ТОП 10:

Патика Н.І. Валютні операції. К.: 2010. – 188 с.4. Пруський О.С., Талейко А.М. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч.-метод. посібник. - Тернопіль. – 2009.

5. Руденко Л.В. Робочий зошит студента з курсу "Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції". Практикум. К.: 2008. – 120 с.

6. Іскоростенський А.М. Правове регулювання валютних відносин в Україні 2008р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008.http://studrada.com.ua/node/12739.

7. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України [Текст]: монографія / Ф.О. Журавка. – Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 334 с.

8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б.Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008.- 406 c.

9. Лапчук Б.Ю. Валютна політика: Навчальний посібник.К.: 2008. -212 с.

10. Декрет Кабінету Міністрів України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 19 лютого 1993 року, № 17-93.

11. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 року, № 15-93.

12. Указ Президента України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 27 січня 1995 року, № 84/95.

13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Песецька та ін. ; За заг. Ред.. М.І. Савчука. – К.: КНЕУ, 2002.-392 с.

14. Михайлів З.В., Гатален З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004.– 244 с.

15. Петрашко Л.Г. Валютні операції: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001.– 204 с.

16. Зовнішньо-економічна діяльність: організація управління, мотивація. Сухарський В. С., К.:Кондор, 2007. 496 с.

17. Біржова діяльність. Навч. Пос. Пепа Т.В., Пішеніна Т. І. К.:Ліра – К , 2008. – 540 с.

18. Валютне регулювання. Навч. Пос. Бездітна Ю.М. Навч. пос. – Олді – плюс, 2009. – 272 с.

19. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підруч. Для ВНЗ. – 5-те вид. перероб. І доп. Рекомендовано МОН/ Боринець С.Я. – К., 2008. 582 с.

20. Валютна політика. Підручник. Затверджено МОН/ Дзюблюк Д.В. – К., 2007. – 422 с.

21. Про Національний банк України / Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІУ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 1999.-№7.-С.3-23.

22. Про банки і банківську діяльність / Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник НБУ»), 2001.- №1.- С.З- 46.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Офиційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bank.gov.ua/bank_supervision/Dynamics/2001–last.htm/

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/.

4. Офіційний сайт Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.dfp.gov.ua.

5. Інформація АУБ про фінансові результати діяльності комерційних банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Ufc.com.ua.

6. Офіційний сайт Форексклуб – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fxclub.org

7. Офіційний сайт першої фондової торговельної системи – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.pfts.com.

8. Офіційний сайт Української фінансової системи України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.ufs.kiev.ua

9. Офіційний сайт Української фондової біржі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.ukrse.kiev.ua.

10. Офіційний сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua

11. Сайт страхового ринку України. www.insurancetop.com.

 

Навчальне видання

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Валютні відносини у господарській діяльності»

Підписано до друку __________ Формат 60х84/16. Ум. друк. арк._____

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

____________________________________________________________

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 18.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.011 с.)