ТОП 10:

Сутність, переваги та недоліки автоматизованої системи управління.Під системою розуміють будь-який об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Приклади систем із зазначенням мети їх функціонування наведено в табл. 1.1. Мета в даному випадку – це ситуація, яка повинна бути досягнута при функціонуванні системи за певний проміжок часу.

Під управлінням мається на увазі процес спостереження за системою та вироблення керуючих впливів, які формують цілеспрямовану поведінку системи (тобто, просувають систему до поставленої мети). Керуючі впливи можуть вироблятися як людиною (групою людей), так і технічним пристроєм. Активним учасником процесу управління є спостерігач, який перетворюється на управляючу систему або суб’єкт управління, а об’єкт спостереження перетворюється в керовану систему або об'єкт управління.

 

Таблиця 1.1

Приклади систем

Система Елементи системи Головна мета системи
Фірма Люди, устаткування, матеріали, будинки та ін. Виробництво товарів
Комп'ютер Електронні й електромеханічні елементи, лінії зв'язку та ін. Обробка даних
Телекомунікаційна система Комп'ютери, модеми, кабелі, мережне програмне забезпечення та ін. Передача інформації
Інформаційна система Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне й програмне забезпечення Виробництво професійної інформації

Автоматизована система управління (АСУ) — автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

Починаючи з 1963 року в країні створено і функціонує приблизно 2500 АСУ різного рівня і проблемної орієнтації, у тому числі 500 АСУ підприємств і організацій, 36 міністерств і відомств, 62 територіальних організацій і т. ін. Принципова схема побудови і взаємодії основних елементів сучасної інформаційної системи організації подана на рис.

Рис. 1. Принципова схема побудови і взаємодії основних елементів сучасної інформаційної системи організації

Інформаційну систему організацій доцільно розглядати у розрізі таких підсистем:

• підсистема поточної інформації (електронна пошта, оперативний облік, вибіркова звітність);

• підсистема адміністративної інформації (законодавчі акти, нормативні акти, методичний матеріал);

• підсистема накопичення та збереження даних (комп'ютерний банк даних);

• облікова підсистема (бухгалтерський облік, податковий облік, статистика, моніторинг);

• експлуатаційна підсистема (розробка цільових програм, проектні послуги, управління персоналом, видавнича діяльність);

• комп’ютерна підсистема (Інтернет, внутрішня комп'ютерна підсистема).

Зміни в організації та техніці управління під впливом інформаційних технологій і автоматизованих офісів відбуваються за такими напрямками.

По-перше, докорінно змінюється організація та техніка інформаційного забезпечення керівника через масове впровадження міні- і мікрокомп'ютерів, як складових частин інформаційних систем, пов'язаних із мережею банків даних.

По-друге, здійснюється автоматизація окремих функцій керівника. Зросла кількість ефективних автоматизованих систем, що охоплюють виробництво, господарську діяльність, організаційно-технологічні процеси. Велика частина роботи при складанні планів передається комп'ютеру. При цьому істотно підвищується якість і чіткість узгодження планів між підрозділами. Удосконалення системи контролю дає можливість виявити відхилення й причини їх виникнення.

По-третє, особливого значення набуває система телекомунікацій, через проведення телеконференцій (учасники яких можуть знаходитися на значних відстанях), оперативної передачі інформації. Отже змінюються методи та техніка комунікаційних відносин керівників з підлеглими і керівними органами управління.

Інформаційні мережі створюють реальні передумови для формування низки нових принципів управління, що відповідають змінам зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Сутність цих принципів зводиться до такого:

• відбуваються контакти не керівника з підлеглими, а рівноправних працівників;

• кожен співробітник повинен мати доступ до будь-якої інформації про організацію, до знань будь-якого співробітника організації;

• повинні діяти команди, що працюють або над певним проектом, або з певним замовником, або класом клієнтів;

• цілісність організації підтримується за рахунок створення мережі команд;

• робота ведеться в режимі реального часу, включає «запаралелювання» робіт та їх ітеративно-комунікаційну організацію (замість послідовної та кооперативної);

• створюються техніко-організаційні умови для формування віртуальних ланок, члени яких можуть знаходитися в різних географічних точках.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.005 с.)