ТОП 10:

Поетика жанру: функції, методи збору та обробки інформації, робота з інформаційними джерелами, робота з біографічними фактами, структура, вимоги до стилю викладуПолітичний портрет являє собою результат діагностики статусу, потенційних можливостей та політичного впливу партійного лідера як глави певної партійної сили у суспільстві. У цьому зв’язку життєвий шлях, елементи політичної й ділової кар’єри, публічні виступи і публікації, контакти цього лідера розглядаються в контексті його приналежності до певної політичної партії. Враховуючи ці методологічні орієнтири, при проведенні аналізу партійного лідера є важливим прослідкувати основні етапи партійної кар’єри останнього, а також його участі в розвитку своєї партійної сили. За оцінками науковців, накопичений досвід складання політичних портретів партійних лідерів дає підстави зробити висновок про наявність щонайменше кількох основних типів політичних портретів: політико-ідеологічний (політико-світоглядний) портрет, політико-психологічний портрет, історичний портрет і політична біографія [12, c. 89-90]. Віддаючи належне цій класифікації та враховуючи специфіку даного дослідження, відзначимо, що говорячи про узагальнену характеристику сучасних партій лідерів України, мова все ж має більшою мірою йти про відповідний політико-ідеологічний портрет. Стосовно ідеологічної складової такого портрета необхідно особливо наголосити на тому, що важливим є простеження основних інституційно-політичних віх оформлення світоглядної позиції партійного лідера. У випадку істотних ідеологічних коливань такого діяча потребує дослідження означений дисонанс між його корпоративною партійною приналежністю та політичними поглядами, які динамічно еволюціонують. У цьому випаду необхідним є ретельний аналіз протиріч і невідповідностей публічних заяв партійного лідера на ідеологічні теми й моделювання діапазону ідеологічних (світоглядних) коливань. При дослідженні партійного лідера найбільш доцільно використати метод аналітичної інтерпретації різних форм політичної активності лідера - біографічних даних, політичних заходів, виступів, контактів, зв’язків тощо. При цьому важливо мати на увазі, у якому стилі проводиться портретна діагностика - в інформаційному або ціннісному. Використовуючи перший варіант мова звичайно йде про задоволення потреби дослідника в згрупованій інформації з акцентом на подіях і фактах діяльності партійного лідера. У цьому випадку необхідно акцентувати увагу на відповідності тих або інших дій і висловлень лідера певним моделям політико-ідеологічної поведінки, прийнятих у даній партійній організації. Якщо ж використовується другий варіант складання портрета, тоді дослідник повинен мати можливість знайти в ньому більш розгорнуте аналітичне трактування ідейних, політичних, аксіологічних (ціннісних) поглядів партійного лідера [2, с.22- 23]. Основними елементами схеми політико-ідеологічного портрета партійного лідера є інформаційний й ідеологічний ряди, що представляють собою два відносно автономних компонента вказаного типу політичного портрета. Інформаційний ряд має відповідати критеріям оперативності, вірогідності й повноти відомостей, які інтерпретує дослідник партійного лідерства. Як правило, він містить у собі два елементи: опис фактів і подій, а також коментар до них - лаконічне й точне пояснення інформації про партійну діяльність лідера. Такий коментар є свого роду переходом до ідеологічного ряду, який у свою чергу являє собою докладну й розгорнуту інтерпретацію викладених відомостей про лідера. Тут може бути використаний цілий арсенал методів обґрунтування й аргументації: порівняльні характеристики, стратегічна аналітика, експертні оцінки тощо. Цей ряд може бути як сконцентрований у певному розділі політичного портрета, так і розділений по окремих інформаційних масивах. У випадку, якщо у розробника політичного портрета партійного лідера виникла необхідність доповнити характеристику лідера оцінками (як власними, так і експертними), то політико-світоглядний портрет може бути доповнений аксіологічним рядом [2, с.24].

Політичний портрет слід розглядати як сукупність сталих характеристик, притаманних певному суспільно-політичному діячеві. У даному випадку йдеться про певний узагальнюючий портрет партійного лідера як набір особливих якостей та ролей, які він відіграє у партії й суспільстві. Необхідно наголосити на чітко вираженому партійному аспекті означеного лідерства. Глава політичної партії за сучасних умов безперечно повинен бути високоінтелектуальною, ерудованою, цілеспрямованою, харизматичною особистістю з розвиненими організаційними здібностями та вольовими якостями, відповідальною за прийняті партійною силою рішення. Він має бути ідеологом, стратегом, вихователем та натхненником - оскільки ідеологія політичної партії в сучасній Україні має велике значення для успіху цієї партії в ході закріплення у структурах державної влади. Крім того, партійний лідер повинен бути аналітиком, бачити середньо- та довгострокову перспективу, вміти поступатися тимчасовими інтересами (власними та своєї організації) на користь цієї перспективи.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.007 с.)