ТОП 10:

Критерії оцінювання виконання вправ1. Юнаки (чоловіки):

Категорії Оцінка Підтягування на перекладині (разів) Біг на 3000 м Біг на 100 м
хв, с С
Цивільна молодь 5 (відмінно) 13.00 14,6
4 (добре) 13.20 15,0
3 (задовільно) 14.00 15,8
2 (незадовільно) <7 >14.00 >15,8
Військовослужбовці першої вікової групи II категорії 12.50 14,2
13.10 14,6
14.00 15,4
<9 >14.00 >15,4
Військовослужбовці другої вікової групи II категорії 13.00 14,4
13.20 14,8
14.10 15,6
<8 >14.10 >15,6
Військовослужбовці третьої вікової групи II категорії 13.20 14,6
13.40 15,0
14.40 15,8
<7 >14.40 >15,8.

 

2. Дівчата (жінки):

Категорія Оцінка Комплексна силова вправа (разів) Біг на 1000 м Біг на 100 м
хв, с С
Із числа цивільної молоді 5 (відмінно) 4.30 16,8
4 (добре) 4.45 17,2
3 (задовільно) 5.15 18,0
2 (незадовільно) <26 >5.15 >18,0
Військовослужбовці - жінки першої вікової групи 4.10 16,2
4.25 16,8
4.55 17,6
<32 >4.55 >17,6
Військовослужбовці - жінки другої вікової групи 4.15 16,4
4.30 17,0
5.00 17,8
<28 >5.00 >17,8.

 

Додаток 6 до пункту 6.2 розділу VІ
Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році

 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням

Бальної шкали

 

106,0   3,5 121,0   143,0   8,5 166,8   190,5
1,1 106,6 3,6 121,6 6,1 144,0 8,6 167,7 11,1 191,4
1,2 107,2 3,7 122,2 6,2 144,9 8,7 168,7 11,2 192,4
1,3 107,8 3,8 122,8 6,3 145,9 8,8 169,6 11,3 193,3
1,4 108,4 3,9 123,4 6,4 146,8 8,9 170,5 11,4 194,3
1,5 109,0 124,0 6,5 147,8 171,5 11,5 195,2
1,6 109,6 4,1 125,0 6,6 148,7 9,1 172,4 11,6 196,2
1,7 110,2 4,2 125,9 6,7 149,7 9,2 173,4 11,7 197,1
1,8 110,8 4,3 126,9 6,8 150,6 9,3 174,3 11,8 198,1
1,9 111,4 4,4 127,8 6,9 151,6 9,4 175,3 11,9 199,0
112,0 4,5 128,8 152,5 9,5 176,2 200,0
2,1 112,6 4,6 129,7 7,1 153,5 9,6 177,2    
2,2 113,2 4,7 130,7 7,2 154,4 9,7 178,1    
2,3 113,8 4,8 131,6 7,3 155,4 9,8 179,1    
2,4 114,4 4,9 132,6 7,4 156,3 9,9 180,0    
2,5 115,0 133,5 7,5 157,3 181,0    
2,6 115,6 5,1 134,5 7,6 158,2 10,1 181,9    
2,7 116,2 5,2 135,4 7,7 159,2 10,2 182,9    
2,8 116,8 5,3 136,4 7,8 160,1 10,3 183,8    
2,9 117,4 5,4 137,3 7,9 161,1 10,4 184,8    
118,0 5,5 138,3 162,0 10,5 185,7    
3,1 118,6 5,6 139,2 8,1 163,0 10,6 186,7    
3,2 119,2 5,7 140,2 8,2 163,9 10,7 187,6    
3,3 119,8 5,8 141,1 8,3 164,9 10,8 188,6    
3,4 120,4 5,9 142,1 8,4 165,8 10,9 189,5    

 

 

Додаток 7 до пункту 5.14 розділу V
Правил прийому до Національної академії

Служби безпеки України у 2015 році

 

Порядок

Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Служби безпеки України

 

Положення цього Порядку не поширюються на вступників, які виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі для зарахування на навчання за програмами підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу. Особливості подання заяв громадян для їх вивчення кандидатами на навчання за такими програмами визначаються нормативно-правовими актами Служби безпеки України та Правилами прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2015 році (далі – Правила прийому).

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національної академії Служби безпеки України (далі – Академія) для зарахування на навчання та їх розгляду Академією, розроблений відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1391/26168.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр “Статус електронної заяви” може набувати таких значень:

“Зареєстровано в Єдиній базі” – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

“Потребує уточнення вступником” – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

“Зареєстровано у вищому навчальному закладі” – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

“Допущено до конкурсу” – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

“Відмовлено вищим навчальним закладом” – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

“Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)” – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання – анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”;

електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу “Рекомендовано до зарахування” за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

“Рекомендовано до зарахування” – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (далі – Умови прийому);

“Виключено зі списку рекомендованих” – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

“Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” – вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому для зарахування на місця державного замовлення, але має право зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

“Включено до наказу” – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

 

1.3. Академія не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2015 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

структурний підрозділ, на якому ведеться підготовка;

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік конкурсних предметів із зазначенням мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.006 с.)