ТОП 10:

Форми та загальні передумови реорганізації підприємств.У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється правовий статус юридичної особи. За формальними ознаками розглядають три види реорганізації (рис. 8.1):

1) спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєд­нання, поглинання);

2) спрямовану на подрібнення підприємства (поділ, виділення);

3) без змін розмірів підприємства (перетворення).

 

 

 
 

Рис. 8.1. Форми корпоративної реструктуризації підприємства

У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі зако­нодавчі передумови та вимоги:

· порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб'єктів господарювання;

· вимоги антимонопольного законодавства;

· вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, йо­го власників, персоналу тощо;

· порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного това­риства);

· можливі екологічні, демографічні та інші наслідки локально­го масштабу.

У результаті реорганізації підприємства постає потреба скасу­вати державну реєстрацію одних суб'єктів господарювання і за­реєструвати або перереєструвати інших. Коли реорганізація пов'язана зі створенням на базі підприємств, що реєструються нових юридичних осіб, засновницькі документи останніх мають відбивати це.

Перереєстровувати підприємство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація спричинюється до змін:

· організаційно-правової форми;

· форми власності;

· назви юридичної особи.

Згідно з Положенням про державну реєстрацію суб'єктів під­приємницької діяльності юридичні особи перереєстровуються в тому самому порядку, що й реєструються. У місячний термін з формації про їх емісію при реорганізації акціонерного товарист­ва. Воно регламентує послідовність дій господарського товарист­ва в разі реорганізації, що відбувається за участю хоча б одного AT або хоча б одне AT створюється в результаті реорганізації.

Під час реорганізації AT слід спиратися на такі головні вимо­ги, передбачені зазначеним Положенням.

1. З метою захисту прав акціонерів AT, яке прийняло рішення про реорганізацію, зобов'язане оцінити та викупити акції акціо­нерів, які вимагають цього й не голосували за прийняття загаль­ними зборами рішення про реорганізацію. Акції мають бути ви­куплені за ціною, яка узгоджується сторонами, але не нижча за номінальну вартість акцій1.

2. У разі реорганізації товариства та емісії акцій останні не продаються: корпоративні права реорганізованого підприємства обмінюються на корпоративні права підприємства, яке створю­ється в результаті реорганізації (злиттям, поділом, виокремлен­ням чи перетворенням), або на корпоративні права товариства, в якого збільшується статутний фонд (у разі реорганізації при­єднанням).

3. Сума розмірів статутних фондів усіх підприємств до реор­ганізації (на момент прийняття рішення про реорганізацію) має дорівнювати загальній сумі розмірів статутних фондів усіх під­приємств, які створені (або укрупнені) в результаті реорганізації.

Відкриті акціонерні товариства, які створюються в результаті реорганізації злиттям, поділом, виокремленням та перетворен­ням, а також товариства, до яких здійснюється приєднання, зо­бов'язані зареєструвати інформацію про емісію акцій.

Щоб зареєструвати інформацію про емісію акцій у результаті реорганізації, окрім стандартного набору документів, передбаче­ного в разі звичайної емісії, слід подати такі документи:

· нотаріально завірену копію договору про злиття (приєднан­ня, поділ, виокремлення чи перетворення);

· рішення вищих органів кожного з підприємств, які беруть участь у реорганізації;

· передавальний (роздільний) баланс.

Інформація про емісію акцій AT, які створені у процесі ре­організації, реєструється до державної реєстрації зазначених товариств як суб'єктів підприємницької діяльності.

Зауважимо, що реорганізація підприємства, яка може при­звести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що торкаються інтересів населення певної тери­торії, має бути погоджена з відповідною радою народних де­путатів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)