ТОП 10:

Заняття № 2. Складання розкладки продуктів за нормою № 1 - загальновійськова для приготування їжі в польових умовах. 

 

Одеса

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ВСП працівник О.О.МОСКАЛЮК “____”_______________201 р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю:

“Організація продовольчого забезпечення”

 

МОДУЛЬ 2.ВП.07.

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПО СЛУЖБІ ТИЛУ”

 

 

ТЕМА 7. Організація харчування військовослужбовців в польових умовах

 

Заняття № 2. Складання розкладки продуктів за нормою № 1 - загальновійськова для приготування їжі в польових умовах.

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри

"____"__________201_ р.

Протокол № ______

 

 

Одеса

ТЕМА 7. Організація харчування військовослужбовців в польових умовах

 

Заняття № 2. Складання розкладки продуктів за нормою № 1 - загальновійськова для приготування їжі в польових умовах.

 

Навчально-виховна мета:

1. Вивчити зі студентами порядок складання переліку страв, які плануються на тиждень в польових умовах.

2. Навчити студентів складати розкладку продуктів на тиждень для організації харчування особового складу в польових умовах.

3. Виховувати у студентів почуття відповідальності за свою спеціальність.

 

Час: 2 години.

Місце проведення: клас.

Метод: усне викладання, пояснення.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Ноутбук;

2. Мультимедійний проектор;

3. Бланки розкладки продуктів ф. 66.

Інформаційне забезпечення:

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань”, норма № 1, норми заміни продуктів.

2. Наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

3. Наказ МО України від 09.12.2002 р. № 402. “Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час”.

4. Инструкция по организации питания личного состава в действующей армии. –М. Воениздат, 1989.

5. Руководство по организации питания личного состава Армии и Флота, 1978.

6. Руководство по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Армії і Флота.-М. Воениздат, 1980.

7. Руководство по организации питания подразделений, розположнных отдельно от воинской части. - М Воениздат,

8. Войсковое питание. - Підручник

9. Продовольственное обеспечение Армии и Флота на мирное время. Підручник – М. Воениздат, 1986.

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування.

 

І. Розрахунок часу

№ з/р Навчальні питання Час (хвилин)
І.   ІІ.     ІІІ. Вступна частина 1. Перевірка готовності студентів до заняття. Основна частина Вступ Навчальні питання: 1. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів. 2. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із консервованих і концентрованих продуктів. 3. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування. Заключення Заключна частина 1. Висновки по заняттю. 2. Завдання на самостійну роботу            

ІІ. Методичні вказівки

 

2.1. Загальні організаційно-методичні вказівки.

На попередньому занятті викладач дає студентам завдання на самостійну підготовку, оголошує їм час, місце проведення, тему і навчальні питання наступного заняття, звертає увагу на необхідність вміння складати розкладку продуктів для приготування їжі в польових умовах, оголошує студентам порядок проведення заняття, мету, його матеріальне забезпечення, оголошує запитання, по яких буде проведене опитування, нагадує літературу для самостійної роботи і які положення керівних документів необхідно вивчити і законспектувати, проводить консультацію.

 

2.2. Методичні вказівки по вступу.

Підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби військових часин, випускників і відгуки на них).

Відзначити, що важливе місце, як в мирний, так і у воєнний час, для якісної та своєчасної організації харчування особового складу займає режим планування харчування військовослужбовців, т.ч. складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах.

На даному занятті будуть розглянуті ці питання.

 

2.3. Методичні вказівки по перевірці готовності студентів до заняття.

Викладач перевіряє підготовку студентів до заняття шляхом виконання ними завдання, яке дано для самостійної роботи (конспектування статей керівних документів, доповнення конспектів лекції із рекомендованих джерел).

Потім викладач проводить контрольне опитування студентів по наступним питанням:

1. Норма № 1 - загальновійськова.

2. Технологія приготування страв в польових умовах.

3. Виходи готових порцій.

Опитування проводиться усно.

Після відповіді кожного студента викладач вказує на допущені помилки і повному відповіді, оголошує оцінку. По закінченні опитування – робить висновок про загальну підготовку взводу до заняття.

 

2.4. Методичні вказівки по проведенню заняття.

Заняття проводити методом групового відпрацювання навчального матеріалу з демонстрацією слайдів. При цьому, дати можливість студентами законспектувати основні положення. Звернути увагу слухачів, що знання даного матеріалу будуть постійно використовуватись начальником продовольчої служби при складанні розкладки продуктів для організації харчування особового складу в польових умовах із свіжих продуктів, із консервованих і концентрованих продуктів та з видачею проміжного харчування. Навчити студентів складати розкладку продуктів на тиждень для організації харчування особового складу в польових умовах.

 

2.5. Методичні вказівки по заключній частині

Викладач робить висновки по заняттю, відзначає активних студентів. За результатами активності в процесі заняття кожен студент може бути оцінений.

Даю вказівки на самостійну підготовку.

Відповіді на запитання.

ІІІ. Хід заняття

 

Навчальні питання та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина – 10 хв. Заповнення журналу. Встановлення зв’язку заняття з навчальним матеріалом, що вивчався раніше. Відповіді на контрольні питання. Оголошення теми заняття, навчально-виховної мети заняття, навчальних питань і час на їх викладання, інформаційне забезпечення. Після заповнення журналу нагадую студентам тему та питання які вивчались на попередньому занятті. Задаю контрольні питання, при необхідності уточнюю відповіді. Зробити висновок про рівень засвоєння навчального матеріалу та якість підготовки студентів до заняття. Висвітлюю слайди. Оголошую тему, навчально-виховну мету, навчальні питання заняття, інформаційне забезпечення. Роздача бланків розкладки продуктів ф.66.
ІІ. Основна частина – 75 хв.  
Вступ – 3 хв. 1. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів. - 30 хв. Роз’яснення студентам порядку складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів та як ним керуватись.   Підведення підсумків вивчення першого питання. Оголосити перше навчальне питання заняття, його мету і його важливість при складанні розкладки продуктів. Висвітлюю слайд з найменуванням першого питання. Роз’ясняю студентам порядок складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу. Ставлю завдання для складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів, студенти практично складають розкладку продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів. З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання. Підвожу підсумок вивчення першого питання.
2. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із консервованих і концентрованих продуктів. - 20 хв.   Роз’яснення студентам порядку складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із консервованих і концентрованих продуктів та як ним керуватись.     Підведення підсумків вивчення другого навчального питання. Оголосити друге навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайд з найменуванням другого питання. Роз’ясняю студентам порядок складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із консервованих і концентрованих продуктів. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу. Ставлю завдання для складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах із свіжих продуктів, студенти практично складають розкладку продуктів для приготування їжі в польових умовах із консервованих і концентрованих продуктів. З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання. Оцінюю практичну роботу студентів. Підведення підсумків вивчення другого навчального питання.
3. Складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування. 20 хв. Роз’яснення студентам порядку складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування та як ним керуватись.     Підведення підсумків вивчення третього навчального питання.   Заключення – 2 хв. Оголосити третє навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайд з найменуванням третього питання. Роз’ясняю студентам порядок складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу. Ставлю завдання для складання розкладки продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування, студенти практично складають розкладку продуктів для приготування їжі в польових умовах з видачею проміжного харчування. З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання. Оцінюю практичну роботу студентів. Підведення підсумків вивчення третього навчального питання.
ІІІ. Заключна частина – 5 хв. Нагадується тема заняття, досягнення мети заняття, результат отриманий в ході заняття. Підводяться підсумки, оголошуються оцінки. Задається завдання заняття на самостійну роботу. Оголошується тема наступного заняття. Нагадати тему заняття та актуальність розглянутих питань. Підведення підсумки заняття, оголошую і виставляю оцінки з урахуванням усних відповідей, відмічаю кращих та недоліки, ставлю завдання на їх усунення. Відповідаю на запитання. Задаю завдання на самостійну роботу.   Оголосити тему наступного заняття.

1-ше навчальне питання. 1. СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДКИ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ІЗ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ. - 30 хв.

Режим і планування харчування

Режим харчування у польових умовах залежить від характеру виконуваних навчально-бойових завдань.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.008 с.)