ТОП 10:

ОТРУЙНИХ І ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХПавлишин М.Л.,

Федина Л.О.,

Сеник Л.Я.,

Лужна О.З.

ЕКСПЕРТИЗА НАРКОТИЧНИХ,

ОТРУЙНИХ І ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ

РЕЧОВИН

Методичні матеріали до

інтегрованого заняття

на тему:

«НАРКОТИЧНО-ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ»

для студентів спец. 7.03051002 «Товарознавство

Та експертиза в митній справі»

ОКР «Спеціаліст»

 

 

Львів - 2013


Тиражування і розмноження без офіційного дозволу ЛІЕТ заборонено

 

Укладачі:Павлишин М.Л.,

Федина Л.О.,

Сеник Л.Я.,

Лужна О.З.

Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І. професор, зав. кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії

Відповідальна за випуск: зав. кафедрою доц., к.т.н. Павлишин М.Л.

 

 

Рекомендовано до друку кафедрою товарознавства

та експертизи товарів,

протокол №2 від 09.09.2013 р.

 

 

Павлишин М.Л. Експертиза наркотичних, отруйно- і вибухонебезпечних речовин. Методичні матеріали до інтегрованого заняття на тему: «Наркотично-отруйні речовини: поняття, класифікація, технічні засоби митного контролю та особливості їх переміщення через митний кордон України» для студентів спец. 7.03051002«Товарознавство та експертиза в митній справі» ОКР «Спеціаліст» / М.Л. Павлишин, Л.О. Федина, Л.Я. Сеник, О.З. Лужна – Львів: ЛІЕТ, 2013. - 44 с.

 

 

© Павлишин М.Л.,

Федина Л.О.,

Сеник Л.Я.,

Лужна О.З.,


НАРКОТИЧНО-ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Мета - засвоєння основних понять про наркотично-отруйні речовини, вивчення ознак їх класифікації, технічних засобів митного контролю наркотичних засобів та переміщення їх через митний кордон України

Рекомендована література

1.Васильєва В.О., Ємченко І.В. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005.– 304 с.

2.Удод А.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх розпізнавання. –К.: РВВ МВС України, 1997. –56 с.

3. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.1995 р. № 60/95 ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 10

4. Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15.02.1995 р. №62/95 – ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 10.

5.Митний кодекс України.

ПЛАН

1. Поняття наркотично-отруйних речовин.

2. Особливості класифікації наркотичних засобів.

3. Представники основних груп наркотичних речовин та їх хімічний склад.

4. Особливості переміщення наркотичних засобів через митний кордон України.

5. Технічні засоби митного контролю наркотичних засобів.

1. ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНО-ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН  
За даними МОЗ України, станом на 1.01.2009 р. кількість наркозалежних, що перебувають на диспансерному наркологічному обліку, становить 84 325 осіб (майже 179 на 100 тис. населення, з-поміж них 118 – чоловіки і 61 жінка).
  Термін "наркотик" або „наркотичний засіб” (НЗ) походить від грецького слова "наркоз", яке перекладається як "той, що затьмарює свідомість", і тому відображає специфічну дію деяких речовин на психічний стан людини.  
  До наркотичних засобіввідносять лише ті речовини, які: - здатні викликати ейфорію або піднесені суб'єктивні переживання; - здатні викликати психічну і фізичну залежність; - завдають істотну шкоду психічному і фізичному здоров'ю у разі їх регулярного вживання; - становлять небезпеку широкого розповсюдження серед населення з усіма нега­тивними медичними, економічними та соціальними наслідками.  
  Згідно з Переліком… до НЗ віднесено нарковмісні рослини, наркотичні речовини природного чи синтетичного походження, препарати, що їх містять. "Наркотичний засіб" пояснюється медичним, соціальним й юридичним критеріями. Суть медичного критерію: НЗ специфічно впливає на ЦНС, спричиняє стимулюючий, седативний (депресивний) або галюциногенний ефект, що зумовлює його немедичне застосування. За соціальним критерієм - немедичне застосування НЗ набуває соціально вагомих масштабів. Суть юридичного критерію полягає в офіційному визнанні засобу наркотичним та внесенні його до Переліку контрольо­ваних наркотичних засобів та психотропних речовин.    
  Контрольовані психотропні речовини - це вне­сені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, при­родні матеріали, які здатні депресивно чи стимулююче впливати на ЦНС або порушувати сприйняття, емоції, мислення, поведінку і є небезпечними для здоров'я населення при зловживанні ними. Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – це сполуки, які за хімічною структурою та властивостями подібні до наркотичних засобів та психотроп­них речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють та є забороненими до обігу в Україні.    
  Прекурсори – цевнесені до Переліку… речовини та їх солі, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, які підлягають контролю відповідно до правових норм, що регулюють обіг наркотиків. Речовини, які містять не менше 10%такихпрекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, метилетилкетон і толуол, підлягають тим же заходам конт­ролю, що і наркотичні речовини.    
  Контрольовані речовини - це речовини, які зазначені вПереліку й які поділяються за ступенем небезпеки для здоров'я у разі зловживання ними, терапевтичною цінністю та заходами контролю за обігом Використання НЗ при про­веденні експертиз дозволяється юридичним особам тільки за наявності ліцензіїна цей вид діяльності. Без ліцензії дозволяється проведення експертиз в установах МВС, Міністерства юстиції, Міністерства оборони, СБУ, Держав­ного комітету у справах охорони державного кордону, ДМСУ та МОЗ України.    
2. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ  
  Наркотичні засоби та психотропні речовини, які є предметом контрабанди, кла­сифікуються за такими ознаками: Ø вид вихідної сировини, походження й речовини, які входять до їх складу; Ø атомно-морфологічні елементи, аморфний стан і форма; Ø спосіб виготовлення; Ø механізм дії на організм людини (фізичний та психічний вплив); Ø потенціал зловживання та наркотична при­страсть; Ø терапевтичним використанням і способом застосування; Ø загальний хімічний склад. І. За видом вихідної сировини НЗ поділяються: 1. Із рослини роду Cannabis (коноплі) одержують НЗ: · подрібнена рослина, · марихуана, · гашиш, · гашишна олія. 2. Із рослини маку снодійного одержують НЗ: · макова соломка, · опій, · екстракційний опій, · омнопон, · алкалоїди опію (морфін, кодеїн, тебаїн). 3. Із листя коки одержують НЗ: · подрібнене листя, · вільна основа кокаїну, · гідрохлорид кокаїну, · крек-кокаїн. 4. Із кактуса ангалонійногоодержують мескалін. 5. Із грибів (гісилоциб, мухомор, маточні ріжки тощо)одержують псилоцибін, псилоцин, галюциногенові препарати. Більшість наркотичних речовин наведених у табл.1 містяться в різних частинах рослини: 1) стеблах– конопля, ефедра хвощова; 2) плодах – коробочки маку опійного; 3) в кущі – кокаїновий; 4) грибах – мухомор, псилоциб, паразитичний грибок злакових культур (маточні ріжки). Таблиця 1 Наркотичні рослини та їх фізіологічно-активні речовини
№ з/п Назва рослини Назва наркотичних речовин
Кокаїновий кущ Кокаїн, екгонін
Кактус ангалоній Мескалін
Гармала Гармін
Баністерія Аналог гарміну
Дурман Скополамін
Скополія Скополамін
Гриб Псилоциб Псилоцибін, псилоцин
Мухомор Галюциногени
Кат Катин, катинон
Мак опійний Морфін, кодеїн, тебаїн
Коноплі Тетрагідроканнабінол, каннабінол, каннабідіол
Ефедра хвощова Ефедрин, псевдоефедрин
Маточні ріжки (паразитичний грибок злакових культур) Лізергінова кислота (використовується для виготовлення ЛСД)

ІІ. За походженням та речовинами, які входять до їх складу НЗ поділяються:

1. Натуральні (природні):

• опій, отриманий безпосередньо з рослини Рараvег Sоmniferum L.

• екстрагований опій,

морфін, кодеїн, тебаїн, отримані з опію.

2. Напівсинтетичні:

• ацетильований опій,

• героїн (диацетилморфін),

• ЛСД (диетиламід лізергінової кислоти),

• первітин (метамфетамін)

• ефедрон,

• гідроморфон (диморфон)

• оксикодон (дигідрон)

• еторфін тощо.

3. Синтетичні сильнодіючі:

• барбітурати (алобарбітал, амобарбітал, барбітал, бутобарбітал, вінілбітал, метил фенобарбітал, пентобарбітал, секбутабарбітал, секобарбітал, фенобарбітал, циклобарбітал)

• бензодіазепіни 33 речовини (галазепам, діазепам, етазолам, лоразепам, медазепам, піназепам, тетразепам, флуразепам тощо),

• амфетаміни (МДМА, МДА, МДЕА, ДОБ, МБДБ, ДОМ, ТМА, РМА),

• аналоги опійних алкалоїдів (промедол, фентаніл, пентазоцин, метадон (долофін), петидин (демерол, меперидип).

 

ІІІ. За атомно-морфологічними елементами, агрегатним станом і формою:

· атомно-морфологічні частинки рослин,

· дрібний порошок,

· пресовані шматки,

· рідини,

· тверда, в’язка або тягуча маса,

· таблетки, капсули, пілюлі, екстракти, настойки

· тютюн чи сигарети

 

ІV. За способом виготовлення:

· подрібнення,

· пресування,

· екстрагування,

· упарювання,

· хімічне синтезування.

 

V. За механізмом дії на організм людини (фізичні й психоактивні засоби):

Загальні хімічні та фармакологічні властивості наркотичного засобу визначають його вплив на організм.

1. Психоактивні засоби поділяються на такі категорії:

Ø наркотики (натуральні, напівсинтетичні та синтетичні);

Ø кон­трольовані речовини-аналоги (наркотики-аналоги);

Ø орга­нічні розчинники та леткі препарати.

   
  2. За впливом на свідомість і центральну нервову систему психоактивні НЗ поділяються на групи: · анальгетики, · антидепресанти, · депресанти (барбітурати, бензодіазепіни), · галюциногени (психодислептики або психоделіки) (ЛСД, долофін, меперидин тощо) · психоседативні засоби (ней­ролептики й транквілізатори), · засоби психостимулюючі, гіпнотичні, снодійні та седативні (заспокійливі), · стимулятори (з рослини кока, амфетаміни, їх аналоги).   3. Психоделіки також поділяються на: - малі психоделіки (марихуана та її похідні); - великі психоделіки (ЛСД, мескалін, псилоцибін).    
  VІ. За потенціалом зловживання й наркоманійною при­страстю: Ø наркотичне сп’яніння, Ø початкова стадія при­страсті- ейфорія, Ø сильна психічна залежність і абстенція - незворотній етап порушення всіх функцій мозку, виникнення змін в крові, легенях, печінці, серці, Ø летальні випадки від передозування.      
  VІІ. За терапевтичним використанням і способом застосування: 1) Використовуються в якості ліків:
  • для відновлення сил, зняття болю й депресій, регулювання ваги, заспокоєння,
2) Використовуються як наркотичні засоби:
  • для зміни свідомості,
  • для релігійних обрядів,
  • для отримання задоволення
3) Форми застосування:
  • паління сигарет,
  • вдихання носом,
  • внутрішньовенні ін’єкції,
  • ковтання таблеток,
  • домішуються до напоїв і кулінарних страв.
   
               

 

 


 

3. ПРЕДСТАВНИКИ ОСНОВНИХ ГРУП НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ ХІМІЧНИЙ СКЛАД

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.243.114 (0.007 с.)