ТОП 10:

Автоматизація основних управлінських функцій.Аналіз загального стану світового ринку виробників програмного забезпечення для KIC в останні п’ять років дозволяє зробити висновок, що основною тенденцію є повсюдний перехід на використання Internet / Intranet / — технологій. Практично всі гіганти індустрії прикладного програмного забезпечення, такі як Sap, People Soft, Baan, Oracle, та інші провідні корпорації заявили про вихід Internet-версій своїх програмних комплексів у перші роки 21ст

Інформаційні системи четвертого покоління мають акумулювати в собі такі основні особливості:

— максимальне використання потенціалу настільних комп’ю­терів і середовища розподіленого оброблення даних;

— модульна побудова системи, що передбачає поєднання множини різних типів архітектурних рішень у рамках єдиного комплексу;

— економія ресурсів системи за рахунок централізації зберігання і оброблення даних на верхніх рівнях ієрархії ІС;

— наявність ефективних централізованих засобів мережевого системного адміністрування, яке дозволить здійснювати наскрізний контроль за функціонуванням мережі та управління даними на всіх рівнях ієрархії. Зазначені засоби системного адміністрування мають забезпечувати необхідну гнучкість і динамічні зміни конфігурації системи.

Новітніми концепціями побудови КІС є ERP та CSRP.

Сучасна система управління підприємством, яка відповідає концепції ERP (Enterprise Recuirements Planning) — планування ресурсів підприємства та перехід на нову технічну платформу), має охоплювати:

— управління ланцюжком постачання (Supply Chain Management — SCM). У MRPII це DRP (Distribution Resource Planning) — планування розподілу ресурсів;

— розвинуте планування і складання розкладів (Advancd Planning and Scheduling — APS);

— модуль автоматизації продаж (Sales Force Automation — SFA);

— автоматичний модуль, що відповідає за конфігурування системи (Stand Alone Configuration Engine — SACE);

— модуль кінцевого планування ресурсів (Finite Resource Planning — FRP);

— модуль інтелектуального бізнесу (Business Intelligence — BI);

— модуль електронної комерції (Electronic Commerce — EC);

— управління даними про виріб (Product Data Management — PDM).

Концепцію CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) —планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем — запропонувала компанія SYMIX.

На теперішній час це остання за терміном розробки концепція керування виробничими ресурсами. Її сутність полягає в тому, що під час планування і керування виробництвом треба враховувати не лише основні виробничі та матеріальні ресурси підприємства, а й вимоги замовника, зокрема гарантійне й сервісне обслуговування після продажу продукту. Тобто концепція CSRP передбачає інтеграцію замовника в систему управління підприємством.

У системі CSRP основні акценти зміщуються з планування від потреби виробництва до планування від замовлень покупців. Діяльність з виробничого планування не просто розширюється, а перевизначає бізнес-практику, фокусуючись на ринковій активності, а не на виробничій діяльності.

Особливості роботи з базою даних у корпоративній мережі пов’язані з варіантами спільного доступу до бази даних. Виділяють так варіанти спільного доступу до бази даних:

- спільне використання бази даних на мережному сервері ;

- спільне використання бази даних без мережного серверу;

- поділ бази даних на таблиці й інтерфейс.

У першому варіанті база даних розміщується на файл-сервері і всі користуються одними й тими даними, і застосовують однакові форми, звіти, запити, макроси і модулі. Це зручно, коли всі користувачі використовують базу даних однаково або коли немає можливості забезпечувати підтримку користувачам, що створюють свої власні об'єкти.

У другому варіанті на сервері розміщаються тільки таблиці бази даних, а інші об'єкти зберігаються на комп'ютерах користувачів. Цей варіант забезпечує більш швидку роботу з базою даних завдяки тому, що через мережу передаються тільки дані. Користувачі можуть змінювати форми, звіти й інші об'єкти у відповідності зі своїми конкретними вимогами, не впливаючи при цьому на роботу інших користувачів.

Для відділення таблиць від інших об'єктів бази даних застосовується майстер по поділі баз даних.

Спільний доступ до бази даних можливий і через Інтернет. У цьому випадку об'єкти СУБД перетворюються у Web - сторінки.

Ще один спосіб роботи із загальною базою даних – це створення копій бази даних. При цьому користувачі, що знаходяться в різних місцях, можуть одночасно працювати зі своїми копіями, а потім синхронізувати їх по мережі.

Створення копій ще називається тиражування даних.

Тиражування даних надає користувачу такі переваги: підвищення працездатності у випадку перевантаження центральних ресурсів; підвищення ступені «готовності» даних; зниження навантаження, а також допомога при організації сховищ даних, які призначенні для підтримки прийняття рішень.

Існує два типи тиражування даних: синхронне та асинхронне.

Аналіз сучасних КІС.

В Україні найбільшого поширення набули такі корпоративні ІС: R/3 компанії SAPAG, система «Галактика» однойменної корпорації, «BAAN-4» американсько-голландської компанії BAAN, SCALA шведської компанії BESTLUTS MODELLER AB, пакет бізнес-прикладних програм ORACLE APPLICATION американської корпорації ORACLE, ІС АВД українсько-російської фірми «ИНЗК».

Систему Baan IV розробила нідерландська компанія «Baan», яка поряд з корпоративними системами SAP R/3 і Oracle Applications входить у трійку провідних повнофункціональних АСУ світового класу.

На сьогодні продукти Baan використовують понад 7000 замовників більш, як 60 держав світу. Систему Baan використовують такі відомі фірми як Boeing, British Aerospase, Fiat, Mercedes, Volvo, Opel, Philips, ABB, Hitachi і т. ін. Для управління роботою підприємств фірми Boeing одночасно працюють у середовищі Baan IV понад 30000 користувачів.

Baan IV має у своєму складі широкий набір функцій і задач з усіх основних підсистем АСУП: оперативного управління основним виробництвом, управління постачанням, збутом і складами, управління фінансами, підготовкою виробництва, управління допоміжним виробництвом, ремонтом і обслуговуванням техніки, транспортно-експедиційною діяльністю. Система споряджена модулями, що забезпечують обмін інформацією з системами САПР. Вона має зручну у використанні підсистему сигнальної інформації для керівників вищої ланки, що забезпечує прості, та наочні засоби оперативного інформування керівника передусім про відхилення тих чи інших показників роботи підприємства від планових і нормативних.

Відкритість — основне поняття ідеології системи Baan. Система відкрита для більшості операційних систем сімейства UNIX, для операційної системи Windows NT, для роботи з багатьма СУБД: Oracle, Informicx, DB2, Sybase і т. ін.

Корпоративна інформаційна система Baan IV складається з таких підсистем:

— Baan — Адміністратор діяльності підприємства;

— Baan — Моделювання підприємства;

— Baan — Фінанси;

— Baan — Збут, постачання, склади;

— Baan — Виробництво;

— Baan — Контролінг;

— Baan — Проект;

— Baan — Сервіс;

— Baan — Процес;

— Baan — Транспорт;

— Baan — Інструментарій;

— Управління персоналом («Ланіт»).

У свою чергу кожна підсистема охоплює ряд програмних модулів, за допомогою яких реалізується весь спектр функцій відповідної підсистеми.

Понад 11000 компаній більш як 100 держав світу здійснюють свою діяльність, використовуючи продукт SAP — систему R/2 для великих ЕОМ (мейнфреймів) і систему R/3 для конфігурацій клієнт-сервер і відкритих систем.

За основними функціональними сферами система R/3 поділяється на три напрямки:

1. Облік і звітність. Система обліку і звітності R/3 є єдиною концепцією, що відображає всі аспекти фінансів, управління інвестиціями, контролінгу, фінансового менеджменту й контролінгу підприємства.

2. Логістика. Логістика в системі R/3 визначена як загальне поняття для всіх процесів закупівлі, управління матеріальними потоками, виробництвом, складами, якістю, технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування, управління сервісом і збутом.

3. Управління персоналом − це потужний інтегрований прикладний компонент системи R/3, що забезпечує оптимальну підтримку всіх пов’язаних із персоналом завдань підприємства та його адміністративних відділів. Він охоплює такі модулі: менеджмент персоналу, управління тимчасовими даними, розрахунок заробітної плати й управління заходами.

Першу версію корпоративних бізнес-додатків Oracle Application було створено в 1989 р. Для створення першої версії протягом 4 років американською фірмою Oracle було залучено близько 200 фахівців із комп’ютерних технологій, а капітальні витрати на її розробку склали 165 млн доларів США.

В Oracle Application інформація може вводитися в систему звідкіля завгодно. Користувач більше не прив’язаний до свого робочого місця. Інформація може бути доступна в будь-якому місці і в будь-який час.

Бібліотека бізнес-моделей Oracle Applications узагальнює світовий досвід управління в різних галузях промисловості. Модульний підхід під час впровадження дозволяє замовнику почати з мінімального набору модулів і поступово розширювати його, доповнюючи базову функціональність системи і позбавляючи від необхідності придбання зайвих у певний момент функціональних блоків. Існують такі групи модулів.

Модулі Oracle Applications для управління фінансами (Oracle Financials): Головна книга(General Ledger), Кредитори(Accounts Payable), Дебітори (Accounts Receivable), Рух грошових засобів(Cash Management), Основні засоби(Fixed Assets), Фінансовий аналізатор(Financial Analyzer).

Модулі управління матеріальними потоками: Планування матеріальних потоків, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Введення замовлень, Конфігуратор продукції, Послуги, Контроль якості.

Модулі Oracle Applications для управління виробництвом: Технологічне проектування, Конфігуратор продукції, Специфікації, Планування матеріальних поставок, Планування виробництва, Планування виробничих потужностей, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Незавершене виробництво, Управління витратами, Контроль якості, Управління безперервним виробництвом.

Модулі Oracle Applications з управління проектами: Облік витрат за проектами, Виставлення рахунків за проектами, Виробництво за проектами, Облік персональних витрат і часу.

Інформаційна система Miracle Vє інтегрованою інформаційною системою управління бізнес-процесами, що базується на найновітніших технологіях і сучасних методах інформатизації. Вона надає набір інструментів для швидкого розроблення користувацьких додатків та їх експлуатації з урахуванням специфіки й особливостей конкретного підприємства. Основний принцип роботи системи Miracle — це цілковите візуальне управління всіма процесами — від проектування віконних форм, звітів і компонування додатків до моделювання бізнес-процесів, складання алгоритмів оброблення інформації, управління рівнями доступу користувачів до інформації та програмних рішень. Розроблення програмних рішень інформаційної системи проводиться різними інструментальними засобами Miracle:

· конструктор бази даних — Miracle I Base Constructor;

· генератор віконних форм — Miracle Form Generator;

· генератор додатків (рішень) — Miracle Task Generator;

· конструктор алгоритмів — Miracle Mathematic;

· конструктор звітів — Miracle Report.

У Miracle V немає формального чи наперед заданого рішення. З бібліотеки довідкових (референтних) моделей підприємство обирає ту, що найкраще відповідає його вимогам. Довідкова модель у Miracle V — це повнофункціональна та внутрішньо узгоджена інформаційна система. За допомогою Miracle V, підприємство створює свою власну цілком відповідну його потребам та вимогам інформаційну систему. Усі процеси моделюються графічно, подібно до блок-схеми, і потім вводяться до системи. Структури даних та їх зв’язки можуть за потреби змінюватись. За допомогою дизайнера форм їх можна змінювати та створювати наново. Інструмент запитів дозволяє впроваджувати запити на будь-якій стадії, протягом впровадження системи або пізніше.

КІС Галактика

 

Тема 8. Безпека інформаційних систем.

Проблеми безпеки інформації.

Сучасні методи захисту інформації.

Аудит інформаційних систем.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.013 с.)