ТОП 10:

Практичне заняття 10 Явище глобалізації світової економіки. Глобальний договір.Мета:Визначити поняття, роль та значення явища глобалізації в контексті еволюції міжнародного бізнесу. Поняття глобального договору.

Завдання:Охарактеризувати головні риси глобалізації на су­часному етапі. З'ясувати позитивні та негативні наслідки цього явища.

1. Дайте визначення явищу глобалізації.

2. Глобалізація_______________________________________

Заповніть таблицю основних позитивних і негативних наслід­ків глобалізації (не менше 7).

Позитивні наслідки Негативні наслідки
   

 

3.Назвіть декілька основних причин, що зумовили виникнен­ня глобалізації.

4. Складіть глобальний договір для однієї української МНК за дотриманням 10 принципів глобального договору

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- визначити основні характеристики глобалізації та її вплив на міжнародний бізнес; розробляти глобальний договір для фірми, яка виходить на міжнародний рівень та несе відповідальність за соціальне та екологічне довкілля.

Література: основна [1,2,5];

додаткова [10,14,15]

 


4 .ФОРМи поточного та підсумкового КОНТРОЛю

 

4.1 Поточний контроль

 

Назва форми контролю Термін проведення контролю
Тестовий контроль Після 3, 7 і 12 теми
Контроль засвоєння теоретичного матеріалу На семінарських і практичних заняттях
Опитування, участь у дискусіях, реферати На семінарських і практичних заняттях
Самостійні роботи Після 4 і 13 теми
Контрольна робота По закінченні вивчення дисципліни

 

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання для дисципліни «ММ»

ЗМзмістовий модуль, ІДЗ – індивідуальне домашнє завдання

 

Модулі Модуль 1
Кількість балів за модуль   100
Змістові модулі ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 ЗМ9 ЗМ 10 ЗМ11 ЗМ12 ЗМ13 ЗМ 14 ІДЗ Модуль на контрольна робота
Кількість балів за змістовий модуль

Викладач _____ Демешко Н.Я.

Зав. каф.МЕ _______ д.е.н., проф. Двигун А.О.

 

1.2 Підсумковий контроль

 

Підсумковий контроль проводиться після вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» у формі модульної контрольної роботи (іспиту).


5. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ(іспиту)
1. Сутність та етапи міжнародного бізнесу.
2. Сутність і визначення міжнародного менеджменту.
3. Концепції міжнародного менеджменту

4. Особливості розвитку міжнародного менеджменту (ММ) на сучасному етапі.

5. Рольові функції міжнародного менеджера.
6. Економічний, правовий і політичний аналіз в контексті завдань міжнародного менеджменту.
7. Комплексний аналіз культурної складової зовнішнього середовища.З прикладами національних стереотипів.
8. Особливості стратегічного планування в міжнародній фірмі.
9. Стратегічні рішення з міжнародної діяльності. Види міжнародних стратегій.
10. Процедура стратегічного планування в міжнародній корпорації.
11. Організація стратегічного планування в міжнародній корпорації
12. Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях.
13. Інформаційні обмеження при прийнятті рішень у міжнародних корпораціях.
14. Структура МНК. Причини зміни структури міжнародної організації.
15. Формування корпоративної культури.
16. Формування трудових ресурсів міжнародної корпорації.

17. Джерела та критерії відбору персоналу у міжнародних компаніях
18. Мотивація праці в міжнародних фірмах. Види та форми мотивації.
20. Принципи застосування влади і впливу в міжнародних корпораціях. Керівництво в міжнародних корпораціях.
21. Комунікаційний процес в міжнародних корпораціях. Комунікаційні бар’єри та шляхи їх подолання.

22. Сутність контролю та його етапи в міжнародних корпораціях. Умови та вимого до контролю.
23. Управлінський облік і звітність міжнародних корпорацій.
24. Технологічна політика МНК. Цілі та напрямки, види технологічної політики
25. Планування та організація міжнародних НДДКР.

26. Валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.
27. Фінансовий менеджмент міжнародної фірми.
28. Основні принципи комерції та технології торгівлі в міжнародних корпораціях.
29. Місце і роль цінних паперів у міжнародному інвестиційному процесі.
30. Міжнародні інвестиційні компанії. Типи інвестиційних фондів. Міжнародний ринок інвестицій.
31. Етика в міжнародному бізнесі. Дотримання моральних норм у міжнародних корпораціях.

32. Складові корпоративної культури міжнародної організації.
33. Особливості сучасної глобалізації менеджменту.
Сутність і головні завдання глобального менеджменту.

34. Роль глобального договору та його вплив на українські підприємства.

35. Основні методи та процедури навчання міжнародному менеджменту.

 

 


6.Перелік рекомендованої літератури

 

Основна:

 

1. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, / Київ, КНЕУ, 2007, - 468с.

2. Чернега О.Б.Міжнародний менеджмент Навчальний посібник / Київ, Центр навчальної літератури, 2006, - 592с.

3. Международный менеджмент. Учебник для вузов/ Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. –СПб.: Издательство «Питер», 2005, – 656 с.: ил.

4. Багиев Г.Л., Мотсеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг.-СПб: Питер, 2001. –510 с.: ил.- (Серия "Учебники для вузов").

5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учебное пособие. –М.: Издательство АО "Консалтбанкир", 2000. – 624 с.

6. Хайєт Г.Л. Корпоративна культура, Навчальний посібник.- Київ, Центр навчальної літератури., 2003, - 403с.

7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/ Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др.; Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. –М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 408 с.

 

Додаткова:

 

8. Дафт Р.Л. Менеджмент. –СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 832 с.: ил.- (Серия "Теория и практика менеджмента").

9. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова, –М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997, – 799 с.

10. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структуры, процессы.: Пер. с англ. – 8-е изд. –М.: ИНФРА – М, 2000.- XXVI, 662 с.

11. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Т.Н. Канаева, Л.Т. Литвиненко и др.: Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.

12. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов, –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998, – 727с.

13. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. –М.: Международные отношения, 2001.-416 с.

14. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.

15. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 227 с.

16. Новицький В. Є., Мартинюк О. В., Руденко Ю. М. Міжнародна економічна діяльність України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 260 с.

17. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 256 с.

18. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. — К.: КНЕУ, 2002. — 88 с.

19. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.

20. Мозговий О. М. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 557 с.

Періодичні виданя

«Бізнес»

«Економіка України»

«Ринок цінних паперів»

«Дзеркало тижня»

«Контракти»

«Комерсант»

«Власть денег»

«Фінанси України»

«Урядовий кур`єр»

«Вісник НБУ»

Інтернет-джерела

 

http//www.nsfo.ru; Проблемы применения МСФО в разных странах

http://cfin.ru; Международные правила учета (Р. Лефтвич, отрывки из книги «Мастерство: финансы»

www.rada.gov.ua

www.ukrstat.gov.ua

www.fao.org

www.bank.gov.ua

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.008 с.)