ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні заняття – 2 годПлан лекції і семінару:

1. Індустріалізація та колективізація: хід та наслідки.

2. Економічне становище України в роки Великої Вітчизняної війни та труднощі повоєнної відбудови.

3. Економіка України в умовах кризи радянської тоталітарної системи та спроб її реформування в 60-ті – 80-ті роки ХХ ст.

4. Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії.

 

Питання для самостійного контролю:

1. Як вплинула колективізація на стан сільського господарства?

2. Визначте економічні втрати України в роки Другої світової війни.

3. Охарактеризуйте передумови, хід та наслідки господарської реформи 1965 р.?

 

Реферати:

1.Економічна дискусія 1951-1952рр.

2.Проблеми політичної економії капіталізму та соціалізму в працях радянських економістів.

Рекомендована література:

[4], [7], [8], [13], [15], [16].

 

Тема 13 Формування засад нового господарства в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

Лекції –2год.

Семінари - 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

Індивідуальні заняття –

План лекції і семінару:

1. Напрями соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.

2. Економічне становище держави в ІІ половині 90-х років.

3. Економічна думка незалежної України.

 

Питання для самостійного контролю:

1. Яку економічну політику проводив уряд в перші роки незалежності України?

2. Що сприяло проведенню грошової реформи у 1996році?

3. Що, на вашу думку, заважає подолати затяжну економічну кризу в Україні?

Рекомендована література:

[3], [10], [11], [15], [16], [23], [24].


Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Тема 1.

  1. Історія економіки та економічної думки як наука.
  2. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.
  3. Предмет історії економіки та економічної думки.
  4. Методи історії економіки та економічної думки.
  5. Завдання курсу історії економіки та економічної думки.
  6. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.
  7. Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.

 

Тема 2.

1. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.

2. Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної думки.

3. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.

4. Особливості господарського розвитку Давньої Індії та його відображення в пам’ятках економічної думки.

5. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Китаю.

6. Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська культура та її господарське значення.

 

Тема 3.

1. Господарство Індії в другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці „Артхашастра”.

2. Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка.

3. Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час. Реформи Солона.

4. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.

5. Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки. Закони ХІІ Таблиць.

6. Вілли та латифундії. Характеристика аграрного господарства Стародавнього Риму у працях Катона Старшого, Варрона та Колумелли.

7. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.

 

Тема 4.

1. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби середньовіччя.

2. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації у V-Х ст.

3. Господарський розвиток держави франків у V – ХІ ст.: загальна характеристика.

4. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.

5. Господарська система Західної Європи в ХІ – ХV ст.

6. Економічні погляди Фоми Аквінського.

 

Тема 5.

1. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХУ-ХУІ ст.).

2. Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.

3. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.

4. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

5. Господарська система Голландії у ХУІ-ХУП століттях та причини її занепаду.

6. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХУІ-ХУІІ ст.).

7. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм.

8. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

9. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.

10. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.

11. Економічні погляди А. Сміта та Д. Рікардо.

 

Тема 6.

1. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства.

2. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.

3. Загальна характеристика форм господарства національних економік в країнах Європейської цивілізації епохи вільної конкуренції.

4. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації (класична економічна теорія, історична школа, марксизм).

5. Розвиток ринкового господарства в Англії (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.).

6. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа.

7. Парцелярна система у Франції. Її суть і роль у розвитку ринкової економіки країни.

8. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях представників історичної школи та марксизму.

Тема 7

1. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.

2. Маржинальний напрям економічної думки.

3. Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування неокласичного напряму економічної думки. А.Маршалл.

4. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

 

Тема 8

1. Роль реформ 1848 р. та 1861р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.

2. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці .

3. Київська соціально-психологічна школа (М.Х.Бунге, М.І.Туган-Барановський, В.Я.Желєзнов, Д.І.Піхно) про закономірності та особливості ринкової еволюції в Україні.

4. Синтетична теорія цінності М.І.Тугана-Барановського.

5. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.

 

Тема 9

1. Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.

2. Вплив Першої світової війни на розвиток господарства європейських країн та США. Версальська угода та її економічна суть.

3. Причини виникнення та наслідки економічної кризи 1929-1933 років для країн Європейської цивілізації.

4. Криза світового господарства (1929 – 1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.

5. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 – 30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.

6. Економічна криза 1929-1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції.

7. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.

8. Світове господарство в роки стабілізації. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

9. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно - монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.

 

Тема 10

1. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки в 50-70-ті роки ХХ ст.

2. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50-70-ті роки ХХ ст.

3. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. Маршалла.

4. Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. Концепції НТР. Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст.

5. Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті роки ХХ ст.

6. Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50-70-ті роки ХХ ст.

7. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.

 

Тема 11

1. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. та їх відображення в економічній думці.

2. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.

3. Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. “Рейганоміка” та “тетчеризм”.

4. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.

5. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

6. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.

7. Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму.

8. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.

9. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах.

 

Тема 12

1. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів.

2. Основні етапи розвитку радянської господарської системи (1917-1991 рр.)

3. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст..

4. Становлення адміністративно-командної системи та її теоретичне обґрунтування в українській економічній літературі 20-30-х років

5. Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.

6. Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст. Суцільна колективізація та її наслідки.

7. Вибір економічної стратегії розвитку в повоєнний період.Джерела відбудовита розвитку господарства.

8. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х років.„Косигінська” реформа (1965 р.), її суть та реалізація в Україні.

9. Застійні явища в радянські й економіці 70-х – першої половини 80-х років та проблеми вдосконалення господарського механізму в радянській економічній літературі.

10. Реформи 60-90-х років ХХ ст. як спроба вдосконалення радянської господарської системи.

Тема 13

1. Стан економіки України на момент проголошення незалежності.

2. Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки та спроби його обґрунтування в економічній літературі.

3. Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 рр.).

4. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років).

5. Основні напрямки теоретичних досліджень в українській економічній літературі 90-х років ХХ ст.

6. Реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Історія економіки та економічної думки як наука.

2. Предмет, метод дослідження, функції історії економіки та економічної думки.

3. Економічна думка стародавнього Сходу, Єгипту, Індії та Китаю.

4. Економічні проблеми в працях вчених Древньої Греції та Риму.

5. Економічні погляди Ф.Аквінського.

6. Особливості раннього та пізнього меркантилізму.

7. Основні здобутки У.Петті.

8. П.Буагільбер та його погляди.

9. Фізіократи (Ф.Кене, А.Тюрго) та їх вчення.

10. Економічне вчення А.Сміта.

11. Економчна концепція Д.Рікардо.

12. Теорія трьох факторів виробництва Ж.Б.Сея.

13. Економічна концепція Т.Р.Мальтуса.

14. Структура і основні проблеми “Капіталу” К.Маркса.

15. .Соціально-економічні ідеї народництва.

16. Економічна концепція М.Драгоманова.

17. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

18. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена

19. Кон'юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла. Дж.М.Кларка

20. Неоінституціоналізм.

21. Економічні ідеї маржиналізму.

22. Австрійська школа граничної корисності.

23. Кембріджська школа маржиналізму (А.Маршалл).

24. Американська школа маржиналізму (Д.Б.Кларк).

25. Теоретична система Дж.М.Кейнса.

26. Неокейсіанські теорії економічного зростання Р.Харрода Є.Домара.

27. Неолібералізм у Німеччині (В.Ойкен, В.Рьопке, А.Мюллер-Армак, Л.Ерхард).

28. Чиказька школа монетарізму (М. Фрідмен).

29. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу.

30. “Постіндустріальне суспільство” Д.Белла.

31. Становлення та розвиток нових індустріальних країн.

32. Господарство країн з перехідною економікою та постсоціалістичних країн.

33. Основні фактори становлення індустріального суспільства, мануфактури.

34. Англійська та Французька буржуазні революції: передумови, хід, наслідки.

35. Промисловий переворот у Англії.

36. Хід та наслідки промислового перевороту у Франції.

37. Особливості промислового перевороту в Німеччині.

38. Промисловий переворот в США.

39. Економічне піднесення США та Німеччини.

40. Господарський розвиток в період палео- та мезоліту.

41. Формування господарства первісних племен після неолітичної революції.

42. Наслідки Другої світової війни та їх подолання. План Маршала.

43. Прискорений розвиток господарств Німеччини та Японії у ІІ половині ХХ ст.

44. Економічна могутність США після ІІ світової війни.

45. Європейські інтеграційні процеси.

46. Господарство України після І світової війни. «Воєнний комунізм» та НЄП.

47. Індустріалізація та колективізація: хід та наслідки.

48. Економічне становище України в роки Великої Вітчизняної війни та труднощі повоєнної відбудови.

49. Економіка України в умовах кризи радянської тоталітарної системи та спроб її реформування в 60-ті – 80-ті роки ХХ ст.

50. Напрями соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.

51. Економічне становище держави в ІІ половині 90-х років.

52. Економічна думка незалежної України.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. — М.: Экономистъ, 2004.-442 с.

2. Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник. – М.:Юристъ, 2003.- 456 с.

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опит социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999. – 786 с.

4.Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.

5.Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005

6.Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.

7.Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

8.Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.

9.Лортикян Э. Л. История экономических реформ. — Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

10.Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

11.Мак-Ніл Вільям. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.: Ніка-Центр, 2002.- 1111 с.

12.Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К.: АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

13.Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.

14.Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.

15.Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

16.Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

17.Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000.- 232 с.

18.Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

19.Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний /Відп. ред. Т.І.Дерев¢янкін. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

20.Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: КНЕУ, 2003. – 187 с.

21.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.018 с.)