ТОП 10:

Загальні положення щодо витрачання грошових коштів.Успішному вирішенню задач повного фінансового забезпечення бойової підготовки, життя та побуту військ сприяє суворе дотримання принципів витрачання державних коштів усіма посадовими особами військової частини, яким надані відповідні права.

1) Одним з основних принципів є планомірне і суворо доцільне використання коштів, які відпущені військовій частині. Кошти за кошторисом МО України можуть витрачатися тільки на ті цілі, на які вони відпущені, тобто в суворій відповідності до чинного законодавства.

2) Наступний принцип витрачання коштів - дотримання норм витрат, правил придбання матеріальних цінностей, вимог касової та розрахункової дисциплін.

При витрачанні коштів військові частини повинні суворо дотримуватися встановлених норм виплати грошового забезпечення і заробітної плати тощо.

Військові частини зобов’язані одержувати готівку з рахунків лише у сумах, необхідних для виплати грошового забезпечення і заробітної плати та на інші повсякденні поточні витрати, які за існуючими правилами не можуть бути проведені у безготівковому порядку.

Придбання товарів військовим частинам дозволяється здійснювати з дотриманням правил придбання товарів у торговельній мережі, вимог касової дисципліни. Військовим частинам заборонено придбання матеріальних цінностей у приватних осіб.

Розрахунки за товари (послуги) повинні здійснюватися своєчасно. Наявність за військовою частиною дебіторської заборгованості розглядається як відхилення коштів від їх прямого призначення. Створення кредиторської заборгованості викликає фінансові труднощі у постачальників і може потягнути за собою стягнення з військової частини пені, штрафу або неустойки.

Начальник фінансового органу зобов’язаний стежити за своєчасним і повним одержанням попередньо оплачених матеріальних цінностей. Коли з будь-яких причин матеріальні цінності одержані неповністю, необхідно негайно добитися погашення заборгованості.

3) Режиму економії, як одного з принципів господарювання, повинні дотримуватися усі військові частини. Режим економії вимагає бережливого відношення до державної власності, систематичного зменшення витрат, раціонального використання матеріальних засобів і коштів.

4) При витрачанні коштів військові частини повинні дотримуватися принципу обов’язкової документальної звітності і контролю. Відповідно до цього принципу кожна витрата коштів має бути підтверджена грошовим виправдувальним документом, правильно оформленим згідно з вимогами Положення про фінансове господарство військової частини. Усі операції щодо витрачання коштів підлягають ретельній перевірці як посадовими особами, відповідальними за їх виконання, так і органами фінансового контролю.

Перелічені вище основні принципи витрачання коштів визначають умови, при яких фінансові операції вважаються законними. Отже, фінансові операції визнаються законними, коли:

Ø вони здійснені у відповідності до законів, наказів, положень, інструкцій та розпоряджень, які діють у Збройних Силах України;

Ø витрати зроблені у межах затверджених призначень коштів на дану мету або на здійснення витрат є дозвіл відповідного забезпечуючого управління, узгоджений з начальником ЗФО;

Ø витрати здійснені відповідно до діючих норм, ставок, цін, оплачені встановленим порядком і у встановлений термін;

Ø кожна витрата підтверджена справжніми, правильно оформленими виправдними документами.

Усі ці умови необхідно розглядати у поєднанні, тобто кожна фінансова операція повинна одночасно задовольняти усім умовам. Фінансові операції, які здійснені з порушенням хоч однієї з цих умов, визнаються незаконними.

Оригінали документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій і оформлені з дотриманням вимог чинного законодавства, називаються виправдувальними документами, які умовно можна розподілити на:

v готівкові (по яким проводиться виплата чи оприбуткування грошей готівкою);

v безготівкові (по яким проводиться витрата чи надходження грошей безготівково).

Розрахунки за матеріальні цінності, виконані роботи або надані послуги військові частини проводять по рахунках, виставлених для оплати постачальниками товарів або послуг.

Рахунки відповідно до способу оплати поділяються на:

а) сплачувані безготівковим порядком;

б) сплачувані готівкою.

У залежності від характеру виконуваних операцій рахунки можуть бути:

а) за одержані матеріальні цінності;

б) за виконані роботи або надані послуги.

Приймаючи до оплати рахунок за отримані матеріальні цінності, необхідно перевірити наявність:

· розписки відповідальної посадової особи про прийом майна (начальника складу, особи, відповідальної за збереження);

· відмітки про оприбуткування майна по книзі матеріального обліку з вказівкою номера книги і сторінок, де відкриті особові рахунки за даними видами майна. Відмітка завіряється підписом начальника відповідної служби, у розпорядження якої надійшло майно.

Рахунки за виконані роботи, крім найменування робіт, повинні містити їх стислий опис, а при виконанні складних робіт до рахунків додаються калькуляції вартості робіт. Рахунки повинні мати письмове підтвердження відповідних посадових осіб про виконання і прийом робіт відповідно до договору (замовлення). Прийом виконаної роботи підтверджується актом комісії військової частини, який затверджується правомочною посадовою особою та додається до рахунку. У військових частинах акти затверджуються командиром військової частини.

При виконанні робіт приватною особою в рахунку зазначається його домашня адреса, номер паспорта, дата і місце його видачі.

Для контролю за оплатою рахунків фінансово-економічною службою військової частини проводиться їх реєстрація в спеціально заведеній книзі. При реєстрації вказується дата надходження рахунку, номер і дата платіжного доручення на оплату рахунку або повідомлення постачальнику про відмову в оплаті. Рахунки, що пред’являються військовою частиною іншим юридичним особам за виконані для них роботи, надані послуги та відпущені у дозволених випадках матеріальні цінності, оформляються начальниками відповідних служб і підписуються командиром частини та начальником фінансового органу. Завірені копії цих рахунків зберігаються у справах фінансового органу військової частини.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.004 с.)