия требует наличия осей, равных интервалов между изображениями, их повтора.

Сложнее и интереснее асимметричная композиция. Остановимся на некоторых, наиболее типичных способах компоновки, основанных на принципе

Види натюрморту.

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный

воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача

художника, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту

окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а

также выразить свое отношение к изображаемым предметам.

Как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт появился на рубеже

XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими ху-

дожниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом

людей. Это время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П.

Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа, Снейдерса и др.

Основной составления натюрморта является такой подбор предметов, при

котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко.

Существует несколько видов натюрмортов:

– сюжетно-тематический;

– учебный;

– учебно-творческий;

– творческий.

Натюрморты различают:

– по колориту (теплый, холодный);

– по цвету (сближенные, контрастные);

– по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);

– по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);

– по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговремен-

ный – многочасовые постановки);

– по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Сюжетно-тематический натюрмортподразумевает объединение пред-

метов темой, сюжетом.

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо

согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструк-

тивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности

пластики различных форм /5, с. 57/. Учебный натюрморт носит также название

академический или, как говорили выше, постановочный. Учебный натюрморт

отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся осно-

вы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных

способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление де-

коративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности «Деко-

ративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по

поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от

всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художни-

ка»

Основной принцип решения декоративного натюрморта является пре-

вращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное

пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, ко-

торые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная зада-

ча, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмор-

том, состоит в том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное каче-

ство и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении на-

тюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом постро-

ить переработку»

Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизай-

неров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной

и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их ин-

тенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы

студентов.

Элементы пейзажа

В пейзаж входят некоторые основные элементы:

 • Земная поверхность
 • Растительность
 • Человеческие постройки
 • Перспектива вида

Картина также может включать:

 • водоёмы (озера, моря, реки)
 • фауну
 • людей
 • свет
 • метеорологические образования (облака, дождь).

В 1820-е годы французский изобретатель Ж. Ньепс проводил опыты над получением фотографического изображения. Ньепс пытался использовать медную, или известняковую пластинку, покрытую асфальтом. В 1826 году Ньепс для получения изображения установил на подоконник камеру-обскуру с оловянной пластиной, покрытой асфальтом, на весь световой день. Так получился первый в истории фотографии пейзаж.

Дагеротипия изобретена французским художником Даге́ром в 1839 году. Дагерротипия считается первым практическим способом фотографирования. Для получения дагеротипа требовались длинные выдержки: от 15 до 30 минут. Поэтому чаще всего дагеротипию применяли для получения пейзажа.

В 1830-е годы британский изобретатель Уильям Тальбот создаёт процесс калотипии. В 1844 году Тальбот опубликовал первую книгу с фотоиллюстрациями: «The Pencil of Nature» («Карандаш природы»).

 

25.

Понятие "тон" и «цвет» тесно связано с понятием "форма", ибо свет, будучи отраженным от разных поверхностей объекта по разному, образует тональные и цветовые соотношения, воспринимаемые нами в виде формы объекта. Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета. Степень освещенности отдельных поверхностей предмета зависит от их положения в пространстве относительно лучей света, из-за чего сила света подвергается изменению. Участки поверхности, находящиеся под прямым углом к лучам, будут наиболее освещенными, то есть самые светлые. Другие же, в зависимости от положения по отношению к лучам, будут освещены слабее, так как лучи падают под острым углом, как бы скользя по поверхности.

Образная сила цвета заключается не в броскости отдельного цвета, не в его насыщенности или открытости, а в связях цвета и тона между собой и в их связях с образом, в подчинении цветового решения всей образной структуре, начиная с глубочайших слоев содержания и кончая самыми внешними элементами формы. Цвет и тон лепит форму предмета, дают возможность передать объем.

 

26.

У предметов, которые расположены на близком расстоянии от рисующего, хорошо видна их величина, характер формы, объем, материал, фактура, детали, светотень, цвет и другие качества. По мере удаления предмета эти качества постепенно начинают претерпевать изменения или становятся неразличимыми вообще, что является следствием действия воздушной и световой перспективы. В результате расстояние до предметов, состояние атмосферы оказывают значительное влияние на собственную (локальную) окраску предметов. Цвет предмета вдали выглядит более нейтральным, чем вблизи. Нередко трудно точно определить цвет предметов, сильно удаленных от нас. Предметы со светлой окраской при удалении темнеют, а темные — светлеют. В результате общий тон массы темных предметов, например деревьев, вдали значительно светлее, чем у аналогичных предметов, находящихся рядом с наблюдателем. Вдали предметы (особенно имеющие темную окраску) кажутся голубоватыми, фиолетовыми.

По мере удаления изменяется не только собственная цветовая окраска предметов. Все увеличивающийся слой воздуха размывает их очертания и контрасты светотени. Предметы начинают принимать расплывчатый, суммарный характер. На большом расстоянии становится невидимым объем, рельеф, детали, материал предмета.

Вдали предмет смотрится обобщенно, мягко, в виде небольшого плоского пятна. Порой тот или иной предмет узнается лишь по характеру силуэта, очертаниям или движению. Причем, чем больше расстояние до предмета, чем больше толщина воздуха между предметом и глазом наблюдателя, чем мутнее воздух, тем более неясными становятся внешние черты и особенности предметов.

30.

Дополнительные цвета располагаются на цветовом круге друг напротив друга: желтый - фиолетовый, красный - зеленый, синий - оранжевый, желто-оранжевый - сине-фиолетовый, и т.д. Каждый цвет имеет лишь один дополнительный к нему цвет. Смешение двух дополнительных цветов дает нейтральный черно-серый тон.
Дополнительные цвета необычайно контрастны и очень редко хорошо смотрятся вместе в "неестественных условиях". Красный круг на зеленом фоне выглядит необычайно кричащим, вибрирующим, выпрыгивающим за пределы своей формы. Однако, в природе множество примеров, когда дополнительные цвета отлично смотрятся вместе: красно-зеленая поляна земляники, или желто-фиолетовые цветки орхидеи.

Цвета, располагающиеся на цветовом круге по соседству друг с другом, очень хорошо смотрятся вместе, но не образуют никакого контраста. Если вы хотите, чтобы ваша работа вызывала у зрителя ощущение умиротворения и комфорта, используйте цвета, находящиеся по соседству друг с другом.

31.Що таке загальний кольоровий тон у картиніСлово «тон» происходит от греч. «напряжение» и обозначает количество света, заключенного в данном цвете. Тон цветовой – одно из основных качеств цвета (наряду с яркостью и насыщенностью), определяющее его характер, светлоту цвета. В живописном произведении тоном называют основной оттенок, обобщающий себе все цвета картины, сообщающий цельность колориту. Главной задачей живописи является передача общего тона картины, то есть общее потемнение или посветление светосилы.Только то произведение можно назвать живописным, где угадана светосила. Чувство общего тона и есть самое главное в живописи. Верно взятый тон освобождает художника от выработки деталей, дает глубину картине, размещает предметы в пространстве. Живописным можно назвать только такое произведение, в котором уловлен, найден общий тон и верные отношения между тонами отдельных предметов и частей картины.

 

32.Контраст и нюанс - важнейшие композиционные средства. Контраст - это сильно выраженное различие свойств пространственных форм, данное в их сопоставлении. Например, светлый - темный, высокий - низкий, большой - маленький. В контрастных сочетаниях форм эти свойства выражены ярко: пирамидальные и конические вертикали деревьев оттеняются шаровидными и плакучими формами, закрытое темное пространство лесного массива усиливает восприятие солнечной поляны и т. д. Контрастные сопоставления форм подчеркивают качественные различия предметов. Пользуясь этим приемом, можно изменить ощущение от размера предметов: предмет будет восприниматься меньше, если рядом с ним разместить больший по размеру, или наоборот, будет восприниматься больше в окружении мелких предметов. С помощью контраста можно выявить и изменение цветов сопоставляя различно окрашенные предметы: светлые предметы на темном фоне выглядят еще более светлыми, а на белом кажутся темнее: серый тон на синем фоне приобретет желтый оттенок, на красном - зеленый, на зеленом - красный.

Нюанс— тонкое различие, градация цветового или светотеневого тона. Они позволяют добиваться богатых цветовых отношений, тончайших нюансов и неуловимых переходов цвета. Нюансировка – объединение оттенков используется для достижения более утончённой моделировки объекта изображения. Например: нюансы синего цвета. Монохром- одноцветный, однотонный.

 

Функції тону в живописі

“Главной задачей живописи является передача общего тона картины, то есть общее потемнение или посветление светосилы.

Только то произведение можно назвать живописным, где угадана светосила.

Дневной мотив солнечного дня в своих световых частях светлее световых частей серого дня. Вечер – будь то пейзаж, портрет или жанр – в световых частях темнее дня. Лунная ночь очень темна как в свету, так и в тенях. От верной передачи светосилы взятого момента зависит и передача материала. Не отделка мелких деталей, а верный тон решает материал предметов. Если передать угаданным тоном предмет при общем верном тоне, то обеспечена видимая материальность предмета. Если не угадать верный тон предмета при общей тональной верности, не получится видимого материала этого предмета. Никакие разделки и схожести по характеру не передадут верность видимого материала, а получится обман, подделка под материал.

Натурализм есть передача знаемого материала, а реалистическая живопись передает видимый материал.живописец передает только то, что видит, а не то, что знает.

Тот, кто не угадывает и не стремится угадать общего тона картины, тот только, так сказать, раскрашивает, хотя бы и похожими по цвету и природе красками. Если угадать общий тон картины, а тона отдельных предметов или частей картины передать не совсем точными цветами, то при верности светосилы этих предметов или частей картины все равно будет очень похоже на правду.”

Один художник пишет голубее все, что видит, другой – рыжее, третий – серее, но при верности общего тона все они живописцы.

развивать нужно чувство верности тона как общего, так и тонов отдельных предметов. Только тогда произведение будет говорить зрителю, если в нем есть живопись. Тематика при живописи – все.О рефлексе можно сказать коротко: всякое освещение и окрашивание предмета, происходящее не от источника света, есть рефлекс.

 

 

Гуашь — это клеевая краска.Хорошая кроющая способность — одно из самых ценных свойств гуашевых красок. Это качество позволяет закрывать темные участки светлыми тонами, и наоборот. В этом ее главное отличие от акварели, темперы и масляных красок.Это свойство связано со значительным количеством (по отношению к содержанию связующего вещества) пигмента и наполнителя. Кроме того, для большей укрывистости многие гуашевые краски содержат белила (свинцовые, цинковые, титановые, баритовые), что делает высохшую краску несколько белесоватой и при этом придает ей матовость и бархатистость-это свойство позволяет подбирать неповторимые оттенки. При этом цвет не покрывается «меловой вуалью», а имеет чистый, прозрачный характер. Белила титановые особенно эффективны при полном перекрытии белым темных тонов.

Поскольку гуашь содержит больше глицерина, она более растворима при нанесении· повторных заливок, чем обычные акварельные краски.

39Колорит в живописи – это «характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой, строй как одно из средств правдивого и вырази­тельного изображения действительности».

Колорит в живописи непосредствен но взаимосвязан со спецификой изображения пространства и стилистикой трактовки форм элементов изображения. Основу колорита как системы организации цветовых сочетаний в реалистической изобразительной грамоте (пространственной светотеневой живописи) составляют цветовые и тональные отношения, валёр, тон, полутона, тональность, гаммы, оттенки и т.д. Основу колорита в декоративной живописи составляет ритмическая организация гармонических сочетаний локальных цветов. Колорит в живописи включает в себя законы гармонических сочетаний цветовых тонов, явления светлотного и цветового контрастов, законы оптического смешения цветов.

Колорит живописного произведения часто характеризуют словами теплый, холодный, серебристый, золотистый, охристо-красный, имея в виду цветовую гамму.

 

Часто цветовую гамму живописного произведения называют колористической гаммой. Иногда живописное произведение построено по принципу применения нескольких колористических гамм, но они в целом подчинены ведущей колористической гамме или служат для ее оттенения, контраста.

На колорит живописного произведения значительно влияют характер и цвет источника освещения среды изображения. Как бы ни были разнообразны цвета изображаемых элементов, характер и цвет освещения объединяют их колористически. Например, при лунном освещении все цвета предметов приобретают серо-голубые и зеле-новато-синие оттенки, при закате солнца – охристо-красноватые или оранжево-пурпурные.

 

АЛЛА ПРИМА (итал . alla prima), живопись по сырому, разновидность масляной живописи, требующая окончания работы за один сеанс, до подсыхания красок.(акварель,масло)

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность») — стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от смешения красок на палитре. Оптическое смешение трех основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный — зеленый, синий — оранжевый, желтый — фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов.Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном виде.(гуашь,акварель,масло,темпера)

 

Що таке лінія, хх фунуції

Лінія - один з основних засобів образотворчого мистецтва, тому її використовують у начерках, малюнках і в ескізах композицій. Креслярська лінія, проведена рейсфедером, має однакову товщину, одноманітна, не вирішує просторових завдань і для художньої мети непридатна. Контурна лінія, завершуючи форму предмета, створює ілюзію силуету зображуваного предмета, хоча на площині проведені лише лінії. Лінійним малюнком можна передати враження об'єму предмета, якщо лінія будує форму в пропорціях і в перспективі, а також якщо товщина лінії змінюється щодо об'єму предмета, виявляючи пластичні властивості форми. Лінія лежить всіма своїми крапками на поверхні листа паперу і цим як би утримує зображення в межах формату, підкреслюючи двомірність площини.

Контурна лінія укладає форму предмету. Не дивлячись на те що на площині проведені тільки лінії, створюється враження, що усередині контура тон зображеного предмету темніший або світліший, ніж фон площини, що оточує його. Виникає ілюзія силуету предмету світлою плямою на фоні, що здається темніше, ніж є насправді. Більш того, лінія може передати враження об'єму предмету. Це досягається тим, що лінія будує форму в пропорціях і в перспективі, по-друге, тим, що лінія змінюється по своїй товщині і силі звучання. Навіть незавершена, вона здатна виконувати одночасно декілька функцій: відмежовувати форму, компонувати зображення, визначати характер в рух всієї форми, її пропорції і т.д. Плавність, текучість і спрямованість лінії при нанесенні контура дозволяють виявляти пластичні якості форми. Практичну роботу над композицією найчастіше починають з лінійного малюнка. У нім знаходять віддзеркалення і подальші, ескізи композиції, що більш пропрацювали.

 

 

Закони лінійної та повітряної перспектив художники використовували з давніх-давен для передачі реального простору в художніх творах. «Суть лінійної перспективи полягає в тому, що предмети з віддаленням їх від художника сприймаються і зображуються на картинній площині зменшеними. При цьому змінюються висота кожного предмета, ширина і довжина його поверхонь, які віддаляються в глибину просторових планів».

У об'ємно-пластичних творах важлива роль належить дії законів лінійної, повітряної і колірної перспективи. Навіть елементарна образотворча грамота вимагає обліку перспективних змін предметів, що зображаються, займають своє місце в реальному просторі. Це стосується зміни висоти кожного предмету, ширини і довжини його поверхонь, що йдуть в глибину просторових планів. Для передачі в композиції ілюзії простору використовуються закономірності повітряної і колірної перспективи. Суть повітряної перспективи полягає в тому, що вираженість різного виду контрастів (светотеневих, колірних, велічинних і т.д.) на ближніх до нас об'єктах буває найбільш сильною, у міру видалення предмету в глибину контрасти світла і тіні на його поверхні слабшають. Дія повітряної перспективи пов'язана з мірою прозорості, чистота і товщина повітряного шару атмосфери, що закутує існуючий світ. Це слід враховувати в графічній і тим більше живописній композПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.242 (0.029 с.)