ТОП 10:

Військова освіта в Україні та особливості прийому громадян на перший курс в 2015 роціМетодичні рекомендації щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2014 № 1172 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2014 за № 1390/26167 (далі — Умови прийому), наказу Міністра оборони України від 05.06.2014 № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481, наказу Міністра оборони України від 05.01.2015 № 4 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2015 році для підготовки військових фахівців тактичного рівня», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 74/26519 прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі — ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) ( далі — Правила прийому).

Правила прийому затверджуються керівником ВВНЗ (ректором ВНЗ до складу якого входить ВНП ВНЗ) та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Відповідно до п.5 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» Правилами прийому встановлюється:

пререлік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, рівень складності (базовий або поглиблений) завдань зовнішнього незалежного оцінювання, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного балу, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного балу;

вага середнього балу документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного балу;

вага балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), що має становити не більш як 25 відсотків конкурсного балу;

вага балу за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВВНЗ (ВНП ВНЗ), обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців, для вступу до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного балу.

У Правилах прийому обов’язково вказується:

перелік акредитованих та не акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти і освітньо-кваліфікаційними рівнями;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем магістра за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених ВВНЗ (ВНП ВВНЗ). Особа може вступити до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту бакалавра;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій курс) за державним замовленням (за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб — на вакантні місця). Особа, яка вступає до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на основі ступеня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступає за конкурсом на основі зовнішнього незалежного оцінювання на повний термін навчання (на перший курс);

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 р. № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08 жовтня 2014 року за № 1208/25985, «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», із зазначенням рівня складності (базовий або поглиблений) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені ВВНЗ (ВНП ВВНЗ);

порядок обчислення конкурсного балу вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання, середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

умови розміщення у гуртожитку відповідно до затвердженого у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) порядку;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до ВВНЗ (ВНП ВВНЗ), що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом;

офіційний веб-сайт ВВНЗ (ВНП ВНЗ), поштову та електронну адресу ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а також міські (міжміські) телефони приймальної комісії та чергового по ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

ВВНЗ та ВНП ВНЗ у термін до 01 березня 2015 року надсилають до обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату примірники правил прийому та агітаційно-інформаційні матеріали.

ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на перший курс на конкурсній основі осіб, які відповідають вимогам Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та нормативно-правових актів Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України, що встановлюють вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання, їх стану здоров’я тощо.

У ВВНЗ (ВНП ВНЗ) можуть навчатися студенти, які проходять підготовку для подальшого комплектування офіцерських посад у військах (силах).

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент — курсант». За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема «студент — курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом у разі зарахування їх на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу, віком до 30 років.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «студент — курсант», приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані та резервісти віком до 23 років.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за спеціальностями підготовки, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, визначеними у переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками. Зазначений перелік спеціальностей визначається Міністерством оборони України.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на заочну форму навчання для отримання ступеню вищої освіти бакалавра за цивільними напрямами підготовки за результатами вступних випробувань приймаються на місця державного замовлення, що визначаються наказами Міністерства оборони України та Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України у 2015 році, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного строку контракту, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані в 2015 році. ВВНЗ (ВНП ВНЗ) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

довідка про проходження спеціальної перевірки;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ВНЗ). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції і тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.

Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

На осіб, які бажають вступити до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про направлення їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ВНЗ) чи про відмову в цьому.

Про хід роботи з відбору вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з числа цивільної молоді та ліцеїстів районні (міські) військові комісаріати протягом вступної кампанії, щомісячно (з 05 березня до 05 липня 2015 року) станом на 1 число поточного місяця надають до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України відомості щодо стану виконання плану відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) окремо по кожному ВВНЗ (ВНП ВНЗ): план набору, кількість відібраних кандидатів на навчання, у тому числі — ліцеїстів, осіб жіночої статі, учасників антитерористичної операції.

Крім того, військові комісаріати щомісячно до 5 числа, що наступає за звітним інформують керівників відповідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ) про хід відбору кандидатів на навчання з метою оперативного вжиття заходів з метою покращення роботи з військово-професійної орієнтації молоді.

До 15 березня 2015 року військові комісаріати надають до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України відомості про їх забезпеченість примірниками правил прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), агітаційно-інформаційними матеріалами тощо.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а також довідку про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні — у відповідні ВВНЗ (ВНП ВНЗ) в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ВНЗ) у тижневий термін після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) районними (міськими) військовими комісарами.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

У випадку службової необхідності, за клопотанням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

Конкурсний відбір (вступні випробування) до ВВНЗ проводяться:

з 21 липня до 30 липня включно;

з 20 липня до 30 липня — до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (з урахуванням особливостей проходження лікарсько-льотної комісії).

Зарахування вступників до ВВНЗ, які будуть навчатися як курсанти, здійснюється не пізніше 01 серпня, як студенти — не пізніше 08 серпня.

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) та бакалавра за схемою підготовки «курсант», з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. В рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ВНЗ), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3×4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ВНЗ). На військовослужбовців, гідних направлення для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ВНЗ), оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

Про хід відбору військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та їх підготовки до вступу до ВВНЗ, ВНП ВНЗ щомісяця до 05 числа кожного місяця:

командири (начальники) доповідають за підпорядкованістю;

кадрові органи видів, спеціальних військ (сил) Збройних Сил України та структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України інформують Департамент військової освіти Міністерства оборони України та ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня року вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) до 15 травня року вступу на навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ВНЗ з метою підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу на навчання, прийому від них екзаменів із загальноосвітніх дисциплін, проведення попередньої професійної діагностики та остаточного відбору до даного ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на підставі Умов прийому. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що надходять з військових з’єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 — 2 дні до початку роботи зборів.

Після завершення навчального збору військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України) із зазначенням групи крові, військовий квиток, оригінал документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього, оригінал документа про право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, — при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Вступники з числа резервістів беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступники до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.

Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як «пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір». Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: «Не пройшов вступне випробування».

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі — вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців (крім осіб офіцерського складу) складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ.

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється «залік» (від 35 до 70 балів) або «незалік» (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки «незалік» вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

Заключний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями — і лікарями інших спеціальностей.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова «придатний» або «непридатний» за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) не менш як з трьох предметів. До конкурсного балу кандидата на навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у разі успішного складання вступних випробувань, бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості, не додаються.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) не менше як з двох предметів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому.

Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу, на умовах цільового прийому згідно за квотами установленими наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України в 2015 році за окремим конкурсом.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

За результатами співбесіди зараховуються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано чинним законодавством України.

Крім того, поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано:

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Указом Президента України від 29 жовтня 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», а саме:

за спеціальною квотою — учасники бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

особи, у яких батьки (один з батьків) загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції.

Перелік інших осіб, які зараховуються на навчання поза конкурсом визначається Умовами прийому.

Переважним правом зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20 червня 2014 року № 1543-VII «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Право на першочергове зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною вище.

Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників.

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від найбільшого до найменшого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

Рейтингові списки формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних (відбіркових) комісій та веб-сайті ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних (відбіркових) комісій ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ (ВНП ВНЗ) має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за умови складання однакових конкурсних предметів.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад і порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Накази про зарахування на навчання курсантів видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ВНЗ) з визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка, на підставі рішення приймальної комісії до 1 серпня, студентів, які навчаються за схемою «студент-курсант», — до 08 серпня.

Витяги з наказів про зарахування курсантів (студентів) до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом 5 днів після підписання наказів надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних, для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом одного року, потім знищуються встановленим порядком, про що складається акт. Якщо такий вступник за результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до іншого ВВНЗ (ВНП ВНЗ), то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним запитом.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування.

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених попереднім абзацом.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за власним бажанням відмовились від навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом 10 днів від дня їх початку відраховуються з ВВНЗ (ВНП ВНЗ).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.023 с.)