Конкретизація завдань і змісту кожної з тем програми «Мистецтво»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конкретизація завдань і змісту кожної з тем програми «Мистецтво»1 КЛАС. «АБЕТКА МИСТЕЦТВ»

Навчально-виховні цілі року: усвідомлення учнями різноманіт­них зв'язків мистецтва з життям, опанування основних елементів ху­дожньо-образних мов різних видів мистецтва.

1 тема. «Краса навколо нас»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: уявлення про оточую­чий світ, наповнений красою та розмаїттям звуків, кольорів, ліній, рухів, жестів, з яких народжуються види мистецтва — музика, жи­вопис та ін. Початкове засвоєння основних елементів мови музично­го та образотворчого мистецтва.

II тема. «Мистецтво — чарівне вікно у світ»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про здатність мистецтва відбивати явища життя, про відбиття в мистецтві настроїв, характерів, почуттів, емоційних станів людей.

III тема. «Загадки художніх мов»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про елементи образної мови різних видів мистецтва, співдружність (син­тез) мистецтв. Створення художніх образів: інтонаційно-звукових, ві­зуальних, сценічних (синтетичних) різними мистецькими засобами. Знайомство із жанрами театрального мистецтва (опера, балет) та роль у них музики та образотворчого мистецтва.

IV тема. «Як митці створюють красу»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про створення і сприйняття мистецтв. Узагальнення знань про специфіку художньо-образної мови мистецтв.

2 КЛАС. «КРАСА ДОВКІЛЛЯ В МИСТЕЦТВІ»

Навчально-виховні цілі року: формування уявлень про пори року

(осінь, зиму, весну, літо) та відповідні українські народні свята, об­ряди, мистецькі традицї. Поглиблення знань про особливості мов мистецтв.

I тема. «Пори року і народні свята»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: уявлення про народні тра­диції, проведення народних осінніх свят — «Свято врожаю» та ін.

II тема. «Мистецтво і рукотворний світ»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про зимові свята (свято Миколая, Новий рік, Різдво та ін.), про обрядові дійства, канонічні джерела, народні легенди, фольклорні образи. Різ­двяно-новорічна тематика в різних видах мистецтва.

III тема. «Бринить природи мова кольорова»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про народні традиції, пов'язані зі святами весняного циклу, відбиття теми весни у творах мистецтва.

IV тема. «Образи рідної землі»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: узагальнення уявлень про українські народні обряди як синтез мистецтв.

З КЛАС. «ОБРАЗ ЛЮДИНИ В МИСТЕЦТВІ»

Навчально-виховні цілі року:

• усвідомлення учнями особливостей відображення внутрішнього світу людини, її почуттів, емоцій, переживань, прагнень, ідеалів засобами різних видів мистецтва;

• розкриття можливостей художньо-образного втілення тематизму, пов'язаної зі світом дитинства у взаємодії з навколишнім світом, зокрема тем, близьких дітям цього віку (фольклорні мотиви, сю­жети казок і мультфільмів, фантастика, пригоди, гумор);

• ознайомлення на елементарному рівні з такими естетичними поняття­ми: ліричне, комічне, фантастичне, героїчне, драматичне, епічне;

• узагальнення уявлень про людську духовність, моральні якості — патріотизм, доброту, дружбу, вірність, співчуття на емоційно-об­разному рівні;

• осмислення різноманітних взаємозв'язків мистецтв у процесі пе­редачі багатства соціальних відносин, зв'язків у системі «люди­на — мистецтво»;

• стимулювання художньо-творчих проявів учнів з метою втілен­ня індивідуального естетичного досвіду, розкриття власного внут­рішнього духовного світу в практичній діяльності.

I тема. «Мистецькі мандри казкових персонажів» Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про

художньо-образне зображення персонажів українських казок, казок різних народів світу, творів класиків дитячої літератури, героїв попу­лярних мультфільмів і кінофільмів. Порівняння образів-характерів у різних видах мистецтва, засобів їхнього художнього втілення.

II тема. «Легендарні герої в мистецтві»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про героїчні (трагічні, драматичні) образи в мистецтві на художньо­му матеріалі таких підтем, як «Міфічні герої», «Легендарні постаті в мистецтві», «Захисники Батьківщини».

III тема. «Комічні та фантастичні образи»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про відображення в мистецтві гумору та його різновидів (комічні, са­тиричні образи), світу фантастики й пригод, осмислення їх значення в житті людини.

IV тема. «Краса людської духовності»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про категорії «прекрасне», «піднесене», «духовне», «досконале» шляхом ознайомлення з особливостями художньо-образного відображення ду­ховного світу людини, її високих ідеалів і почуттів, культури взаємин на матеріалі таких підтем: «Дружба, вірність, братство — найкраще багатство», «День Матері», «Дорога до храму».

4 КЛАС. «СВІТ У МИСТЕЦЬКИХ ШЕДЕВРАХ» Навчально-виховні цілі року:

• збагачення знань учнів про мистецтво українського народу, на­родів, що проживають в Україні, а також інших народів світу;

• усвідомлення єдності змісту і форми в художніх творах, багатс­тва способів художнього вираження людських почуттів і ставлень до багатогранного світу культури;

• формування елементарних уявлень про існування історичних і гео­графічних координат у розвитку мистецтва;

• цілісне первинне узагальнення знань учнів щодо видової та жанро­вої специфіки мистецтв, особливостей їх художньо-образних мов;

• стимулювання емоційно-ціннісного і художньо-практичного ставлен­ня учнів до тем і образів, пов'язаних з вітчизняною культурою;

• забезпечення умов для художньо-творчої самореалізації, зокре­ма у сфері соціокультурної діяльності, пов'язаної з мистецьки­ми традиціями рідного краю;

• осмислення різноманітних взаємозв'язків мистецтв у системі «лю­дина—культура— світ». '

I тема. «Мій мальовничий світанковий край»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: опанування жанрового розмаїття мистецтв, що побутують у родинному та соціокультурному середовищі — у ріднім краї (селі, місті, області, географічному чи ет­нічному регіоні), на основі народних традицій, обрядів, звичаїв.

II тема. «Ми діти твої, Україно!»

Орієнтовний зміст та провідні завдання: ознайомлення з націо­нальними традиціями та професійним мистецтвом народів, що про­живають в Україні (поляки, росіяни, угорці, греки, євреї, вірмени, кримські татари та ін.).

III тема. «Подорожі країнами і континентами» Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень

про національні особливості мистецтва різних народів світу з опорою на фольклорні джерела (пісні й танці, національні костюми, іграш­ки, зокрема ляльки тощо).

IV тема. «Дзвони минулого, шляхи Майбутнього» Орієнтовний зміст та провідні завдання: формування уявлень про

розвиток мистецтва в різні історичні часи, епохи, осмислення понять «старовинне мистецтво», «сучасне мистецтво».

Перелічені теми є основою, на якій учитель може самостійно розробляти поурочне календарне планування. Визначення рівнів де­талізації поурочних планів є прерогативою вчителів: досвідченому достатньо обмежитися стислим планом уроку, молодому — підготу­вати розгорнутий план-проспект. Деякі вчителі надають перевагу докладним конспектам, які щороку корегуються і відшліфовуються із зростанням професійної майстерності. Основна вимога календар­ного плану — наступність між уроками, їхня послідовність і логіч­ність. Змінювати підтеми щотижня не завжди доцільно, адже такий тематичний калейдоскоп діти гірше сприймають, тому інколи варто об'єднувати 2—3 уроки в єдиний тематичний цикл.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)