ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарські операції АТ «Форум»№п/п on. Первинні документ та зміст господарської операції Сума Дебет Кредит
Рахунок № 20 Прийнято до оплати платіжні документи транспортно-експедиційної контори за перевезення продукції, призначеної для продажу    
Виписка банку Па потомний рахунок надійшли кошти віл покупців за продану продукцію    
Розрахунок бухгалтерії № 30 Відображено суму ПДВ згідно з чинним законодавством    
Довідка бухгалтерії Списано фактичну собівартість проданої продукції. В звітному місяці продано 8 верстатів серії Ш-45 (собівартість одного верстату складає 5000 гри.)    
Авансовий звіт № 16 Сплачено агентом за розвантаження продукції, призначеної для продажу    
Довідка бухгалтерії № 32 Списано виграти на збут    
Довідка бухгалтерії № 33 Визначено фінансовий результат від продажу продукції в січні    
Розрахунок бухгалтерії Нараховано податок па прибуток згідно з чинним законодавством    

Оборотно – сальдова відомість на ____________ 20____р.

Номер, назва рахунку Залишок на початок Оборот по дебету Оборот по кредиту Залишок на початок
Дт Кт Кт Дт
           
         
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           

Кінцевий баланс ______________________ на ___________________20___р.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн
   
   
 
   

Завдання 3

Необхідно:

- відкрити рахунки і записати в них залишки на 31-ше січня ц.р.;

- вказати в журналі реєстрації господарських операцій кореспонденцію рахунків за наведеними операціями. Підрахувати загальний підсумок по журналу операцій;

- відобразити суми операцій на рахунках синтетичного обліку, підрахувати обороти за місяць та вивести залишки на 28-ме лютого ц.р.;

- скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Підсумок оборотів по відомості зіставити з підсумком по журналу реєстрації господарських операцій;

- скласти баланс ТзОВ "Аваль" на 28-ме лютого ц.р.

Баланс ТзОВ "Аваль" на 31-ше січня ц.р.

Статті активу Сума, гри. Статті пасиву Сума, гри.
Основні засоби (10) Статутний капітал (40)
Сировина й матеріали (201) Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)(44)
Готова продукція (26) Розрахунки за податками й платежами (64)
Товари (28) Розрахунки 3 оплати праці (66)
Рахунки в банках (31)        
Разом Разом

Реєстр господарських операцій ТзОВ "Аваль" за лютий ц.р.

№ п\п Первинний документ та зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Відпущено зі складу матеріали для упакування продукції, призначеної для продажу    
Платіж:не доручення № 23. Виписка банку Сплачено з поточного рахунку за доставку продукції, призначеної для продажу    
Розрахунково-пчатіжна відомість Нараховано заробітну плату робітникам за навантаження продукції, призначеної для продажу    
Розрахунок бухгалтерії Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством      
Виписка банку Надійшла на поточний рахунок в банку виручка від продажу продукції    
Розрахунок бухгалтерії № 5 Визначено суму ПДВ з операції продажу згідно з чинним законодавством      
Довідка бухгалтерії № 7 Списано фактичну собівартість реалізованої продукції. В звітному місяці реалізовано 9 шт. приладів серії (собівартість одного приладу складає 3000 грн.)      
Довідка бухгалтерії Списано витрати на збут      
Довідка бухгалтерії № 9 Визначено фінансовий результат від продажу продукції      
Розрахунок бухгалтерії № 9 Нараховано податок на прибуток згідно з чинним законодавством      

«Облік доходів і результатів діяльності»

Питання для обговорення:

1. Поняття доходу, його склад та оцінка.

2. Визнання та класифікація доходів.

3. Особливості призначення доходів.

4. Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності.

5. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

 

Завдання 1.Відобразити на бухгалтерських рахунках операції по реалізації, формуванню витрат та доходів від реалізації та списання на фінансові результати.

Вихідні дані:

Зміст Сума, грн Д-т К-т
1. Нараховано дохід від операційної оренди майна    
2. Списано балансову вартість реалізованого автомобіля (повністю замотизованого)    
3. Списано витрати по підготовці автомобіля до продажу (витрати запчастин та палива)    
4. Списано витрати по підготовці автомобіля до продажу (витрати по нарахованій зарплаті)    
5. Нараховано дохід від реалізації автомобіля    
6. Відображено нарахування податкового зобов’язання по ПДВ по реалізованому автомобілю      
7. Відображено доход, отриманий від участі в капіталі іншого підприємства    
8. Відображено доход від реалізації іноземної валюти    
9. Перенесено на фінансові результати:      
  – доходи діяльності      
  – витрати діяльності      
10. Нарахувати суму податку на прибуток ( %)      
11. Списується сума чистого прибутку      

Задача 2.Реалізована покупцям продукція власного виробництва на суму 60000грн., в т.ч. ПДВ. Планова собівартість продукції – 39500грн. Витрати на збут становлять: зарплата – 950грн, послуги власного автотранспорту – 680грн.


Необхідно: Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

Зміст Сума, грн Д-т К-т
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

«Фінансова звітність»

Завдання 1.Скласти Баланс підприємства

№ п/п Назва рахунків Сума, грн.
"Основні засоби"
"Знос основних засобів"
"Виробничі запаси"
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"
"Товари на складі"
"Каса в національній валюті"
"Поточні рахунки в національній валюті"
"Поточні фінансові інвестиції"
"Розрахунки з вітчизняними покупцями"
"Розрахунки з підзвітними особами"
"Резерв сумнівних боргів"
"Витрати майбутніх періодів"
"Статутний капітал"
"Емісійний доход"
"Резервний капітал"
"Нерозподілений прибуток"
"Неоплачений капітал"
"Короткострокові кредити банків в національній валюті"
" Розрахунки з вітчизняними поставщиками"
" Розрахунки по податкам" (кредиторська заборгованість)
" Розрахунки по пенсійному страхуванню" (кредиторська заборгованість)
" Розрахунки по заробітній платі"
" Розрахунки з різним кредиторами"
Дата (рік, місяць, число) КОДИ
   
Підприємство   за ЄДРПОУ  
Територія   за КОАТУУ  
Форма власності   за КФВ  
Орган державного управління   за СПОДУ  
Галузь   за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн.   Контрольна сума  
                   

Адреса _____________________________________________________________

БАЛАНС

на _________________________20____р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Всього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чисто реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
інші оборотні активи    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ    
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
З одержаних авансів    
З бюджетом    
З позабюджетних платежів    
Зі страхування    
З оплати праці    
З учасниками    
Із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

 

Керівник ________________________________________

Головний бухгалтер _______________________________


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р № 996-ХІ\/ зі змінами і доповненнями).

2. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97р. № 77/97-ВР (із змінами і доповненнями).

3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97р. № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами і доповненнями).

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс »: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів »: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах »: Затв. наказом Мінфіну від 28.05.99р. № 137.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом Мінфіну від 27.04.00р. № 92.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом Мінфіну від 18.10.99р. № 242.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Мінфіну від 20.10.99р. № 246.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. наказом Мінфіну від 08.10.99р. №237.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: Затв. наказом Мінфіну від 31 01.00р. № 20.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. наказом Мінфіну від 26.04.00р. № 91.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом Мінфіну від 28.07.00р. № 181.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: Затв. наказом Мінфіну від 10.08.00р. № 193.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Мінфіну від 25.02.00р. № 39.

22. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерською обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.

23. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових і коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну від 11.08.94р. №69.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.012 с.)