ТОП 10:

Бухгалтерський облік необоротних активів.Кількісний облік ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік ведеться в національній валюті України.

За якісним (технічним) станом військове майно обліковується за категоріями (не більше п’яти), ступенями придатності (придатні, непридатні) або за сортом відповідно до державних стандартів.

особливістю необоротних активів є багаторазове їх використання в процесі повсякденної діяльності військ, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду, який перевищує один рік.

Необоротні активи за матеріальними ознаками поділяються на матеріальні активи (ті, які мають фізичну матеріальну форму, — земля, основні засоби) та нематеріальні активи (ті, які не мають фізичної матеріальної форми, — патенти, авторські права, репутація).

Це є загальні ознаки, що дозволяють виділити необоротні активи в складі інших активів. Однак слід зазначити, що необоротні активи досить різноманітні і їх класифікують за іншими ознаками. Необоротні активи за видами поділяються на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 1000 гривень за одиницю (комплект).

До основних засобів належать незалежно від вартості: сільськогосподарські машини та знаряддя; будівельний механізований інструмент; робочі та продуктивні тварини; усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також документація з типового проектування. До основних засобів також належать сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 10 грн. (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори і т. п.).

Не належать до основних засобів матеріальні цінності незалежно від вартості:

· формений одяг, призначений для видачі військовослужбовцям;

· спеціальний одяг, спеціальне взуття;

· постільні речі;

· тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів;

· молодняк тварин і тварини на відгодівлі.

Зупинимося більш детально на характеристиці основних засобів за функціональним призначенням. За цими ознаками вони поділяються на такі групи:

1) земельні ділянки;

2) капітальні витрати на поліпшення земель;

3) будівлі;

4) споруди;

5) передавальні пристрої;

6) машини та обладнання;

7) транспортні засоби;

8) інструменти, приладдя та інвентар;

9) робочі та продуктивні тварини;

10) багаторічні насадження;

11) інші основні засоби.

Оцінка необоротних активів

Необхідною умовою для правильного обліку необоротних активів є єдиний принцип їх оцінки.

Для оцінки необоротних активів або визначення, в якій сумі той чи інший об’єкт буде признано у фінансовій звітності, використовуються: первісна, відновлювальна, залишкова (балансова) та справедлива вартість.

Первісною вартістю вважається:

для об’єктів необоротних активів, які надходять централізовано в порядку перерозподілу, — їх вартість за даними сторони, яка їх передає (вказується в документах на передачу);

для об’єктів необоротних активів, придбаних за рахунок виділених бюджетних коштів за кошторисом Міністерства оборони, — фактичні витрати на закупку. При цьому слід враховувати, що суми податку на додану вартість, транспортні та інші витрати не збільшують вартість цих об’єктів, а списуються на фактичні видатки за кодами економічної і програмної класифікації, що призначені для їх придбання;

для об’єктів необоротних активів, побудованих господарським способом, — фактична собівартість об’єкта;

для об’єктів необоротних активів, виготовлених силами і засобами військової частини, — фактичні витрати на їх виготовлення і доведення до робочого стану;

для будівель і споруд — кошторисна вартість об’єкта.

Витрати на капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на видатки за відповідними кодами економічної та програмної класифікації.

Необоротні активи, що не мають матеріальної форми, обліковуються за первісною вартістю їх придбання чи створення.

Списання необоротних актів провадиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або 11 гін-оцінки матеріальних цінностей). Окремо зазначається сума нарахованого зносу (на ті необоротні активи, на які він нараховується).

Відновлювальна вартість — це первісна вартість, змінена після переоцінки.

Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів провадиться у випадках індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства, а також у разі добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації відповідних об’єктів та модернізації.

Балансова (залишкова) вартість — це вартість, за якою необоротні активи включаються до балансу після вирахування суми нарахованого зносу, а справедлива вартість — це первісна вартість необоротних активів, отриманих військовою частиною безоплатно.

Кожному необоротному активу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення) присвоюється інвентарний номер, який має вісім знаків. Перші три знаки означають номер субрахунку, четвертий — підгрупу і останні чотири знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виділені підгрупи, четвертий знак позначається нулем. Наприклад, інвентарний номер 10430001 означає: субрахунок 104 «Машини і обладнання»; підгрупа 3 — вимірювальні прилади; 1 — порядковий номер приладу у підгрупі.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.006 с.)