ТОП 10:

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИОрганізаційну структуру системи міжнародного контролю за нарко­тиками складають відповідні органи ООН та спеціалізовані міжнародні та регіональні організації.

Генеральна Асамблея ООН,яка є її керівним органом, на підставі обговорення питань про боротьбу з поширенням наркоманії у світі визначає міжнародну стратегію боротьби та закликає уряди всіх країн, відповідні органи ООН та інші міжнародні організації до її реалізації.

Економічна та Соціальна Рада ООНформує антинаркотичну по­літику ООН, координує дії органів ООН, розробляє рекомендації для урядів країн та здійснює нагляд за виконанням країнами положень міжнародних конвенцій. Має у своєму складі Комісію з наркотичних засобів.

Комісія ООН з наркотичних засобівє директивним органом системи ООН з контролю за наркотиками, готує проекти міжнародних конвенцій та представляє на розгляд Економічної та Соціальної Ради висновок з усіх питань міжнародного контролю за наркотиками.

40 членів Комісії представлено країнами, що обираються Радою з таким розрахунком, щоб забезпечити рівномірне географічне представ­ництво та охопити країни, які мають особливі проблеми із зловживанням наркотиками. До складу Комісії можуть входити і представники держав, що не є членами ООН, але приєднались до міжнародних конвенцій про наркотики. Головною функцією Комісії з наркотичних засобів є ухвалення рішень про необхідність міжнародного контролю за обігом нових наркотич­них засобів та психотропних речовин, а також визначення рівня зловживання ними. Свої повноваження Комісія отримала за статтями 5 та 8 Єдиної кон­венції з наркотиків 1961 р. та за статтею 17 Конвенції про психотропні засоби 1971 р., що доповнює її.

Міжнародний Комітет з контролю за наркотикамице незалежний орган у системі ООН. Основними функціями його є співпраця з національ­ними органами контролю, контроль за обігом наркотиків у світі та всебічний аналіз стану міжнародного контролю.

Комітет було створено у 1961 році згідно з положеннями Єдиної кон­венції про наркотики для того, щоб обмежити обіг наркотичних засобів кількістю, необхідною винятково для медичних та наукових цілей, а також гарантувати їх наявність для цього. Комітет має незалежні повноваження у здійсненні своїх функцій, про виконання яких звітує перед Економічною та Соціальною Радою через Комісію з наркотичних засобів. Комітет співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародною організацією кримінальної поліції.

На основі всебічного аналізу стану міжнародного контролю за нарко­тиками Комітет готує щорічну доповідь, а також технічні докладні доповіді, які містять відомості про законний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин. Технічна співпраця з національними органами країн здійснюється з метою надання їм допомоги у виконанні зобов'язань, що витікають з договорів про наркотики.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1990 р. для забез­печення реалізації положень Політичної декларації та Всесвітньої Програми міжнародного контролю було створено новий орган ООН - Програма з міжнародного контролю за наркотиками. В ній інтегровано структури та функції Відділу ООН з наркотиків, Фонду боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та Секретаріату Міжна­родного Комітету з контролю за наркотиками. Основними функціями є:

Ø інформаційне забезпечення,

Ø юридична допомога країнам для приєднання до конвенції,

Ø фінансова допомога країнам для реалізації їх національних програм,

Ø допомога національним експертним лабораторіям методичними посібниками,

Ø наборами тестів тощо.

У Політичній декларації та Всесвітній програмі дій проти зловживання наркотиками висвітлено аспекти протидії наркоманії та незаконному обігу наркотиків, починаючи з ліквідації незаконного попиту та лікування наркоманів і завершуючи заходами боротьби з незаконним використанням наркомафії банківських систем, зброї та вибухових речовин.

Всесвітня організація охорони здоров'я(ВООЗ) є компетентним міжнародним органом у сфері охорони здоров'я та спеціалізованим органом системи ООН. Всесвітня організація охорони здоров'я здійснює оцінку здатності лікарських засобів викликати наркотичну залежність, визначає терапевтичну цінність наркотичних та психотропних медичних препаратів, вивчає проблеми охорони здоров'я та соціальні проблеми, які пов'язані зі зловживанням наркотиками, а також надає рекомендації для Комісії ООН з наркотичних засобів щодо зміни сфери міжнародного контролю. Зміна сфери контролю означає внесення до Переліку речовин нової речовини або переміщення речовини з одного Списку Конвенції до іншого. Має у своєму складі комітет експертів з оцінки залежності від медичних препаратів. Головна увага приділяється медичній та науковій характеристиці речовин, а також співставленню ступеня їх корисності зі ступенем складності проблем, пов'язаних із зловживанням.

Програма діяльності ВООЗ спрямована на формування списків основ­них лікарських засобів, і це надає можливість національним органам у галузі охорони здоров'я критично оцінювати психотропні речовини, наявні в країнах, визначаючи їх недоліки або позитивні наслідки. Фундаментальні біологічні та медичні наукові дослідження психотропних речовин здійс­нюються в національних університетах та промислових лабораторіях. Попередження про зловживання новими речовинами реєструються служ­бами охорони здоров'я, органами соціального забезпечення та правоохо­ронними органами держав. Постійне надходження до ВООЗ та Комісії з наркотичних засобів нової та достовірної інформації має значення для внесення необхідних змін та доповнень до конвенцій ООН.

Міжрегіональний інститут ООНз дослідження питань злочинності та юстиції аналізує зв'язок злочинності зі зловживанням наркотиками та заходи боротьби з цими явищами в окремих країнах.

Інтерпол(Міжнародна організація кримінальної поліції) надає інфор­мацію про незаконне переміщення наркотиків та грошових надходжень від їх продажу в міжнародному масштабі і координує порядок видачі право­порушників.

Всесвітня митна організація тісно взаємодіє з ООН і у своїй діяльності велику увагу приділяє обміну інформацією між митними органами країн з питань боротьби із контрабандою наркотиків.

Група Помпідузаснована Радою Європи та нараховує 25 країн. Вивчає споживання наркотиків у Європі. Велику увагу приділяє скороченню попиту на них, встановленню контактів для контролю за наркотиками у міжнародних аеропортах та розширенню співпраці в митній справі у всій Європі.

Дублінська групаутворена країнами ЄС, США, Канадою, Японією та Швецією, які є основними споживачами наркотиків, об'єднує 18 країн та надає допомогу країнам, що розвиваються, здійснює адміністративний нагляд за особами, які звільнені з місць позбавлення волі.

Європейський комітет боротьби з наркотикамиздійснює координацію діяльності ЄС у боротьбі з наркоманією. Комітетом розроблено Європейський план, який є основою боротьби ЄС з незаконним обігом наркотиків, створено Європейський підрозділ з формування даних про наркотики та забезпечення обміну інформацією між країнами-членами ЄС, а також Європейський центр спостереження за обігом наркотиків та вивчення статистичних даних.

Активну участь у боротьбі з наркоманією беруть й інші регіональні організації - Асоціація держав Південно-Східної Азії, План Коломбо, Арабська міжнародна організація захисту від злочину. Значний внесок у діяльність з боротьби із зловживанням наркотиками вносять і міжнародні організації з боротьби з алкоголізмом.

Цілковитий інтерес для всіх держав світу становлять сформульовані на VIII Конгресі ООН про запобігання злочинності та ставлення до право­порушників (1990 р., Гавана) десять концеп­туальних принципів антинаркотичної діяльності:

1. Роз'яснювати шляхом проведення інформаційних кампаній серед всього населення значимість антинаркотичних питань, здійснюючи послі­довну політику, спрямовану на запобігання зловживання наркотиками, залучаючи до участі у цій діяльності робітників виборних органів на місцях та у сім'ях.

2. Проводити на базі шкіл, учбових та професійно-технічних закладів роботу з запобігання зловживання наркотиками, роз'яснювати її завдання керівництву, педагогам та учням.

3. Надавати неповнолітнім і молоді можливості для занять суспільно-корисною діяльністю, сприяти організації їх відпочинку та збільшувати кількість вихователів, здатних працювати з безпритульними дітьми.

4. Проводити роз'яснювальну роботу та роботу з запобігання зловжи­ванням наркотиками на робочих місцях.

5. Розробляти, окрім заходів кримінально-правового порядку, меха­нізми надання наркоманам допомоги у галузі медичного обслуговування.

освіти та у соціальній сфері для їх реабілітації та запобігання відновлення у будь-якій формі практики зловживання наркотиками.

6. Розробляти у вигляді альтернативи кримінальному покаранню заходи стосовно тих наркоманів, які здатні пройти курс лікування, та надати судовим органам можливість визначати санкції, не пов'язані із позбавленням волі.

7. Проводити виховну роботу з тим, щоб суспільство із розумінням ставилось до долі наркоманів і брало на себе турботу про них, сприяти їх скеруванню на лікування.

8. Розробляти заходи з повернення колишніх наркоманів у сім'ю, суспільство, на виробництво.

9. Проводити санітарні, соціальні та виховні заходи з метою запобігання поширення вірусу імунодефіциту серед наркоманів, уникаючи застосування дискримінаційних заходів проти них.

10. Забезпечити належну підготовку осіб, що за своїми професійними обов'язками знаходяться або можуть знаходитися в контакті з наркоманами.


ЛЕКЦІЯ 3

ТЕМА: ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ, ПСИХОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ, ПРЕКУРСОРАМИ Й ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

 

План

1. Законодавча база експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин.

2. Контроль за обігом НЗ (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

3. Органи, які забезпечують дотримання порядку здійснення діяльності у сфері обігу НЗ.

4. Роль ДМСУ в протидії незаконному обігу НЗ.

 

1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЕКСПЕРТИЗИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Розвиток законодавства про наркотики в УРСР та інших республіках після ратифікації в СРСР 14 грудня 1968 р. Єдиної Конвенції про наркотичні засоби було спрямовано на створення системи правових заходів боротьби з наркоманією. Боротьба проходила у вигляді:

- кримінального покарання,

- адміністративної відповідальності,

- застосування добровільних і примусових заходів медичного лікування.

Кримінальний Кодекс УРСР мав статтю, яка передбачала позбавлення волі строком до 1 року за посів та вирощування опійного маку, посівних конопель. При незалежності України значно зросли масштаби незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зловживання наркотиками і зростання цін на них створили сприятливі умови для формування в України наркобізнесу.

Загостренню наркотичної ситуації в Україні сприяли:

2) нестабільність соціально-економічного та політичного стану,

3) розвал дитячих і молодіжних організацій,

4) різке розшарування людей в суспільстві,

5) втрата життєвих цінностей,

6) слабкість й корумпованість владних структур,

7) широке використання території України для збуту і транзитних перевезень наркотиків,

8) недосконалість діючого законодавства щодо наркотиків.

Відповідно до Рішення 17-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, міжнародних принципів антинаркотичної діяльності, було прийнято Національну програму протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу. В ній визначено основні напрями роботи щодо створення системи боротьби з наркоманією. 1995 р. було прийнято 3 Закони України (15.02):

- "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" (НЗ);

- "Про заходи протидії незаконному обігу (НЗ) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними";

- "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям попередньо зазначених двох законів ("Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними").

Стратегія боротьби зі зловживанням наркотиків в Україні полягає:

1) у держ. контролі за їх обігом, культивування нарковмісних рослин,

2) у контролі за розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, придбанням, реалізацією, відпусканням, використанням та знищенням наркотичних і психотропних речовин, пре­курсорів,

3) у контролі за їх ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України.

 

Відповідно до З.У. "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"

Заходи протидії незаконному обігу контрольованих речовин передбачають:

1) здійснення контрольованих поставок;

2) оперативну закупівлю;

3) запити правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків;

4) огляд транспортних засобів, вантажів та особистих речей громадян;

5) зупинення функціонування об'єктів перебування людей за фактами збуту та вживання наркотиків;

6) адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

Заходи протидії незаконному вживанню НЗ передбачають:

1) виявлення осіб, що зловживають наркоти­ками,

2) медичний огляд та обстеження наркоманів,

3) примусове лікування хворих.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБІГОМ НЗ (НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ)

 

Контроль за обігом НЗ здійснюється державними органами виконавчої влади.

До структури державної системи контролю за обігом та протидії неза­конному обігу належать:

КМУ, МОЗ України, Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ України,

Держкомбіопром, МВС, СБ, ДМСУ тощо.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (КМУ) визначає:

1) щорічні квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення, вивезення НЗ, обіг яких не заборонено в Україні;

2) зразок та порядок видачі сертифікату на право переміщення НЗ через митний кордон;

3) заходи контролю за обігом та порядком застосування НЗ;

4) порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності, яка пов'язана із обігом НЗ;

5) порядок знищення рослин, культивування яких заборонено;

6) порядок використання наркотиків для НДР і з навчальною метою;

7) затверджує Перелік контрольованих речовин.

Комітет зконтролю за наркотиками визначає:

1) гранично допустимий вміст НЗ у рослинах;

2) допустиму кількість Н.речовин у лікарських засо­бах;

3) видає сертифікати на імпорт, експорт і транзит НЗ. У сертифікаті зазначається назва НЗ (також їх міжна­родні непатентовані назви), їх кількість, назва імпортера чи експортера, його адреса, термін, протягом якого має бути здійснене ввезення або виве­зення, вид транспорту та пункт перетину митного кордону. Сертифікат, який не містить зазначених відомостей, вважається недійсним.

4) Для проведення експортно-імпортних операцій видає одно­разові сертифікати незалежно від виду та кількості НЗ.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ(ДМСУ) уповноважена:

1) контролювати за законністю переміщення контрольованих речовин через митний кордон,

2) боротися з контрабандою НЗ,

3) визначає Перелік пунктів пропуску на митному кордоні Україні, через які дозволяється ввезення, вивезення та транзит через територію України НЗ.

Речовини, що перевозяться без сертифікату або контрабандним шля­хом, підлягають затриманню митними органами.

Контрабандою вважається переміщення контрольованих речовин через митний кордон поза митним контролем або із приховуванням від митного контролю. Ст. 201 ККУ (Кримінального Кодексу України) визначено кримінальну відповідальність за вчинення контрабанди НЗ.

Заходи, які спрямовані на припинення проникнення в Україну та ство­рення каналів транзитного переміщення контрольованих речовин були визначені Комплексною Програмою профілактики злочинності на 2006 -2010 роки.

Згідно Програми протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002 -2007 роки було забезпечено підрозділи митних органів з боротьби з контрабандою сучасними засобами митного контролю, їх озброєння та оснащення спеціальними засобами, засобами зв'язку, сучасними пошуковими, криміналістичними засобами і приладами, оперативною та спеціальною технікою.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.01 с.)