ТОП 10:

Опис та характеристика комплексів програм АСПА.Найчастіше для автоматизації бізнес-планування в нашій країні застосовують такі пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting) і PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal information system), створені при UNIDO — Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку, пакет «Альт-Инвест» фірми «Альт» (Санкт-Петер­бург) та пакет «Project Expert» фірми «Pro-Invest Consulting».

Порівняльні характеристики цих та інших продуктів наведені в таблиці

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Програма для фундаментального аналізу COMFAR for windows Інвестор Банківський аналітик «Альт-Фінанси» «Альт-Інвест» EDIP FOCCAL Фінансовий аналіз підприємства «Project Expert for windows»
Розроблювач UNIDO ІнЕк «Альт», С.-Петербург Центр­Інвест Софт Інфо­софт «ProInvest Consulting»
Сегмент фінансового ринку, на якому використовується програмно-мате­матичний засіб (ПМС)
Кредитний ринок + + + + + + + + +
Ринок корпоративних паперів   +   +   +   + +
Учасники фінансового ринку, на яких у першу чергу орієнтоване ПМС
Державні органи влади і керування + +   + +   +   +
Інвестиційні інститути  
— інвестиційні консультанти + +   + +   +   +
— інвестиційні компа­нії + +   + + + +   +
— інвестиційні фонди + +   + + + +   +
Банки  
— кредитні відділи +   + + +       +
— відділи цінних паперів     + +         +
Інші інвестори  
— корпоративні   +   + +     + +
— інституціональні   +   + +   + + +
Споживачі інвестицій  
— корпоративні   +   + +     + +
— інституціональні   +   + +     + +
Характер діяльності, що автоматизується:
— інформаційна + +             +
— пошукова + +             +
— документо-утворювальна + +   + + + + + +
Фаза життєвого циклу інвестицій, на якій використовується ПМС
Вивчення об’єкта і кіль­кісний аналіз інвестицій + + + + + + + + +
Складання проекту пла­ну фінансування інвес­тицій + + +   +   +   +
Прийняття рішення про інвестиції і розробка плану їх здійснення + + + + + + + + +

Пакет прикладних програм COMFAR існує в різних версіях, значною мірою адаптованих до економіки конкретних країн і перекладений на російську мову. Перша версія пакета була створена ще 1982 року, тому, незважаючи на значні удосконалення, деякі підходи до уявлення даних помітно застаріли. Пакет офіційно поширюється представництвом UNIDO, але через високу вартість цей програмний продукт не знайшов у країнах СНД покупців. Однак недосконалість законодавства і недостатній розвиток цивілізованого ринку програмних продуктів призвели до того, що він дістав неофіційне поширення і досить активно застосовується для оцінки інвестиційних проектів.

Пакет «Альт-Инвест» реалізований як обчислювач на електронних таблицях і має всі переваги і недоліки такого підходу.

Пакет Project Expert значно відрізняється від перелічених вище продуктів. Системність у рішенні багатьох проблем, урахування специфіки національних умов, потужна рекламна кампанія робить заявку цього програмного продукту на лідерство в даній галузі досить вагомою. Пакет рекламується як засіб підготовки бізнес-планів міжнародного зразка і до певної міри відповідає меті, що декларується.

Вказані продукти містять досить докладний аналіз фінансового стану проекту з метою відстежити основні стадії реалізації як усього проекту, так і його основних етапів.

 

10. Навчально-методична література

10.1. Основна і додаткова література (із наскрізною нумерацією)

1) Глушко С.В. Управлінські інформаційні системи : Навчальний посібник./ С.В. Глушко, А.В. Шайкан. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 320 с.

2) Пономаренко В.С. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : Навчальний посібник. / В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2011. – 484 с.

3) Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : Навчальний посібник. / О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дудук. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

4) Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua.

5) Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» вiд 09.01.2007 №537-16// Сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua.

6) Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: Підручник. / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. − Львів: Новий світ-2000, 2006. − 584 с.

7) Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 272с.

8) Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.посіб. − К.:КНЕУ, 1999. − 328 с.

9) Скороходов В.А. Автоматизоване робоче місце менеджера : Навчальний посібник./ В.А. Скороходов., І.М Худякова. − К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. − 416 с.

10) Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи : Навчальний посібник. / М. І. Татарчук – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.

11) Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник./ Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко. – К.: КНЕУ, 2004, - 187 с.

12) Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособ. / Г.М. Устинова – СПб : ДиаСофтЮП, 2000. – 368с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.008 с.)