ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію (рис. 7.1) на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 16 червня 2015 року № 560

 

Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу)
  Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Порядковий номер за рік1 за видом декларації   Земельний податок
  Орендна плата
Тип декларації
  Звітна
  Звітна нова
  Уточнююча
За         рік починаючи з2     .     з урахуванням уточнень з3     .    
  За     місяць 4
                                                 

 

Платник:
(повне найменування (прізвище, імя, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами)  
 
Код за ЄДРПОУ *                
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5                    
Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)     .    
Податкова адреса Поштовий індекс          
  Міжміський код        
  Телефон              
Електронна адреса6   Факс6              
                                 

 

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________  
Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням
земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ                    

 

* Юридичні особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

 

 


 

 

І. Розрахунок суми земельного податку Одиниці виміру: гектари– з чотирма десятковими знаками, гривні– з двома десятковими знаками

 

№ з/п Категорія земельних ділянок7 Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності/ користування Державна реєстрація прав власності/ користування (у разі наявності) Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності) Площа земельної ділянки Норма-тивна грошова оцінка земельної ділянки Норматив-на грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автоном-ній Республіці Крим або по області Ставка податку (%) Річна сума земель-ного податку Пільга Річна сума земельного податку (до сплати) (к. 12 – к. 15)
вид права8 серія та номер доку-мента дата (мм. рррр) номер код пільги розмір пільги9 сума пільги
110                              
Всього х х х х х   х х х   х х    

 

ІІ. Розрахунок суми орендної плати Одиниці виміру: гектари– з чотирма десятковими знаками, гривні– з двома десятковими знаками

 

№ з/п Категорія земельних ділянок7 Документи, які засвід-чують/ підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди) Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності) Площа земельної ділянки Нормативна грошова оцінка земельної ділянки Розмір орендної плати (%) Річна сума орендної плати
дата (мм.рррр) номер дата (мм.рррр) номер
110                    
Всього х х х х х   х х  

 

 

ІІІ. Розрахунок податкового зобов’язання     Одиниці виміру: гривні– з двома десятковими знаками

 

№ з/п Сума зобов’язання, що підлягає сплаті за даними платника Річна сума11 Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Нараховано на 20 ___ рік, усього                          
412 Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)13                          
512 Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 20 ___ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 - р. 4))                          
612 Нараховано до зменшення податкового зобов’язанняна 20___ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 - р. 3))                          
712 Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати                          
812 Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати                          
912 Сума штрафу(к. 4 - 15 р. 7 х 3 % або 5 %)14                          
1012 Сума пені15                          
Доповнення до декларації 16 на   арк.

 

№ з/п Зміст доповнення16:
   
   

 


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)     .     .        
   
Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) _____________________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище)   М. П. (за наявності)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія                    
та номер паспорта5                    
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) _______________________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія                    
та номер паспорта5                    

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року _________________________________________________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)   За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________   “___” ________ 20__ року _________________________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)  

_____________

1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу ХІІ Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається за бажанням платника.

7 Інформація щодо категорії/цільового призначення земель має відповідати інформації, що зазначена в документах, які засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється двозначний номер арабськими цифрами згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року № 1011/18306:

01 – землі сільськогосподарського призначення

(якщо землі відносяться до сільськогосподарських угідь, то замість «01» зазначається категорія:

1А – рілля;

1Б – багаторічні насадження;

1В – сіножаті;

1Г – пасовища;

1Д – перелоги);

02 – землі житлової забудови;

03 – землі громадської забудови;

04 – землі природно-заповідного фонду;

05 – землі іншого природоохоронного призначення;

06 – землі оздоровчого призначення;

07 – землі рекреаційного призначення;

08 – землі історико-культурного призначення;

09 – землі лісогосподарського призначення;

10 – землі водного фонду;

11 – землі промисловості;

12 – землі транспорту;

13 – землі зв’язку;

14 – землі енергетики;

15 – землі оборони;

16 – землі запасу;

17 – землі резервного фонду;

18 – землі загального користування.

8 Зазначається вид права: 1 – власність; 2 – постійне користування; 3 – оренда.

9 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано.

10За потреби кількість рядків розділів І та/або ІІ може бути збільшено або зменшено.

11 Значення колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ має відповідати значенню колонки 16 рядка 2 розділу І декларації або колонки 11 рядка 2 розділу ІІ декларації.

12 Рядки 4 – 10 заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань.

13 Рядок 3 розділу ІІІ цієї декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1015 “Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за № 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року № 865 “Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за № 130/24907.

14 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

15 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

16 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

 

Рис. 7.1. Податкова декларація з плати за землю


 

Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.

Орендна плата

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

- може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у попередньому підпункті, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.025 с.)