ТОП 10:

Практичне заняття 1 Портрет сучасного міжнародного менеджераМета:Ознайомитись з діяльністю практикуючих менеджерів міжнародного бізнесу України.

Завдання:Здійснити комплексний аналіз основних якостей менеджера міжнародного бізнесу вітчизняної фірми, що планує або працює на зовнішніх ринках, оцінити його цінності та ідеї, які є доречними на його погляд у міжнародному середовищі та роботі з персоналом .

Вибір міжнародного менеджера обирається за по­годженням між викладачем і студентом.

Дивись додаток до практичного заняття №1

Література: основна [1,2, 6];

додаткова [15, Інтернет - видання, періодичні видання]

Практичне заняття 2Комплексний аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу

Мета:Отримати навички проведення аналізу зовніш­нього середовища міжнародного бізнесу.

Завдання:Здійснити комплексний аналіз основних елементів зовнішнього середовища міжнародного бізнесу для вітчизняної фірми, що планує вихід на зовнішні ринки..

Вибір діяльності і країна реалізації проекту обирається за по­годженням викладачем і студентом

Назва показника Наявні дані Прим.
Структура даних економічного аналізу зовнішнього середовища
Основні економічні показники розвитку країни-партнера    
Населення країни в цілому, по регіонах, статево вікова структура, динаміка змін    
Структура населення за рівнем доходів на душу та на сім'ю, динаміка, соціальні прошарки    
Наявність необхідних ресурсів    
Система комунікацій    
Транспортні комунікації    
Рівень і форми оплати праці    
Загальна оцінка розвитку (конкуренти, постачаль­ники, споживачі)    
Елементи валютного регулювання    
Основні торгові та експортно-імпортні обмеження    
Розвиток науково-технічної діяльності    
Економічні проблеми    
Структура даних політичного аналізу зовнішнього середовища
Політичний режим в країні та характер взаємовід­носин з Україною    
Міждержавні угоди    
Участь у блоках і міжнародних економічних союзах    
Найважливіші політичні партії, їх зв'язок з владою    
Впливові громадські організації    
Видатні політичні лідери    
Основні політичні протиріччя партій    
Перспективи найближчих виборів до органів влади    
Роль та вплив регіональних органів влади на бізнес    
Політична ситуація в регіонах активності    
Загальна оцінка політичної стабільності в країні    
Структура даних правового аналізу зовнішнього середовища
Оцінка відповідності правової системи країни основним положенням міжнародного права    
Регулювання процесу створення та трансформації бізнесу    
Регулювання трудових відносин Регулювання експортно-імпортних перевезень    
Регулювання виїзду/в'їзду приватних осіб Захищеність власності та прав особистості    
Регулювання руху капіталу, експорту прибутку, фінансових операцій    
Комерційне право    
Регулювання цін    
Антимонопольне, податкове законодавство    
Стабільність правової системи    
Структура даних культурологічного аналізу зовнішнього середовища
Цінності, ціннісні орієнтації народу    
Субкультура, специфічні особливості, неординарні моделі, форми поведінки    
Порядок, час та місце зустрічі, пунктуальність    
Обмін інформацією — комунікацію (мовні пе­решкоди, невербальне спілкування, сприйняття), інформаційний обмін всередині фірми і між фір­мами)    
Аналіз національних стереотипів поведінки нації і її представників    

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- проводити комплексний аналіз зовнішнього середовища для фірми, яка планує вихід на міжнародний рівень; визначати характеристики країн світу за даними аналізу.
Література: основна [1, 2, 3];

додаткова [11,12,13,14,17]

Практичне заняття 3Вибір оптимальної стратегії фірми на зовнішньому ринку

Мета:Визначити місце стратегічного планування в міжнародному менеджменті.

Завдання:Оберіть найоптимальнішу стратегію підприємс­тва, яке планує вихід на зовнішні ринки. Складіть алгоритм стратегічного планування згідно з наведеною схемою.

В основі міжнародної діяльності фірми знаходиться відповід­на сукупність стратегічних рішень. Зовнішньоекономічна діяль­ність матиме найбільший успіх, коли вихід підприємств на між­народні ринки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, але й відповідатиме довгостроковим цілям.

Існують такі варіанти стратегічної поведінки фірми на міжна­родному ринку:

1. Передача прав власності на використання власних технологій фірми, на виробництво або збут її продукції іноземним фірмам.

2. Посилення національного виробництва і вивезення продукції на закордонні ринки, застосовуючи власні та інші збутові канали.

3. Додержання багатонаціональної стратегії, в межах якої роз­робляється окрема стратегія для кожної країни, що відповідає смакам споживачів і конкурентним умовам держав.

4. Додержання глобальної стратегії низьких витрат, при якій фірма орієнтована на низьковитратне виробництво на всіх стра­тегічно важливих ринках світу.

5. Додержання глобальної стратегії диференціації, за якої про­дукція компанії характеризується певними рисами, що відрізня­ють її від продукції конкурентів у різних країнах.

6. Додержання глобальної стратегії фокусування, яка полягає у визначенні однієї і тієї ж ринкової ніші як фокусу діяльності компанії в різних країнах.

1. Визначення основних пріоритетів

а) Загальний аналіз:___________________________________

b) Місія організації:___________________________________

с) Мета:_____________________________________________

2. Визначення мети

а) Власні можливості фірми:____________________________

b) Міжнародні завдання:_______________________________

с) Завдання в країні базування:__________________________

d) Взаємна підтримка завдань: __________________________

3. Розробка стратегії

а) Умови за кордоном:_________________________________

b) Умови в країні базування:____________________________

с) Стратегічні альтернативи за кордоном:_________________

d) Стратегічні альтернативи в країні базування:____________

е) Стратегія:__________________________________________

4. Реалізація стратегії

а) Плани, програми:____________________________________

b) Виконання:_________________________________________

с) Контроль і оцінка ефективності:_______________________

У разі проведення заняття студент повинен вміти:
- обирати найоптимальнішу стратегію для міжнародної фірми, згідно з основними пріоритетами та можливою ситуацією

Література: основна [1,2,3];

додаткова [8,10,15,]

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.006 с.)