ТОП 10:

Основні завдання фінансово-економічної служби військової частини.основні завдання фінансово-економічної служби військової частини:

Ø правильної організації бухгалтерського обліку з широким використанням обчислювальної техніки згідно з вимогами нормативних документів щодо його ведення i складання звітності;

Ø застосування ПЕОМ;

Ø своєчасного й достовірного обліку нестач майна та інших фактів нанесення державі збитків і здійснення заходів щодо їх відшкодування;

Ø своєчасного нарахування податків і внесків до цільових фондів та перерахування цих сум за призначенням;

Ø складання i подання в установлені терміни фінансової, статистичної та податкової періодичної та річної звітності, що базується на даних бухгалтерського обліку;

Ø своєчасного проведення розрахунків за постачання майна та за надані послуги з підприємствами, установами i окремими особами з дотриманням установлених правил їх придбання;

Ø вчасного нарахування i виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівникам, інших належних виплат особовому складу;

Ø зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів, розрахунків до них, інших документів, а також здавання їх до архіву в установленому порядку;

Ø систематизація чинних положень, інструкцій, методичних вказівок з питань обліку та звітності, інших нормативних документів, що стосуються фінансового органу;

Ø проведення інструктажу з матеріально-відповідальними особами з питань обліку, збереження та використання матеріальних і грошових цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні;

Ø здійснення контролю за своєчасним i правильним оформленням документів та законністю проведених операцій, ефективним та економним використанням матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим призначенням;

Ø участі працівників фінансового органу в постійно діючій комісії з інвентаризації коштів, розрахунків i матеріальних цінностей, своєчасного й правильного визначення результатів інвентаризації й відображення їх в обліку;

Ø здійснення систематичного контролю за збереженням коштів i матеріальних цінностей;

Ø складання i погодження з командиром військової частини кошторисів за загальним та спеціальним фондами та інших планових документів, пов’язаних з матеріальним забезпеченням, та розрахунків до них.

Виконання цих завдань забезпечують командир військової частини та начальник фінансового органу згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України і діючим законодавством.

Фінансова дисципліна, її складові та вимоги до неї.

Фінансова дисципліна є обов’язкове для військових частин, підприємств і установ виконання встановлених діючими законоположеннями правил і норм ведення фінансового господарства.

Складовими фінансової дисципліни є наступні дисципліни:

1) бюджетна;

2) кошторисна;

3) авансова;

4) штатно-тарифна;

5) розрахунково-платіжна;

Касова.

1) Бюджетна дисципліна. Військові частини зобов’язані проводити витрачання бюджетних коштів цілеспрямовано, у суворій відповідності з їх призначенням, своєчасно і повністю перераховувати до бюджету податки та інші суми. Дотриманню вищевказаних вимог сприяє введення фінансування військових частин через органи Державного казначейства України.

Кошти за кошторисом МО України можуть витрачатися тільки на протязі того бюджетного року, у якому вони відпущені. Всі залишки бюджетних коштів, які залишаються на кінець року, здаються ЗФО у встановлений термін.

Бюджетні кошти поточного року не дозволяється використовувати в кінці року для оплати майна і послуг, які фактично будуть отримані військової частиною у новому році. Тому начальник фінансового органу стежить за тим, щоб перерахування проводились тільки за товарно-матеріальні цінності (послуги), що будуть отримані (виконані) в поточному році.

Військова частина повинна правильно проводити утримання і своєчасно перераховувати до Державного бюджету України податки, штрафи, нарахування і інші суми, які належать до здачі.

2) Кошторисна дисципліна вимагає витребування і витрачання коштів проводити тільки на законні потреби, у межах встановлених норм, тарифів і цін, у відповідності з планами бойової та гуманітарної підготовки, Планом господарських робіт частини, при постійному дотриманні суворої економії у витратах.

Основним документом, згідно якого здійснюється витребування і витрачання коштів, є Кошторис військової частини. При його складанні забороняється планувати витрати у сумах, що перевищують дійсну потребу. Надлишкове витребування і витрачання коштів одними військовими частинами може стати причиною неповного задоволення невідкладних потреб інших військових частин, призводить до нецільового та неекономного витрачання коштів.

Витрачання коштів військовими частинами допускається тільки у межах річних призначень згідно кошторису МО України.

3) Авансова дисципліна - це обов’язковий для військових частин, підприємств і установ порядок видачі (перерахування), цільового витрачання і своєчасного погашення авансів (підзвітних сум).

Видача коштів під звіт проводиться тільки у випадках, передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини. Підзвітні особи зобов’язані у встановлені терміни звітуватися підзвітні суми шляхом представлення авансових звітів і повернення залишків невикористаних підзвітних сум у касу фінансового органу.

Начальник ФЕС зобов’язаний періодично перевіряти у підзвітних осіб наявність отриманих ними під звіт коштів або виправдальних документів на їх витрачання, вимагати від них представлення авансових звітів у встановлені терміни. У випадку неподання авансового звіту у встановлені терміни підзвітна сума утримується за вказівкою командира військової частини із грошового забезпечення (заробітної плати) підзвітної особи.

4) Штатно-тарифна дисципліна. Штатом військової частини встановлюється перелік посад, штатно-посадові оклади особового складу або тарифікація. Крім того, у військової частині можуть утримуватись робітники і службовці на підставі штатних розкладів за рахунок коштів спеціального фонду.

Особовий склад дозволяється утримувати та використовувати у суворій відповідності зі штатом і штатним розкладом, не дозволяючи використання окремих робітників не за призначенням. За вказівкою командира частини начальник ФЕС перевіряє виконання штатно-тарифної дисципліни у підрозділах, службах, побутових й інших підсобних підприємствах і господарствах частини. Наприклад, слюсар або сантехник не може використовуватися як діловод. У випадку встановлення фактів використання окремих осіб не за штатним призначенням начальник ФЕС доповідає про це командиру частини для вжиття заходів.

5) Розрахунково-платіжна дисципліна - це виконання військовими частинами і установами термінів і порядку погашення їх грошових зобов’язань і правил розрахунків. Зобов’язання по платежах виникають при розрахунках між військовими частинами і підприємствами за поставлені товарно-матеріальні цінності або надані послуги (виконані роботи), що здійснені у відповідності з укладеними договорами. Такі договори військові частини можуть укладати тільки при наявності у них коштів на ці цілі.

Розрахунки за товари або послуги повинні проводитись своєчасно. Наявність у військової частини дебіторської заборгованості розглядається як відволікання коштів від їх прямого призначення. Виникнення кредиторської заборгованості викликає фінансові труднощі у постачальників (підрядників) і може викликати нарахування військовій частині пені, штрафу або неустойки.

Начальник ФЕС повинен стежити за своєчасним і повним отриманням попередньо сплачених товарів або послуг. Якщо з яких-небудь причин вони отримані не повністю, необхідно терміново вимагати повернення залишку коштів.

Платежі військова частина повинна проводити безпосередньо отримувачам (без участі посередників). Розрахунки здійснюються через органи Державного казначейства України безготівковим порядком. Забороняється проводити платежі за матеріальні цінності і послуги готівкою, якщо ці платежі можуть бути проведені безготівковим порядком. Грошове забезпечення і заробітна плата особовому складу повинні виплачуватись у встановлені строки.

Касова дисципліна.

Військові частини зобов’язані отримувати з відповідного рахунку готівку лише у сумах, що необхідні для виплати особовому складу та на інші повсякденні потреби, що не можуть бути оплачені безготівковим порядком. Не дозволяється зберігати готівку у касі понад норму, встановлену органом Державного казначейства України (крім трьохдобового терміну під час виплати щомісячного грошового забезпечення (заробітної плати), коли дозволено не дотримуватись норми). Залишок готівки, що перевищує встановлену норму, належить до термінового повернення на реєстраційний або спеціально реєстраційний або спеціально-реєстраційний рахунок військової частини.

Прийом у встановлених випадках готівки у касу військової частини проводиться тільки з видачею платнику квитанції до прибуткового касового ордеру. Прийом грошей по списках, довідках, розписках забороняється. Готівка, що отримується підсобними підприємствами за надання послуг, повинна своєчасно і повністю здаватися до фінансового органу.

Списання коштів з каси військової частини проводиться тільки по видатковому касовому ордеру, оформленим встановленим порядком.

Військова частина зобов’язана забезпечити зберігання готівки в частині, а також при транспортуванні із установи банку.

Відповідальність за дотримання вимог фінансової дисципліни у військовій частині несуть командир військової частини та начальник ФЕС, які зобов’язані забезпечити її дотримання всіма посадовими особами частини.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.007 с.)