ТОП 10:

Аналіз диверсифікації кред вкладень68. Н7=Сума балансових та позабал вимог до 1 контрагента/Капітал банку ≤25%

69. Н8=Сума великихкредитів/Капітал 800%

Якість кредитного портфеля з погляду ризику

70. К покриття класифікованих позик=Зважені класифік позики/Капітал

71. К питомої ваги зважених класифікованих позик= Зважені класифік позики/Загальна сума позик

72. К прострочених позик=Позики прострочені/Позики загал

73. К збитковості = Збитки (безнадійні)/ Позики загальні

74. К проблемних (Субстнд+сумн+безнадійні)/Позики

Якість кредитного портфеля з погляду захищеності

75. К забезпеченості позик=Забезпечення/Сума кредитів

76. К забезпеченості збиткових позик=Забечпечення/Сума чистих списань

77. К захищеності = Резерви на покриття збитків/Сума позик

78. К покриття збитків за позиками = Резерви на покриття збитків/Збиткові позики

79. К покриття позик капіталом=Власний капітал/Сума позик

80. Ступінь повноти формування резерву = Фактичний резерв/Розрахунковий резерв

Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

81. Дохідність кредитних вкладень = Дохід від кредитних операцій / Сер сума кред вкладень за період

82. Дохідність активів за рахунок кред операцій=Дохід від кред операцій / Середня сума активів

83. Частка доходів від надання кредитів=Доходи від кред операцій / Доходи всього

84. Рентабельність = ((Проц доходи від кредитів-(Проц витрати+Витрати кред відділу)) / (проц витрати+витрати кред відділу)

85. Рентабельність = Процентні доходи від кредитів / проц витрати на залучення ресурсів

86. В= Процентні витрати на залучення ресурсів / доходи від кредитних операцій

87. Прибутковість кред операцій=Прибуток від кред операцій/Сер кред вкладення

88. Д 1 прац = Доходив від кред операцій / Сер чисельність працівників кред відділу

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Аналіз нефінансових інвестицій

89. Фондоозброєність = Середня первісна вартість основних фондів/Середня чисельність працівників

90. Коефіцієнт оновлення = Основні фонди, введені в експлуатацію у звітному періоді / Основні фонди на кінець звітного періоду

91. К вибуття = Основні фонди, що вибули у звітному періоді / Основні фонди на початок періоду

92. К зносу = Знос оновлених фондів / Основні фонди за первісною вартістю

93. Фондовіддача = Прибуток / Середня річна вартість основних виробничих фондів

94. Фондомісткість = Середня річна вартість основних виробничих фондів / Прибуток

Аналіз ефективності операцій з акціями

95. Ціна – прибуток

Загальна ринкова вартість усіх акцій / Загальний чистий прибуток = Ринкова вартість однієї акції / Чистий прибуток на 1 акцію

96. Дохід на 1 акцію = Чистий дохід за придбаними акціями/Кількість акцій

97. Дивіденд на акцію = Сума (кількість) виплачених дивідендів / Кількість акцій

98. Коеф виплати дивід = Дивіденд на акцію / Дохід на акцію

99. Коеф дохідності = Ринкова ціна акції / Дохід на акцію

100. Книжкова (бухгалтерська) вартість = Сума акціонерного капіталу / Кількість акцій в обігу

101. Прибутковість акцій = Дивіденди / Ринкова ціна

102. Коеф окупності акціонерного капіталу = Чистий прибуток за акцію / Загальні активи банку

Ефективність лізингових операцій

103. Рентабельність = Прибуток від ліз операцій / Сума нарах амортизації на ліз майно

104. Прибутковість = Прибуток від ліз опер / Сума ліз майна

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Аналіз масштабів, структури та динаміки валютних операцій

105. Частка валютних активів = Валютні активи / активи всього

106. Частка валютних зобовязань = Валютні зобовязання / Зобовязання всього

107. Темп зростання валютних активів = Ав1 / Ав2

108. Темп зростання вал зобовязань = Зв1/Зв2

109. Темп приросту валютних активів = (Ав2 – Ав1)/( Ав2 + Ав1)*100%

110. Темп приросту валютних зобовязань = (Зв2 – Зв1)/( Зв2 + Зв1)*100%

111. К використання коштів в інвалюті = Обсяг кред валютних вкладень/Обсяг валютних залучених коштів

Аналіз валютної позиції банку

112. Н13 = ЗВВП / РК*100 ≤ 30%

113. Н13/1 = +ВВП / РК*100 ≤ 20%

114. Н13/2 = - ВВП / РК*100 ≤ 10%

115. ЗВВПгрн = |– ВВП| + |+ ВВП|;Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)