ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З МАГІСТЕРСЬКОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИЩОДЕННИК

З МАГІСТЕРСЬКОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

магістранта ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

Кафедра_________________________________________________________

 

 

галузь знань Мистецтво

 

напрям підготовки Хореографія

 

КВАЛІФІКАЦІЯ____________________________________________

 

 

_________курс, група _______________

 

 

Київ – 2014


 

Магістрант________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

для проходження асистентської практики за кваліфікацією «____________

________________________________________________________________»

направляється на кафедру ______________________________________________________________

(назва кафедри)

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Термін проведення практики:

з „___”________________ 20____ р. по „___”________________ 20____ р.

 

Керівник-методист (призначений за наказом ректора):

________________________________________________________________________________( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник від Інституту мистецтв:

канд.пед. наук, доцент Бодрова Тетяна Олександрівна

 

 

Проректор-директор Інституту мистецтв

(бази практики)

 

 

____________ акад. А.Т.Авдієвський

(Підпис)

 

МП

Правила ведення й оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження виробничої практики.

2. Під час практики студент щодня коротко записує в щоденнику що зроблено ним для виконання календарного графіка проходження практики.

3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики від університету та від бази практики, які перевіряють записи студента й підписують їх, вносять письмові зауваження та додаткові завдання.

4. Після закінчення практики щоденник переглядається керівниками практики, відповідним чином затверджується та передається на кафедру.

5. Без заповненого і затвердженого щоденника практика не зараховується.

6. Щоденник зберігається на кафедрі протягом трьох років.

 


 

Організація практики

1.1. Магістрант з перших днів практики, повинен подати керівникові щоденник, пройти інструктаж з правил внутрішнього розпорядку закладу, техніки безпеки, уточнити план проходження практики, отримати завдання для проведення навчально-виховної, організаційно-методичної та науково-дослідної роботи.

1.2. Під час проходження практики студент зобов’язаний:

– суворо додержуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу – бази практики, студент може бути відсутнім лише з дозволу керівників практики;

– сумлінно виконувати завдання практики, передбачені програмою;

– виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність;

– систематично вносити записи до щоденника з практики та своєчасно подавати на перевірку необхідну документацію.

1.3. Наприкінці практики магістрант звітує про виконання програми практики на відповідній фаховій кафедрі й подає до перевірки необхідну звітну документацію.

1.4. Результати здійсненої роботи оголошуються на звітній конференції з магістерської практики Інституту мистецтв. Оцінювання результатів практики за видами викладацької діяльності є диференційованим і враховується під час призначення стипендії.

1.5. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин та отримав негативний відгук про виконану роботу або не набрав достатньої кількості балів, рішенням Вченої ради Інституту може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених фаховою кафедрою. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

 

Звітна документація

1.Письмовий звіт практиканта про здійснену роботу (умови проходження практики; зміст практичної роботи студента та її стислий аналіз; знання, уміння, навички,

вдосконалені під час практики; труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності;

пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки студентів).

2. Характеристика, надана керівником-методистом за результатами практики (див. інструктивні матеріали).

3. Педагогічний щоденник, до змісту якого включено календарний графік роботи на період практики, аналіз відвіданих занять, самоаналіз одного проведеного заняття (на вибір).

4. Конспекти лекцій та плани-конспекти практичних занять, підготовлених та проведених зі студентами (див. інструктивні матеріали).

5.Протокол контрольного заняття (див. інструктивні матеріали).

6. Сценарій виховного заходу, проведеного зі студентами або програма сольного концерту.

 


 

 

Робочі записи магістранта

(записи, спостереження, нотатки здійснюються в хронологічному порядку

у відповідності до індивідуального плану роботи)

 

Орієнтовний зміст записів

-вказати дату відвідування занять (не менше 4 групових), тему;

-вказати дату проведення занять (кількість у відповідності до програмних вимог), тему;

-вказати дату й короткий зміст заходів (засідання, концерти, семінари, конференції, бесіди), на яких дули присутні або брали участь в їх організації та проведенні.

1. Дата. Настановча конференція (короткий виклад змісту, виступів) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Дата. Відвідування №1 заняття з предмету “…………………….” зі студентами…………..на тему___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата. Відвідування №2 заняття з предмету “…………………….” зі студентами…………..на тему______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата. Відвідування №3 заняття з предмету “…………………….” на тему ”…………………”________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.Дата. Проведення практичного заняття №1 зі студентами курсу на тему____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Дата……….__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.Дата.Підсумкова конференція (короткий зміст виступів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


7. Аналіз відвіданих чотирьох групових занять з фаху(додається на окремих аркушах формату А-4; план аналізу див. в інструктивних матеріалах).


Роботи практиканта

(оцінюються керівником-методистом)

Вид діяльності практиканта Кільк. балів
1. Проведення____________________заняття № 1 на тему    
2. Проведення ____________________заняття № 2 на тему    
3. Проведення ____________________заняття № 3 на тему    
4. Проведення ____________________заняття № 4 на тему    
5. Проведення мистецько-виховного заходу на тему (або сольного концерту)  

 

Керівник-методист:

______________ ____________________________

(Підпис) (Прізвище та ініціали)

 

 

Інструктивні матеріали

План письмового звіту магістранта

Магістранта, що надається

План аналізу (самоаналізу) заняття

(лекційного, семінарського, практичного, лабораторного)

1. Міра розкриття теми заняття.

2. Ступінь досягнення мети та вирішення поставлених завдань.

3. Аналіз структури заняття, його основних етапів.

4. Доцільність використаних форм і методів роботи.

5. Рівень фахової майстерності викладача (використання загальнопедагогічних та спеціальних хореографічних умінь, фахової компетентності).

6. Міра використання новітніх педагогічних технологій на занятті.

7. Аналіз здатності викладача впливати на поведінку студентів та їх активність: уміння зацікавити матеріалом, створити творчу атмосферу та розвинути інтерес до майбутньої професії.

8. Педагогічний стиль викладача (авторитарний, ліберальний, демократичний).

9. Педагогічний такт, культура мови, зовнішній вигляд.

10. Рекомендації щодо можливостей подальшого вдосконалення педагогічної майстерності (власної або колеги-магістранта, який проводив заняття).

 


Зразок

оформлення протоколу проведеного групового заняття

 

Протокол

від (дата)

Хід заняття

(стисло, 2 -3 сторінки)

 

 

Виступили:…..

 

Ухвалили: ………

 

Підписи присутніх викладачів:


Зразок

оформлення плану-конспекту групового заняття

План-конспект

групового (лекційного, семінарського, практичного, лабораторного)

заняття з предмету “……………..”

зі студентами ….курсу Інституту мистецтв

(дата)

 

Тема:

Завдання:

План заняття:

Література:

Хід заняття

1.Організаційна частина(перевірка готовності до заняття)

2. Основна частина(стислий послідовний виклад змісту навчальної роботи у відповідності до етапів заняття із зазначенням методів та засобів навчання)

3. Заключна частина(підсумок заняття, завдання для самостійної роботи)

Підпис магістранта

Підпис керівника-методиста

 

ЩОДЕННИК

З МАГІСТЕРСЬКОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

магістранта ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

Кафедра_________________________________________________________

 

 

галузь знань Мистецтво

 

напрям підготовки Хореографія

 

КВАЛІФІКАЦІЯ____________________________________________

 

 

_________курс, група _______________

 

 

Київ – 2014


 

Магістрант________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

для проходження асистентської практики за кваліфікацією «____________

________________________________________________________________»

направляється на кафедру ______________________________________________________________

(назва кафедри)

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Термін проведення практики:

з „___”________________ 20____ р. по „___”________________ 20____ р.

 

Керівник-методист (призначений за наказом ректора):

________________________________________________________________________________( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник від Інституту мистецтв:

канд.пед. наук, доцент Бодрова Тетяна Олександрівна

 

 

Проректор-директор Інституту мистецтв

(бази практики)

 

 

____________ акад. А.Т.Авдієвський

(Підпис)

 

МП

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.024 с.)