ТОП 10:

ТЕМА 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВООблік витрат на виробництво

У сучасних економічних умовах особливе значення має своєчасне, повне й достовірне визначення фактичних витрат на виробництво та збут продукції, а також контроль за використанням ресурсів і грошових засобів.

В обліку витрати на виробництво розрізняються:

§ за місцем виникнення витрат;

§ за видами продукції, робіт, послуг;

§ за видами витрат;

§ за способом перенесення вартості на продукцію;

§ за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат;

§ за календарними періодами.

Виокремлюють також:

§ витрати виробництва, цеху, дільниці, служби;

§ витрати на виріб, типові види виробів, групи однорідних виробів, разові замовлення; валову, товарну, реалізовану продукцію;

§ витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції;

§ витрати прямі, непрямі, умовно-змінні, умовно-постійні;

§ витрати поточні, одноразові;

§ витрати виробничі та невиробничі.

Усі витрати підприємства на виробництво й реалізацію продукції у грошовій формі утворюють собівартість продукції — основний показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яку було реалізовано протягом звітного періоду, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат.

За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Затрати» до складу виробничої собівартості продукції входять:

§ прямі матеріальні витрати;

§ прямі витрати на оплату праці;

§ інші прямі витрати;

§ загальновиробничі витрати.

Облік витрат на виробництво здійснюють за допомогою методів, які відповідають вимогам і специфіці окремих виробництв, забезпечують складання достовірних калькуляцій собівартості продукції та організацію дійового контролю за зниженням витрат на виробництво.

Основні методи обліку витрат такі:

§ стосовно технологічного процесу (нормативний, стандартний, позаказний, попередній);

§ за об'єктами калькуляції (облік за деталями, вузлами, виробами, процесами, переділами, виробництвами, замовленнями);

§ за способом збору інформації, який забезпечує контроль за витратами (метод попереднього контролю та нормативний метод).

Розрахунок собівартості одиниці окремих видів продукції або робіт і всієї товарної продукції називається калькуляцією. На практиці застосовують планову, кошторисну, нормативну та фактичну калькуляції.

На підприємствах для обліку витрат на виробництво продукціївикористовують рахунок 23 «Виробництво». Він призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), а також для обліку на окремих субрахунках витрат.

За дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і послуг.

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що випускається. На великих підприємствах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 «Виробництво» кореспондує:

Рахунок 23 «Виробництво»  
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків  
13 «Знос необоротних активів» 11 «Інші необоротні матеріальні активи»  
20 «Виробничі запаси»  
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 15 «Капітальні інвестиції»  
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»  
22 «МШП»  
23 «Виробництво» 22 «МШП»  
24 «Брак у виробництві» 23 «Виробництво»  
25 «Напівфабрикати» 24 «Брак у виробництві»  
26 «Готова продукція» 25 «Напівфабрикати»  
27 «Продукція с.г.виробництва» 26 «Готова продукція»  
28 «Товари» 27 «Продукція с.г.виробництва»  
37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»  
39 «Витрати майбутніх періодів» 79 «Фінансові результати»  
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 80 «Матеріальні витрати»  
84 «Інші операційні витрати»  
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 85 «Інші затрати»  
90 «Собівартість реалізації»  
64 «Розрахунки за податками й платежами» 94 «Інші витрати операційної діяльності»  
65 «Розрахунки за страхуванням» 99 «Надзвичайні витрати»  
66 «Розрахунки з оплати праці»    
68 «Розрахунки за іншими операціями»    
   
71 «Інший операційний дохід»    
80 «Матеріальні витрати»    
82 «Витрати на оплату праці»    
83 «Відрахування на соціальні заходи»    
   
84 «Амортизація»    
84 «Інші операційні витрати»    
91 «Загальновиробничі витрати»    

У бухгалтерському обліку витрати групують за економічними елементами (рис. 23) та узагальнюють інформацію на відповідних рахунках.

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період використовують рахунок 80 «Матеріальні витрати» та відповідні субрахунки (табл. 11.1). За дебетом рахунка 80 «Матеріальні витрати» відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» прямих матеріальних витрат, що входять до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 матеріальних витрат, що належать до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не використовує рахунки класу 9.

Рис. 21. Групування витрат за економічними елементами

Таблиця 17

СТРУКТУРА РАХУНКА 80 «МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунки Назва субрахунки
Матеріальні витрати
    Витрати сировини й матеріалів
    Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
    Витрати палива й енергії
    Витрати тари й тарних матеріалів
    Витрати будівельних матеріалів
    Витрати запчастин
    Витрати матеріалів сільгосп. призначення
    Витрати товарів
    Інші матеріальні витрати

Рахунок 80 «Матеріальні витрати» кореспондує:

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво»
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 79 «Фінансові результати»
91 «Загальновиробничі витрати»
22 «МШП» 92 «Адміністративні витрати»
23 «Виробництво» 93 «Витрати на збут»
24 «Брак у виробництві» 94 «Інші витрати операційної діяльності»
25 «Напівфабрикати»
26 «Готова продукція»
27 «Продукція с. г. виробництва»
28 «Товари»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
68 «Розрахунки за іншими операціями»

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період у бухгалтерському обліку введено рахунок 81 «Витрати на оплату праці» з відповідними субрахунками (табл. 18).

Таблиця 18

СТРУКТУРА РАХУНКА 81 «ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунка Назва субрахунка
Витрати на оплату праці
    Виплати за окладами й тарифами
    Премії та заохочення
    Компенсаційні витрати
    Оплата відпусток
    Оплата іншого невідпрацьованого часу
    Інші витрати на оплату праці

Він кореспондує:

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 23 «Виробництво»
79 «Фінансові результати»
66 «Розрахунки з оплати праці» 91 «Загальновиробничі витрати»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної діяльність»

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи. В обліку використовують такі його субрахунки (табл. 19).

Таблиця 19

СТРУКТУРА РАХУНКА 82 «ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ»

Помер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Відрахування на соціальні заходи
    Відрахування на пенсійне забезпечення
    Відрахування на соціальне страхування
    Страхування на випадок безробіття
    Відрахування на індивідуальне страхування

За дебетом рахунка 82 «Відрахування на соціальні заходи» відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» суми відрахувань, які прямо входять до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що належать до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не користується рахунками класу 9.

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» кореспондує:

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 23 «Виробництво»
79 «Фінансові результати»
65 «Розрахунки за страхуванням» 91 «Загальновиробничі витрати»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 83 «Амортизація» призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (табл. 20).

Таблиця 20

СТРУКТУРА РАХУНКА 83 «АМОРТИЗАЦІЯ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунки Назва субрахунку
Амортизація
    Амортизація основних засобів
    Автоматизація інших необоротних матеріальних активів
    Амортизація нематеріальних активів

За дебетом цього рахунка відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» суми амортизаційних відрахувань, які прямо входять до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми амортизаційних відрахувань, що належать до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 83 «Амортизація»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
13 «Зношування необоротних активів» 23 «Виробництво»
79 «Фінансові результати»
91 «Загальновиробничі витрати»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» використовується для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Зокрема до інших операційних витрат входять вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, утрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінення активів, сума фінансових санкцій тощо.

За дебетом рахунка 84 «Інші операційні витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які прямо входять до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не користується рахунками класу 9.

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» кореспондує:

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»  
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків  
10 «Основні засоби» 23 «Виробництво»  
11 «Інші необоротні матеріальні активи» 79 «Фінансові результати»  
12 «Нематеріальні активи» 91 «Загальновиробничі витрати»  
15 «Капітальні інвестиції» 92 «Адміністративні витрати»  
16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 93 «Витрати на збут»  
94 «Інші витрати операційної діяльності»  
20 «Виробничі запаси»  
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»  
22 «МШП»  
23«Виробництво»  
24 «Брак у виробництві»  
25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 51 «Довгострокові векселі видані» 60 «Короткострокові позики» 62 «Короткострокові векселі видані» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 68 «Розрахунки за іншими операціями»    

Рахунок 85 «Інші затрати» забезпечує облік витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

За дебетом рахунка 85 «Інші затрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 85 «Інші затрати» кореспондує:

Рахунок 85 «Інші затрати»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 17 «Відстрочені податкові активи» 79 «Фінансові результати»
18 «Інші необоротні активи» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с. г. виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 34 «Короткострокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями»  

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) утворюється з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат. Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг використовують рахунок 90 «Собівартість реалізації» (табл. 21).

Таблиця 21

СТРУКТУРА РАХУНКА 90 «СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Собівартість реалізації
    Собівартість реалізованої готової продукції
    Собівартість реалізованих товарів
    Собівартість реалізованих робіт і послуг

За дебетом цього рахунка відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не входять до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду — 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» кореспондує:

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 79 «Фінансові результати»
23 «Виробництво»
26 «Готова продукція»
27 «Продукція с. г. виробництва»
28 «Товари»
91 «Загальновиробничі витрати»

Для обліку загалъновиробничих витрат використовується рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». На ньому узагальнюється інформація про:

§ виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва;

§ витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.

Цей рахунок не застосовується на підприємствах торгівлі.

За дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації».

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами та статтями (видами) витрат. Кореспонденція цього рахунка така:

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
10 «3нос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво» 90 «Собівартість реалізації»

Адміністративні витрати складають витрати на управління підприємством і витрати невиробничого призначення. У собівартість внутрішньозаводських (міжцехових) замовлень, а також у собівартість забракованої продукції адміністративні витрати не входять.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Цей рахунок кореспондує:

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 79 «Фінансові результати»
20 «Виробничі запаси»
22 «МШП»
26 «Готова продукція»
27 «Продукція с. г. виробництва»
28 «Товари»
30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»
33 «Інші кошти»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
39 «Витрати майбутніх періодів»
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
64 «Розрахунки за податками й платежами»
65 «Розрахунки за страхуванням»
66 «Розрахунки з оплати праці»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
80 «Матеріальні витрати»
81 «Витрати на оплату праці»
82 «Відрахування на соціальні заходи»
83 «Амортизація»
84 «Інші операційні витрати»

Для аналізу витрат на збут у бухгалтерському обліку використовується рахунок 93 «Витрати на збут». За дебетом цього рахунка відображаються суми визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Рахунок 93 «Витрати на збут» кореспондує:

Рахунок 93 «Витрати на збут»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 79 «Фінансові результати»
20 «Виробничі запаси»  
22 «МШП»  
25 «Напівфабрикати»  
26 «Готова продукція»  
27 «Продукція с. г. виробництва»  
28 «Товари»  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках»  
33 «Інші кошти»  
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  
37 «Розрахунки з різними дебіторами»  
38 «Резерв сумнівних боргів»  
39 «Витрати майбутніх періодів»  
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»  
50 «Довгострокові позики»  
60 «Короткострокові позики»  
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  
64 «Розрахунки за податками й платежами»  
65 «Розрахунки за страхуванням»  
66 «Розрахунки з оплати праці»  
68 «Розрахунки за іншими операціями»  
80 «Матеріальні витрати»  
81 «Витрати на оплату праці»  
82 «Відрахування на соціальні заходи»  
83 «Амортизація»  
84 «Інші операційні витрати»  

На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» (табл. 22) ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунку 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут».

Таблиця 22

СТРУКТУРА РАХУНКА 94 «ІНШІ ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Наша субрахунку
Інші витрати операційної діяльності
    Витрати на дослідження й розроблення
    Собівартість реалізованої іноземної валюти
    Собівартість реалізованих виробничих запасів
    Сумнівні та безнадійні борги
    Витрати від операційної курсової різниці
    Витрати від знецінення запасів
    Нестачі та втрати від псування цінностей
    Визнані штрафи, пені, неустойки
    Інші витрати операційної діяльності

За дебетом цього рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» кореспондує:

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 79 «Фінансові результати»
11 «Інші необоротні матеріальні активи»
12 «Нематеріальні активи»
13 «Знос необоротних активів»
20 «Виробничі запаси»
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
22 «МШП»
24 «Брак у виробництві»
25 «Напівфабрикати»
26 «Готова продукція»
27 «Продукція с. г. виробництва»
28 «Товари»
30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»
33 «Інші кошти»
34 «Короткострокові векселі одержані»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 51 «Довгострокові векселі видані» 60 «Короткострокові позики» 62 «Короткострокові векселі видані» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати»

Ведення на підприємстві рахунків класу 9 на рахунку 95 «Фінансові витрати» (табл. 23) передбачає облік витрат на фінансову діяльність підприємства. Така діяльність змінює розмір і склад власного та позикового капіталів. У процесі фінансової діяльності виникають:

§ витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансову оренду тощо),

§ інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позичкового капіталу.

Таблиця 23

СТРУКТУРА РАХУНКА 95 «ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунка Назва субрахунка
Фінансові витрати
    Відсотки за кредит
    Інші фінансові витрати

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 95 «Фінансові витрати»кореспондує:

Рахунок 95 «Фінансові витрати»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
30 «Каса» 79 «Фінансові результати»
31 «Рахунки в банках»  
50 «Довгострокові позики»  
52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями»  
 
53 «Довгострокові зобов'язання з оренди»  
 
60 «Короткострокові позики»  
68 «Розрахунки за іншими операціями»  

У процесі фінансової діяльності підприємство може понести збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або сумісні підприємства. Облік таких втрат ведеться за методом участі в капіталі й узагальнюється на рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» (табл. 24).

Таблиця 24

СТРУКТУРА РАХУНКА 96 «ВТРАТИ ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунки Назва субрахунки
Втрати від участі в капіталі
    Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
    Втрати від спільної діяльності
    Втрати від інвестицій у дочірні підприємства

За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 96 кореспондує:

Рахунок 96 „Витрати від участі в капіталі”
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 79 «Фінансові результати»

На рахунку 97 «Інші витрати» (табл. 25) ведеться облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

Таблиця 25

СТРУКТУРА РАХУНКА 97 «ІНШІ ВИТРАТИ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Інші витрати
    Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
    Собівартість реалізованих необоротних активів
    Собівартість реалізованих майнових комплексів
    Втрати від неопераційних курсових різниць
    Уцінення необоротних активів і фінансових інвестицій
    Списання необоротних активів
    Інші витрати звичайної діяльності
    Виплати страхових сум та страхових відшкодувань
    Перестрахування

За дебетом субрахунків 971—977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 97 кореспондує:

Рахунок 97 «Інші витрати»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 30 «Каса»
11 «Інші необоротні матеріальні активи» 31 «Рахунки в банках»
12 «Нематеріальні активи» 70 «Доходи від реалізації»
14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 79 «Фінансові результати»
15 «Капітальні інвестицій»  
16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»
18 «Інші необоротні активи»
30 «Каса»
31 «Рахунки в банках»
34 «Короткострокові векселі одержані»
35 «Поточні фінансові інвестиції»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 «Доходи від реалізації»
76 «Страхові платежі»

На рахунку 98 «Податки на прибуток» (табл. 26) ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Таблиця 26

СТРУКТУРА РАХУНКА 98 «ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Податки на прибуток
    Податки на прибуток від звичайної діяльності
    Податки на прибуток від надзвичайних подій

За дебетом рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом — внесення до фінансових результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 кореспондує:

Рахунок 98 «Податки на прибуток»
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків
17 «Відстрочені податкові активи» 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 79 «Фінансові результати»

На рахунку 99 «Надзвичайні витрати» (табл. 27) ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних із подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.

Таблиця 27

СТРУКТУРА РАХУНКА 99 «НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Надзвичайні витрати
    Втрати від стихійного лиха
    Втрати від техногенних катастроф
    Інші надзвичайні витрати

До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використання сировини та матеріалів тощо).

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.013 с.)