ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

Керівник Головний бухгалтер


 


 

 

 
КОДИ
     
 


Дата (рік, місяць, число) Підприємство ___________________________________________ за ЄДРПОУ (найменування)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 20__ р.

  Форма № 3 Код за ДКУД

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Повернення податків і зборів    
у тому числі податку на додану вартість    
Цільового фінансування    
Інші надходження    
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) ( ) ( )
Праці ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи ( ) ( )
Зобов’язань з податків і зборів ( ) ( )
Інші витрачання ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій    
необоротних активів    
Надходження від отриманих: відсотків    
дивідендів    
Надходження від деривативів    
Інші надходження    
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій ( ) ( )
необоротних активів ( ) ( )
Виплати за деривативами ( ) ( )
Інші платежі ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу    
Отримання позик    
Інші надходження    
Витрачання на: Викуп власних акцій ( ) ( )
Погашення позик    
Сплату дивідендів ( ) ( )
Інші платежі ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух грошових коштів за звітний період    
Залишок коштів на початок року    
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    
Залишок коштів на кінець року    

 

Керівник_____________ Головний бухгалтер______________


 

 

 
КОДИ
     
 


Дата (рік, місяць, число) Підприємство ___________________________________________ за ЄДРПОУ (найменування)

Звіт про рух грошових коштів
(за непрямим методом)
за 20__ р.

  Форма № 3-н Код за ДКУД

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
Коригування на: амортизацію необоротних активів   Х   Х
збільшення (зменшення) забезпечень        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій        
Зменшення (збільшення) оборотних активів        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань        
Грошові кошти від операційної діяльності        
Сплачений податок на прибуток Х   Х  
Чистий рух коштів від операційної діяльності        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   Х   Х
необоротних активів   Х   Х
Надходження від отриманих: відсотків   Х   Х
дивідендів   Х   Х
Надходження від деривативів   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій Х   Х  
необоротних активів Х   Х  
Виплати за деривативами Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу   Х   Х
Отримання позик   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на: Викуп власних акцій Х   Х  
Погашення позик Х   Х  
Сплату дивідендів Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності        
Чистий рух грошових коштів за звітний період        
Залишок коштів на початок року   Х   Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        
Залишок коштів на кінець року        

 

Керівник____________ Головний бухгалтер_____________


 


 

 

 
КОДИ
   
 


Дата (рік, місяць, число) Підприємство ___________________________________________ за ЄДРПОУ (найменування)

Звіт
про власний капітал
за ____________ 20__ р.

  Форма № 4 Код за ДКУД

 

 

Стаття Код рядка Зареєстрова- ний капітал Капітал у дооцін- ках Додат- ковий капітал Резерв- ний капітал Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток) Неоплаче- ний капітал Вилуче- ний капітал Всього
Залишок на початок року                
Коригування: Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
Інший сукупний дохід за звітний період                
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                
Відрахування до резервного капіталу                
Внески учасників: Внески до капіталу                
Погашення заборгованості з капіталу                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)                
Перепродаж викуплених акцій (часток)                
Анулювання викуплених акцій (часток)                
Вилучення частки в капіталі                
Інші зміни в капіталі                
Разом змін у капіталі                
Залишок на кінець року                

 

Керівник _________ Головний бухгалтер ____________

 


 

 

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»


 

 
КОДИ
   
 
 
 
 


Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ____________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників1 _______________________________________  
Адреса, телефон ___________________________________________________  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)    
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 
 


за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на ____________ 20__ р.

  Форма № 1-к Код за ДКУД


 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл при консолідації    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси    
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал    
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Неконтрольована частка    
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків    
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування    
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом III    
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

 

Керівник __________ Головний бухгалтер ____________ ____________ 1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


 

 

 
КОДИ
   
 


Дата (рік, місяць, число) Підприємство ___________________________________________ за ЄДРПОУ (найменування)

Консолідований звіт
про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.

  Форма № 2-к Код за ДКУД

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( ) ( )
Валовий: прибуток    
збиток ( ) ( )
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати ( ) ( )
Витрати на збут ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток    
збиток ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток    
збиток ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток ( ) ( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Чистий фінансовий результат: прибуток    
збиток ( ) ( )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    
Накопичені курсові різниці    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід до оподаткування    
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    
Інший сукупний дохід після оподаткування    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії    
неконтрольованій частці    
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії    
неконтрольованій частці    

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.008 с.)