ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомість розподілу накладних витрат 

Види виробництва продукції Сума всіх прямих витрат Сума накладних витрат % накладних витрат
Виробництво виробів В      
Виробництво виробів Д      
Всього:      

 

Таблиця 4

Калькуляція фактичної собівартості виробів “В”

Статті витрат Сума витрат Планова собівартість усіх виробів Економія (-) перевитрата (+)
на весь випуск на одиницю
Основні матеріали        
Зарплата з нарахуваннями        
Електроенергія        
Амортизація (знос)        
Накладні втрати        
Резерв відпусток        
Всього:        
           

Таблиця 5

Калькуляція фактичної собівартості виробів “Д”

Статті витрат Сума витрат Планова собівартість усіх виробів Економія (-) перевитрата (+)
на весь випуск на одиницю
Основні матеріали        
Зарплата з нарахуваннями        
Електроенергія        
Амортизація (знос)        
Накладні втрати        
Резерв відпусток        
Всього:        
           

ТЕМА 4

ОБЛІК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ І ПОСЛУГ.

Завдання.1.

1.Відкрити рахунки синтетичного обліку на підставі даних:

грн.

1. Готова продукція
2. Поточний рахунок у банку
3. Розрахунки з підзвітними особами
4. Розрахунки по податках і платежах
5. Розрахунки з іншими кредиторами (кредит)
6. Розрахунки по оплаті праці
7. Розрахунки по страхуванню
8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки),(кредит)
9. Адміністративні витрати  
10. Витрати на збут  
11. Собівартість реалізації  
12. Доходи від реалізації  
13. Фінансові результати  

 

II. Відкрити рахунки аналітичного обліку до рахунку.

«Готова продукція»

Вироби А 300 шт. 15000 грн.
Вироби Б 200 шт. 9000 грн.

«Доходи від реалізації»

Доходи від реалізації виробів А

Доходи від реалізації виробів Б

 

III. Скласти бухгалтерські статті і записати на відповідних рахунках наступні господарські операції.

Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. Відвантажена готова продукція покупцям за контрактною вартістю:      
  вироби А 200 т х 72 грн.    
  вироби Б 120 т х 80 грн.    
  Всього:    
2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (20%) від контрактної вартості реалізованої продукції:      
  виробів А    
  виробів Б    
  Всього:    
3. Відображена собівартість реалізованої продукції      
  виробів А    
  виробів Б    
  Всього:    
4. Списуються витрати по відрядженню, пов'язані з реалізацією продукції    
5. Нараховано автотранспортному підприємству (АТП) за транспортування реалізованої продукції    
6. Нарахована заробітна платня працівникам відділу збуту і складів    
7. Зроблені відрахування до ЄСФ у розмірі 36,76%        
Нарахована амортизація по основних засобах відділу збуту, складів    
    Надійшов на розрахунковий рахунок у банку виторг за реалізовані:      
вироби А    
вироби Б    
Всього:    
Перераховано і поточного рахунку у банку:      
ПДВ до бюджету    
автотранспортному підприємству    
Всього:    
Надано послуги загальногосподарського призначення сторонньою організацією    
  Списується на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції:      
виробів А    
виробів Б    
Всього:    
Списуються наприкінці місяця адміністративні витрати    
Списуються витрати, зв'язані зі збутом готової продукції (суму визначити)      
  Списується сума чистого доходу від реалізації: (суму визначити )      
виробів А      
виробів Б      
Всього:      
Визначено результат діяльності звітного періоду - прибуток (збиток)      
             

IV.Підрахувати обороти і кінцеве сальдо по рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

Рахунки синтетичного обліку

26 Готова продукція   31 Поточний рахунок в банку   372 Розрахунок з підзвітними особами
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
641 Розрахунки по податкам   685 Розрахунки з іншими кредиторами   66 Розрахунки по оплаті праці
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
  65 Розрахунки до ЄС фонду       92 Адміністративні витрати     93 Витрати на збут
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
    90 Собівартість реалізації       78 Фінансові результати       70 Доходи від реалізації
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
               
131 Знос основних засобів   44 Нерозподілений прибуток (збитки)   36 Розрахунки з покупцями та замовниками
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
Рахунки аналітичного обліку
До рахунку 26 “Готова продукція”
         
Вироби А       Вироби Б
Д К         Д К
               
               
               
               
               
               
  Доходи від реалізації виробів А         Доходи від реалізації виробів Б
Д К         Д К
               
               
               
               
               
               
                       

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

І.Відкрити синтетичні рахунки на підставі даних у Головній книзі.

Баланс

  Найменування статей (Актив) Сума (грн.) Найменування статей (Пасив) Сума (грн.)
на початок місяця на кінець місяця на початок місяця на кінець місяця
Каса в національній валюті   Статутний капітал  
Поточний рахунок у національній валюті   Знос основних засобів  
Розрахунки з підзвітними особами   Розрахунки з оплата праці  
Основне виробництво   Розрахунки з постачальниками  
Основні засоби   Розрахунки з покупцями .  
Виробничі запаси        
Продукція с/г виробництва        
Малоцінні швидкозношувані предмети -        
Розрахунки з бюджетом -        
           
           
           
Баланс   Баланс  

 

II. Відкрити аналітичні рахунки к рахунку

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Найменування рахунків Сума (гри.)
  Дебітори  
1. Рожко М.Ф.
2. Семенов І.М.
     
  Всього:

 

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Найменування рахунків Сума (гри.)
1. "Облагропосгач"
2. " Агрохімпостач"
     
  Всього:

ІІІ.Скласти бухгалтерські проводки на підставі наведених господарських операцій

Найменування документів Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. Прибутковий касовий ордер №125 від 01. 04 Внесена до каси виручка від реалізації від покупців    
2. Прибутковий касовий ордер №128 від 02.04 Внесені до каси невикористані підзвітні суми Семенова Ї.М.    
3. ПКО №129від 04.04 Отримано в касу з поточного рахунку в банку на витрати по відрядженню та господарські витрати    
4. Видатковий касовий ордер №115 від 05.04 Видано в підзвіт Афанасьеву Н.М. на витрати по відрядженню    
5.   Авансовий звіт №6 від 06.04 Оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети (без ПДВ), які придбано підзвітною особою Рожко М.Ф.    
податкова накладна Відображена сума ПДВ    
6. ПКО № 130 від 07.04 Отримано в касу з поточного рахунку в банку для вишити заробітної плати    
7. Платіжна відомість № 4 Виплачена з каси заробітна плата робітникам та службовцям    
8. Авансовий звіт № 7 від 10.04 Списуються на адміністративні витрати підзвітні суми гол. агронома Афанасьева Н.М. по відрядженню    
9. ПКО № 131 Внесені в касу невикористані підзвітні сума Афанасьева Н.М.    
10. ВКО № 116від 15.04 Видано з каси в підзвіт Рожко М.Ф. на господарські витрата    
11. Виписка з поточного 1 рахунку в банку, від 10.04 Отримана на поточний рахунок в банку короткострокова позика    
12. Виписка банку від 14.04 Перерахована з поточного рахунку заборгованість " Агрохімкостач"    
13.     Рахунок-фактура № 108 від 15.04., ТТН № 110 Отримані від Нафтобази паливно-мастильні матеріали (без ПДВ) (оплата не проведена)    
податкова накладна Відображений ПДВ    
  Всього:    
14. ТТН № 115 від 16.04 рахунок №121 Отримані від Облагропостач сировина і матеріали (оплата не проведена)    
  податкова накладна Відображений ПДВ    
  Всього:      
15. ТТН № 115 від 24.04. рахунок №125 Отримані від Облагропостач запасні частини (оплата не проведена)    
  податкова накладна Відображений ПДВ    
  Всього:   5040-    
16, Рахунок-фактура № 205 від 25.04. Нараховано "Трансавто" за доставку сировини та матеріалів    
  податкова накладна Відображений ПДВ    
  Всього:      
17. Виписка банку від 26. 04 Отримані на поточний рахунок грошові кошти від покупців за реалізацію продукції    
18. Виписка банку від 27. 04 Перерахована з поточного рахунку заборгованість по короткостроковій позиці   :
19. Авансовий звіт № 8 від 28.04 Оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети від Рожко М.Ф.    
  податкова, накладна Відображений ПДВ    
  Всього:      
20. Виписка з поточного рахунку, платіжне доручення № 40 від 29.04 Перераховано з поточного рахунку в погашення заборго­ваності за минулий місяць Облагропостач по пред'явленому рахунку №121 та рахунку №125 14880 5040    
  Всього: 21720    
21. Виписка банку, платіжне доручення № 42 від 30.04. Перераховано з поточного рахунку "Трансавто" по рахунку №205 від 25 .04.    
             

 

Завдання 2. На підставі Завдання 1 (початкового балансу та господарських операцій) провести записи в регістрах журнально-ордерної форми обліку:

- журнал-ордер № 1, №2, №6, №7

- відомість № 1, № 2:

- Головна книга

Журнал-ордер № 1

по кредиту рахунка 30 "Каса" за ____________________ 20__р.

Числа місяця 3 кредиту рахунку 30 в дебет рахунків Всього по кредиту  
       
           
           
           
           
           
           
Всього:          

Відомість № 1

по дебету рахунку 30 "Каса" за____________ 20__р.

Сальдо на 01.04.20_ р.___

_____________________грн.

Числа місяця В дебет рахунку 30 з кредиту рахунків Всього по дебету
               
           
           
           
           
Всього:          

Сальдо на 01.05.20__р.

_________________ грн.

 

Журнал-ордер № 2

по кредиту рахунка 31 "Поточний рахунок" за _____________20__р.

Числа місяця 3 кредиту рахунка 31 в дебет рахунків Всього по кредиту  
       
           
           
           
           
Всього:          

Відомість № 2

по дебету рахунку 31 "Поточний рахунок" за______________20__р.

Сальдо на 01.04.20__ р.

_______________ грн.

 

Числа місяця В дебет рахунку 31 з кредиту рахунків Всього по дебету
       
           
           
           
Всього:          

Сальдо на 01.05.20___ р.________________ грн.


Журнал – ордер № 6

по рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" за ______________________ 20__ р.

 

№ з/п     Постачальник (підрядник)     № доку- мента Сальдо на початок місяця 3 кредиту 63 в дебет рахунків Відмітки про сплату Сальдо на Кінець місяця
дебет кредит         Всього по кредиту дата № доку- мента 3 кредиту рахунків дебет     кредит    
  Всього по дебету
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
  Всього:                            
                                 

Журнал - ордер № 7

по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" за ______________________ 20__ р.

 

№ з/п     Найменування підзвітних осіб     № доку- мента Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” З кредиту рахунка 372 “Розрахунки з підзвітними особами” в дебет рахунків Сальдо на Кінець місяця
дебет кредит дата каса всього по кредиту дата № доку- мента       Всього по кредиту дебет     кредит    
                         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                 
                             
                             
                             
                             
  Всього:                          
                                   

Головна книга

Рахунок _______________________________________________

(найменування рахунка)

 

  Місяць Обороти по дебету з кредиту рахунків Всього по дебету Оборот по кредиту Сальдо
дебет кредит
               
               
               
               
               

Головна книга

Рахунок _______________________________________________

(найменування рахунка)

 

  Місяць Обороти по дебету з кредиту рахунків Всього по дебету Оборот по кредиту Сальдо
дебет кредит
               
               
               
               

Головна книга

Рахунок _______________________________________________

(найменування рахунка)

 

  Місяць Обороти по дебету з кредиту рахунків Всього по дебету Оборот по кредиту Сальдо
дебет кредит
               
               
               
               

Головна книга

Рахунок _______________________________________________

(найменування рахунка)

 

  Місяць Обороти по дебету з кредиту рахунків Всього по дебету Оборот по кредиту Сальдо
дебет кредит
               
               
               
               

ТЕМА5.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ.

Завдання 1

Необхідно:

1. визначити результат від продажу продукції;

2. скласти бухгалтерські проводки та сформулювати зміст господарських операцій.

Дані для виконання:

На підприємстві виготовлено:

- 20 столів, фактична собівартість одного стола - 10 грн.;

- 400 стільців, фактична собівартість одного стільця - 5 грн.;

- продано 15 столів та 350 стільців за ціною 25 та 17 грн. відповідно;

- витрати на збут становлять 150 грн.

Завдання 2

Необхідно:

1. відкрити рахунки і записати в них залишки на З1-ше грудня ц.р.;

2. в журналі реєстрації господарських операцій вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями. Підрахувати загальний підсумок по журналу операцій;

3. відобразити суми операцій на рахунках синтетичного обліку, підрахувати обороти за місяць та вивести залишки на 31-ше січня ц.р.;

4. скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Підсумок оборотів по відомості зіставити з підсумком по журналу реєстрації господарських операцій;

5. скласти баланс AT "Форум" на 31-ше січня ц.р.

Баланс А Т "Форум" на 31-ше грудня м.р.

Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.
Основні засоби (10) Статутний капітал (40)
Виробництво (23) Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)    
Готова продукція (26)
Рахунки в банках (31)
Розрахунки з підзвітними особами (372)
Разом Разом

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.022 с.)