ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛІНІЙНИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕСЗавдання: Визначити тип даних. За допомогою операторів введення-виводу скласти програму обчислення функції а, заданою в таблиці 1.

 

Основні відомості про складання програм на мові Паскаль

Перший рядок програми називається заголовком. Заголовок складається з оператора PROGRAMі імені програми. Після заголовка слідують рядки, в яких поміщається розділ опису змінних. У рядках цього розділ указують імена змінних і тип даних, призначених в даній програмі.

На вибір імен змінних накладають наступні обмеження:

  • імена змінних не можуть бути зарезервованими словами;
  • імена змінних повинні починатися з букви.

Імена змінних при перерахуванні в розділі опису змінних розділяються комами.

Наступний розділ програми - розділ операторів або тіло програми.

 

 

Тіло програми полягає між двома зарезервованими словами BEGINі END. По своєму функціональному призначенню ці слова аналогічні відкриваючій і закриваючій дужкам відповідно. Для розділення операторів в мові Паскаль використовують крапку з комою.

Проте крапка з комою не ставиться:

· якщо за оператором слідують зарезервовані слова END, ELSEі UNTIL;

· після зарезервованих слів THEN, ELSE, VAR, CONST, BEGIN.

Якщо необхідно відзначити кінець програми, то після оператора ENDставиться крапка.

 

Приклад 1 - Визначення суми двох чисел

 

program summ;

var a, b, result:integer;

begin

a:=10;

b:=4;

result:=a+b;

writeln(a, b, result);

end.

 

Перший рядок програми - заголовок, складається із зарезервованого слова PROGRAMі імені програми summ.

Другий рядок - розділ опису змінних, починається із зарезервованого слова VARз подальшим перерахуванням імені змінних, розділених комами і з вказівкою типу змінних. У даному конкретному випадку використовуються цілі змінні (A, B, RESULT) - тип INTEGER.

Далі в тілі програми змінним привласнюються конкретні значення або вирази.

 

Загальна форма запису оператора привласнення:

змінна: = вираз;

 

Оператора привласнення встановлює значення змінній рівній величині, отриманій в результаті обчислення виразу. Змінна і вираз повинні бути одного типу. Закінчується програма зарезервованим словом END, після якого ставиться крапка.

 

1.2 Зарезервовані слова

 

AND GOTO RECORD
ARRAY IF REPEAT
BEGIN IMPLEMENTATION SEGMENT
CASE IN SEPARATE
CONST INTERFACE SET
DIV LABEL THEN
DO MOD TO
DOWNTO NOT TYPE
ELSE OF UNIT
END OR UNTIL
FILE PACKED USES
FOR PROCESS VAR
FORWARD PROCEDURE WHILE
FUNCTION PROGRAM WITH

 

1.3 Тип даних INTEGER (цілий)

 

У цілочисельній арифметиці використовуються операції:

· “+”- складання;

· “-“- віднімання;

· “*”- множення;

· DIV- цілочисельне ділення;

· MOD- залишок від ділення;

· ABS (X) - абсолютна величина X;

· SQR (X) - квадрат числа X;

 

У виразі послідовність виконання операцій визначається стандартними правилами алгебри проходження.

 

1.4 Тип даних REAL (речовий)

 

З дійсними числами можна виконувати такі операції:

· “+”- складання;

· “-“ - віднімання;

· “*”- множення;

· “/” - ділення;

· SIN (X) - синус X, заданий в радіанах;

· COS (X) - косинус X, заданий в радіанах;

· EXP (X) - експонента eв ступені X;

· LN (X) - натуральний логарифм Х (Х>0);

· SQRT (X) - квадратний корінь X (X>=0);

· ABS (X) - абсолютна величина X;

· SQR (X) - квадрат числа X;

· ARCTAN (X) - арктангенс Х, заданий в радіанах;

· TRUNC (X) - ціла частина;

· ROUND (X) - округлення до найближчого цілого.

 

 

Для піднесення до ступеня дійсних чисел необхідно використовувати тотожність

.

Дійсні числа можуть бути представлені:

  • у вигляді послідовності цифр з десятковою крапкою;
  • у експоненціальній формі.

 

Наприклад: 3.15, 5.4, 7E-14, 2.8E5.

 

Приклад 2 - Обчислення синуса і косинуса

 

program trig;

var arg, result1, result2:real;

begin

arg:=1.031;

result1:=sin(arg);

result2:=cos(arg);

writeln(arg, result1, result2);

end.

 

1.5 Оператори введення і виведення даних

 

Для введення даних з терміналу на мові Паскаль передбачені оператори READі READLN.

 

Загальна форма запису:

READ (змінна, змінна...);

READLN (змінна, змінна...);

 

Відмінність оператора READLNвід READв тому, що READLNчитає дані нового рядка. Виведення інформації на термінал здійснюється операторами WRITEі WRITELN. У інструкції WRITEна відміну від інструкції READможуть бути присутніми вирази. При використанні WRITELNнаступна друкована величина виводиться з початку нового рядка. У інструкції WRITEнаступна величина друкується з того місця, де зупинився друкуючий механізм пристрою друку (принтер). Операторами виводу можна друкувати також текст, який необхідно помістити між апострофами.

 

Загальна форма запису:

WRITE (вираз, вираз: формат...)

WRITELN (вираз, вираз: формат...)

 

У конструкції формату перше число, що стоїть за двокрапкою, визначає ширину поля введення.

Наприклад, інструкція WRITE(A:5) показує, що значення змінної Аповинно займати 5позицій на екрані терміналу. Друге число в описі формату використовується тільки для виведення речових значень, воно визначає число цифр, що стоять праворуч від десяткової крапки.

Наприклад, якщо А=23.17, то в результаті виконання інструкції WRITE(A:10:4) на пристрої виводу буде отримано 23.1700. Якщо для виведення речового значення використовується формат, в якому задана тільки ширина поля виводу, то на пристрої виводу число з'явиться в експоненціальній формі.

При інструкції WRITE(A:10) на пристрої буде отримано 2.31700E+1.

 

1.6 Константи

 

Якщо в процесі виконання програми одне і те ж числове значення використовується кілька разів, то зручно такому числу привласнити ім'я і описати його як константу. Привласнення імен константам робить програму зручнішою для розуміння і внесення виправлень. Розділ опису констант завжди передує розділу опису змінних.

 

Приклад 3 - Розрахунок площі і довжини кола

 

program okr;

const pi=3.14159;

var radius:real;

begin

read(radius);

writeln(' довжина кола=', (2*pi*radius):6:2);

writeln(' площа круга =', (pi*sqr(radius):6:2);

end.

 

 

Таблиця 1 - Варіанти завдань для лабораторної роботи № 1

Вид функції Початкові дані
X Y Z
-0.8 -5
0.273 4.642
0.845 5.54
6.63 -2
-4
10.35 2.379
0.248
-3 3.981 1.25
-5 4.8 7.5
0.47 -0.82
4.5 3.249
10.241
-4 0.869 1.276
11.25 2.43
2.45
-3 0.5 8.45
-12 0.196 10.64
1.63 16.3
-85 120.4
1.25
-20 17.42 -3.298
4.28 -1.33
8.5
4.8 3.6
24.9 -0.2
-1.25 -29.8
1.24 -8.6
-0.5 0.44
2.47 -1.25

 


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.011 с.)