ТОП 10:

VІI. Вступні випробування та конкурсний відбір вступників на навчання за програмами підготовки, перепідготовки на основі базової або повної вищої освіти7.1. Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра Академія проводить фахові екзамени, визначені Переліком фахових екзаменів (додаток 3 до цих Правил).

Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, Академія проводить вступний екзамен з іноземної мови.

Вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальністю “Організація захисту інформації з обмеженим доступом” і не здобули вищої освіти у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону”, складають в Академії додатковий екзамен з основ національної безпеки України.

 

7.2. Програми фахових екзаменів, вступного екзамену з іноземної мови та додаткового екзамену, порядок їх проведення розробляє та затверджує Академія не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Такі програми оприлюднюються на стендах Приймальної комісії та веб-сайті Академії з урахуванням вимог законодавства України і нормативно-правових актів Служби безпеки України.

Результати фахових екзаменів, вступного екзамену з іноземної мови та додаткового екзамену оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів.

Мінімальний бал з фахових екзаменів, вступного екзамену з іноземної мови та додаткового екзамену, з яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі, складає 50 (п’ятдесят) балів.

 

7.3. Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття ступеня магістра, обчислюється як сума доданків з округленням до десятих частин бала, а саме:

добутку бала вступного екзамену з іноземної мови і вагового коефіцієнта 0,1;

добутку бала фахового екзамену й вагового коефіцієнта 0,4;

добутку середнього бала документа про вищу освіту, обчисленого за 100-бальною шкалою, й вагового коефіцієнта 0,5;

додаткового бала за наукові й навчальні досягнення, обчисленого відповідно до пункту 7.5 цього розділу.

 

7.4. Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, обчислюється як сума доданків з округленням до десятих частин бала, а саме:

добутку бала фахового екзамену й вагового коефіцієнта 0,5;

добутку середнього бала документа про вищу освіту, обчисленого за 100-бальною шкалою, й вагового коефіцієнта 0,5.

Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за програмою перепідготовки, визначається як бал фахового екзамену.

 

7.5. Додатковий бал за наукові й навчальні досягнення обчислюється як сума балів таких показників:

публікація наукових праць – максимально 10 балів, із яких: у міжнародних виданнях - 5 балів; у фахових виданнях - 3 бали; у нефахових виданнях - 1 бал;

публікація тез доповідей на наукових, науково-практичних конференціях – максимально 10 балів, із яких: міжнародних - 5 балів; всеукраїнських - 3 бали; міжвузівських - 2 бали; академічних - 1 бал;

призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських олімпіад із навчальних дисциплін: І місце - 15 балів; ІІ місце - 10 балів;
ІІІ місце - 5 балів.

 

7.6. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях та у подальшому конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

7.7. Апеляції на результати фахових екзаменів, вступного екзамену з іноземної мови та додаткового екзамену розглядає апеляційна комісія Академії у порядку, встановленому додатком 4 до цих Правил.

 

7.8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вступників, заяви яких зареєстровані в Єдиній державній електронної базі з питань освіти у порядку, встановленому Умовами прийому та цими Правилами, формуються в такій електронній базі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.233.55 (0.003 с.)