ТОП 10:

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1. Коефіцієнт надійності = Власний (балансовий) капітал / Зобов’язання > 25-30%

2. Коефіцієнт фінансового важення = Зобов’язання / Власний (балансовий) капітал > 3 рази

3. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів = Власний (балансовий) капітал / Загальні активи > 4%

4. Коефіцієнт платоспроможності (норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)) = Регулятивний капітал / (Акт. зважені за ст. ризику) – (Резерви за акт опер. банку) > 10%, 1рік ≥15%, нас 12 місяців - ≥12%

5. Коефіцієнт адекватності основного капіталу (Н3) = Основний капітал / (Загальні активи банку – Резерви) > 9%

6. Коефіцієнт маневрування = Капітал нетто / Капітал брутто = Регул. капітал / балансовий капітал > 0

7. Співвідношення статутного до банківського капіталу = Статутний капітал / Власний (балансовий) капітал > 15-50%

8. Коефіцієнт захищеності власного капіталу = Капітал, вкладений в нерухомість, матеріали, обладнання (ОЗ) / Власний капітал < 1

9. Коефіцієнт захищеності доходних активів = ((Капітал) – (Недоходні активи) – (Збитки)) / Активи дохідні

10. Коефіцієнт концентрації власного капіталу = Власний капітал / Пасиви всього > 15-20%

11. Мультиплікатор капіталу (ступінь покриття активів власним капіталом) = Активи банку / Власний капітал банку

12. Коефіцієнт захищеності доходних активів = Власний (балансовий) капітал / Робочі активи

13. Коефіцієнт захищеності ризикових активів = Власний (балансовий) капітал / Ризикові активи

Ефективність капіталу

14. Дохід на капітал = Чистий прибуток банку / Середній власний капітал

15. Розмір кредитних вкладень на 1 у. о. капіталу = Кредитні вкладення банку / Власний капітал банку

16. К = Дохід / Капітал

17. К = ЧП / Сер ВК

 

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАНКУ

Аналіз строкових депозитів

18. Оборотність депозитних вкладень = оборот з видачі вкладів (дебетовий оборот) / сер залишок вкладів

19. Тривалість одного обороту деп. Вкладень (сер термін зберігання) = сер залишок вкладів / оборот з видачі вкладів * кількість днів у періоді

20. Рівень осідання деп. Вкладень = (залишок кін – залишок поч.) / оборот з надходження депозитів(кредитовий)

21. Середній термін використання депозитів = Сума депозит і-й * строк використання деп. / сума депозитів

22. Коеф нестабільності депозитів = сума достроково вилучених деп. / загальна сума депозитів<10%

23. Коеф використання депозитів = середні залишки з кредит вкладеннями / сер залишки за всіма залученими вкладеннями 65-70%

24. Рівень диверсифікації деп. = сума великих деп. / депозити всього

25. Відносна витратність = процентні витрати за депозитами / сер залишки деп. Вкладень

26. Коеф трансформації = 1- (дебетовий оборот з видачі короткострокових позик до року / кредитовий оборот з надходження коштів на деп. Рахунки строком до 1 року)

27. Умовне вивільнення (залучення) = (t1-t0)*Оборот з видачі / Кількість днів

28. Процентні витрати = обсяг залучених деп. / відносна вартість депозитів

Аналіз депозитів до запитання

29. Оборотність коштів на поточних рахунках = оборот з видачі коштів з рахунків / сер залишок коштів на поточ рахунках

30. Тривалість одного обороту онкольних депозитів у дн = сер залишок поточних вкладів / оборот з видачі вкладів * кількість днів у періоді

31. Рівень осідання вкладень на пот рахунках = (залишок кін – залишок поч.) / оборот з надходження коштів

32. Коеф нестабільності депозитів = сер абсолют відхилення залишків на пот рахунках від їх сер величини / серед залишок на поточних рахунках

33. Частка від план виручки, що може бути розм. На деп.. = Надходження планові*залишок середній/факт надходження * 100%

Аналіз клієнтської бази

34. К плинності = кількість закритих рах / середня кількість рах

35. К постійності = 1 – К плиності

36. К залучення = кількість відкритих рахунків / сер кількість рахунків

37. К розширення = (кількість відкритих рахунків – кількість закритих) / сер кількість рахунків

Аналіз використання МБК

38. К1 = МБК отримані / всього зобов’язань 0,25-0,4

39. К2 = МБК отримані / валюта балансу 0,2-0,35

40. К3 = МБК отримані / статутний капітал 6 раз

41. К4 = МБК отримані / МБК надані ≤1

42. К отр МБК = (МБКотр + Залучені централізовані кошти) / капітал банку * 100% 300%

43. К надання = МБК надані / капітал *100% орієнтовано 200%

44. Частка прострочених МБК = МБК прострочені / Всього надані МБК

45. Доходність МБК = Доходи за МБК / сер залишки наданих МБК

46. Вартість ресурсів = Витрати на придбання / середньорічні залишки*100%

Аналіз оборотності позик

64. К спів.=Об дебетовий/Об. Кредитовий

65. Швидкість обертання=Оборот з повернення/Сер залишок позикової заборгованості

66. Тривалість обороту в днях = Кількість днів в періоді/Кількістьоборотів (швидкість обороту)= Кількість днів в періоді*Сер залишок позики/Кредитний оборот

67. Звільнення ресурсів=(т1-т0)*Кред. Об/Кількість днів у періоді

Оцінка рівня витрат банку

166. К1=Витрати банку, В/Доходи банку, Д < 1,0 Загальна дієздатність банку

167. К2=Операційні витрати, Воп/Операційні доходи, Доп < 0,95 оцінки стійкості банку

168. К3=Доходи банку, Д/Платні пасиви, Пп Частка доходів на покриття заборгованості

169. К4=Платні пасиви, Пп/Дохідні активи, Ад max 1,2 Розміщення платних пасивів у дохідні активи

170. К5=Витрати банку, В/Активи банку, А Вартість 1 грн банківських активів

171. К6=Процентні витрати, Вп / Середні залишки дохідних активів, Адсер Співвідношення витрат працюючих активів

172. К7=Процентні витрати, Вп / Процентні доходи, Дп < 0,8 Частка процентних витрат у процентних доходах банку

173. К8=Непроцентні витрати, Вн/Активи банку, А 1—4 % Граничний рівень непроцентних витрат на 1 грн активів

174. К9=Непроцентні витрати, Вн/Середні залишки активів, Асер Частка витрат на забезпечення функціонування банку

175. К10=Непроцентні доходи, Дн/Непроцентні витрати, Вн > 0,5 Рівень покриття непроцентних витрат непроцентними доходами

176. К11=Ліквідні активи, Алікв/Платні пасиви, Пп > 1,0 (критичне значення < 0,8) Збалансованість активної і пасивної політики банку

177. К12=Витрати банку, В/Кількість клієнтів, Ккл Узагальнюючий показник

178. Коефіцієнт витрат (В) на 1 грн активів банку: Кв(А) = В / А

179. Коефіцієнт витрат на 1 грн дохідних активів банку Кв(Ад) =В / Ад

180. Коефіцієнт операційних витрат на 1 грн дохідних активів банку Коп = Воп / Ад.

181. Коефіцієнт неопераційних витрат на 1 грн дохідних активів банку Кноп = Вноп / Ад.

182. Дпр = Дс – Ву.з;

183. Кприб = Дпр / Дс = (Дс – Ву.з) / Дс;

184. Дб. зб = Ву.п. / Кприб = Ву.п / [(Дс – Ву.з) / Дс];

185. Рф.ст = (Дс – Дб.зб) / Дс = 1 – Дб.зб / Дс. сукупний дохід Дс; умовно-змінні витрати Ву.з; умовно-постійні витрати Ву.п; проміжний дохід Дпр; коефіцієнт прибутку Кприб; беззбитковий дохід Дб.зб; рівень фінансової стійкості (точка беззбитковості) Рф.ст.

186. К економії = Темп приросту доходів / Темп приросту витрат

187. К дієздатності = Доходи / Витрати

 

ТЕМА13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КБ

Валютний ризик

213. Ризик втрати основних сум кредитів Р1кр = РСР – ФСР – розрахункова та фактична сума резерву

214. Валютна позиція = Активи – Зобов’язання у певній валюті

215. ЗВВП=|-ВВП|+|ВВП|

216. Н13=ЗВВП/РК*100 30 %

217. Н13/1=+ВВП/РК*100 20%

218. Н13/2=-ВВП/РК*100 10%

219. Зміна прибутку=Вал позиція(курс прогноз – курс поточний)

Кредитний ризик

220. Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н7 = (З1к – Рфакт)/РК*100 Зс — сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100 % суми позабалансових зобов’язань, виданих стосовно цього позичальника, 25%

221. Норматив «великих» кредитних ризиків Н8= (Звел 1к – Рфакт)/РК Ск — сукупний розмір «великих» кредитів, наданих комерційним банком з урахуванням 100 % позабалансових зобов’язань банку, 800% РК

222. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9= (З1ін – Рфакт)/РК*100 5%

223. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10 = (Зінс – Рфакт)/РК*100 30%

Ризик відсоткової ставки

224. Індекс відсоткового ризику=|ГЕП|/Роб активи

225. ГЕП=Чутл активи(кред та ЦП) – чутл зобов’яз (депозити та МБК)

226. Роб активи = Загальні акт – неробочі

227. DПрибутку=ГЕП*(r1-r2)= зміна ставки*ГЕП = (Іпрогн – І поточна)* КГЕП*кількість днів/360

 

Аналіз ділової активності

А) в частині пасивів

234. К активності залучення зобов’язань банку=Зобов’язання/загальні пасиви

235. К активності залучення МБК=МБК отримані/Загал пасиви

236. К активності залучення строкових депозитів = Строкові депозити/Загальні пасиви

237. К активності використання залучених зобов’язань у дохідних активах = Активи дохідні / Залучені кошти

238. К активності використання зобов’язань у кредитному портфелі = Кредитний портфель / Зобовязання

239. К активності використ строк депозитів у кред портфелі = Кред портфель / Строкові депозити

Б) в частині активів

240. К рівня дохідних активів = Активи дохідні/Заг активи

241. К кред активності = Кред портфель/ заг активи

242. К загал інвест активності = Портфель ЦП/загал активи

243. К (частка) інвестицій у дох активах = Портфель ЦП/Дох активи

244. К проблемних кредитів = Просрочені безнадійні кредити / кред портфель

Аналіз рентабельності

245. Рентаб активів = ЧП/загал активи

246. Рентаб дохідних активів=ЧП/дохідні активи

247. Рентаб капіталу = ЧП/Капітал

248. Рентаб стат капіталу = ЧП / Стат капітал

249. Рентабельність витрат = ЧП / Витрати загальні

250. Продуктивність 1го працівника=ЧП/чисельність працівників

Аналіз ліквідності

251. К миттєвої ліквідності = (Ккаса+Ккоррах) / Зоб поточні

252. К загальної ліквідності = Азаг / Зобов загальні

253. К = Високоліквідні активи / Робочі активи

254. К ресурсної ліквідності зобов’язань = Дох активи / Загальні Зобовязання

255. К співвідношення кредитів до депозитів = КР / Д

256. К генеральної ліквідності зобов’язань = (Високоліквідні активи + Майно) / Загальні зобовязання

 

 

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1. Коефіцієнт надійності = Власний (балансовий) капітал / Зобов’язання > 25-30%

2. Коефіцієнт фінансового важення = Зобов’язання / Власний (балансовий) капітал > 3 рази

3. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів = Власний (балансовий) капітал / Загальні активи > 4%

4. Коефіцієнт платоспроможності (норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)) = Регулятивний капітал / (Акт. зважені за ст. ризику) – (Резерви за акт опер. банку) > 10%, 1рік ≥15%, нас 12 місяців - ≥12%

5. Коефіцієнт адекватності основного капіталу (Н3) = Основний капітал / (Загальні активи банку – Резерви) > 9%

6. Коефіцієнт маневрування = Капітал нетто / Капітал брутто = Регул. капітал / балансовий капітал > 0

7. Співвідношення статутного до банківського капіталу = Статутний капітал / Власний (балансовий) капітал > 15-50%

8. Коефіцієнт захищеності власного капіталу = Капітал, вкладений в нерухомість, матеріали, обладнання (ОЗ) / Власний капітал < 1

9. Коефіцієнт захищеності доходних активів = ((Капітал) – (Недоходні активи) – (Збитки)) / Активи дохідні

10. Коефіцієнт концентрації власного капіталу = Власний капітал / Пасиви всього > 15-20%

11. Мультиплікатор капіталу (ступінь покриття активів власним капіталом) = Активи банку / Власний капітал банку

12. Коефіцієнт захищеності доходних активів = Власний (балансовий) капітал / Робочі активи

13. Коефіцієнт захищеності ризикових активів = Власний (балансовий) капітал / Ризикові активи

Ефективність капіталу

14. Дохід на капітал = Чистий прибуток банку / Середній власний капітал

15. Розмір кредитних вкладень на 1 у. о. капіталу = Кредитні вкладення банку / Власний капітал банку

16. К = Дохід / Капітал

17. К = ЧП / Сер ВК

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.014 с.)