ТОП 10:

ПІДПРИЄМСТВА, БУДІВЛІ І СПОРУДИПО ЗБЕРІГАННЮ ТА ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА

ДБН В.2.2-8-98

 

Видання офіційне

 

 

Держбуд України

Київ 1998

 

РОЗРОБЛЕНІ Об'єднанням "УкрНДІагропроект" Мінсільгосппроду України - базова організація (керівник теми - канд.екон.наук, заслужений будівельник України Омельченко О.Ф.; відповідальний виконавець -канд.техн.наук Каюмов Р.Х.; виконавці: Бобровицька H.I., канд.техн.наук Смірнов О.П., Шеремет B.C., Заїка Є.П., Шик І.Л., Бойчук М.П., Іванова Л.Ю.)

 

Київським проектним інститутом "Промзернопроект"

(Штепа М.Г., Хуторний О.О.,

канд.техн.наук Ясинецький М.П., Мар'ян B.I.)

 

АО "ЦНДІпромзернопроект" (Простосердов A.M., Яковлев Є.В., канд.техн.наук Скориков Б.А.)

 

Головним управлінням капітального будівництва Мінсіль­госппроду України

(академік Академії інженерних наук Яковенко В. П., Бровко І.І., Шуляк Є.В., Юдченко М.О.)

 

 

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням промислової забудови, інженерної

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ інфра­структури та захисту територій Держбуду України

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммістобудування України

від 18.02.98 р. № 41 і введені в дію з 01.07.98 р

 

З введенням в дію ДБН В.2.2-8-98 на території України втрачає силу СНІП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна".

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будинки і споруди

Підприємства, будівлі і споруди ДБН В 2.2-8-98

По зберіганню і переробці зерна На заміну СНіП 2.10.05-85

 

Ці норми поширюються на проектування нових, розширення, реконструкцію і технічне переозб­роєння елеваторів, зерноскладів, млинів, комбікормових заводів і інших підприємств, будівель і споруд по зберіганню, обробці і переробці зерна*.

Норми встановлюють вимоги: до проектування генеральних планів підприємств; до об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків і споруд; до проектування інженерного обладнання, електропостачання і освітлення; до розрахунку і проектування силосів, бункерів, несучих і огороджу-вальних конструкцій виробничих будівель і споруд; до розроблення розділів проектів з оцінки впливу на навколишнє середовище, організації будівельного виробництва, а також до безпечної експлуатації будівель і споруд.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Категорії приміщень, будівель і споруд за вибухопожежною і пожежною небезпекою установлю­ються в технологічній частині проекту у відповідності з ОНТП 24, ВБН-СГіП-46-3 чи за спеціальними переліками, затвердженими у встановленому порядку.

1.2 Підприємства необхідно розміщувати в складі групи підприємств (комбінатів і промвузлів) з загальними допоміжними виробництвами і господарствами, інженерними спорудами і комунікаціями.

Розміщення підприємств повинно забезпечувати мінімальну відстань для перевезення сировини і готової продукції, в тому числі наближення зерносховищ до місць виробництва зерна.

Ці підприємства не допускається розміщувати в санітарно-захисній зоні підприємств, віднесених за виділенням шкідливостей в навколишнє середовище до І і II класів у відповідності з вимогами санітарних правил №173.

1.3 Підприємства необхідно розміщувати з навітряного боку (вітрів переважного напряму) по відношенню до підприємств і споруд, що виділяють шкідливості в атмосферу, і з підвітряного боку по відношенню до житлових і громадських споруд.

Елеватори повинні розміщуватись на відстані не менше 200 м від огородження підприємств по зберіганню і переробці отруйних рідин і речовин. Не допускається розміщувати елеватори впритул до підприємств по зберіганню і переробці легкозаймистих і горючих рідин, а також нижче цих підприємств по рельєфу місцевості згідно з санітарними правилами №173.

Протипожежні розриви між будинками підприємств та іншими будинками слід приймати за СНіП ІІ-89 і ДБН 360.

1.4 При проектуванні підприємств повинно бути забезпечено створення єдиного архітектурного ансамблю з ув'язкою до архітектури прилеглих підприємств і населеного пункту.

Будівлі і споруди необхідно проектувати простих геометричних форм або у вигляді їх поєднання.

1.5 При проектуванні підприємств у сейсмічних районах необхідно дотримуватись також вимог СНіП ІІ-7 і 3.22 цих норм.

1.6 Основні будівлі і споруди підприємств необхідно проектувати 11 класу відповідальності і І, II і ІІІа ступенів вогнестійкості відповідно до вимог СНіП 2.01.07, СНіП 2.01.02 і СНіП 2.09.02.

Будівлі зерноскладів і окремі споруди для приймання, сушіння і відпуску зернових продуктів і сировини, а також транспортерні галереї зерноскладів допускається проектувати III класу за ступенем відповідальності і III, ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V ступенів вогнестійкості.

 

* Далі по тексту — підприємстаа.

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009

Видання офіційне

Київ
Мінрегіонбуд України

 

ПЕРЕДМОВА

 

ЗА УЧАСТЮ: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і

проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП)

 

1 РОЗРОБЛЕНО: В. Куцевич, д-р арх. ( керівник розробки); архітектори Б. Губов,

І.Чернядьєва; інженери О Московских, Б. Польчук, Ю. Сіземов, Б.Ступаченко;

 

РОЗРОБНИКИ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН Украни

(В. Акіменко, д-р мед. наук; П. Семашко, канд. мед. наук; санлікар С. Протас, інженер О. Коваленко);

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (Я.Новак, канд. техн.наук, О.Сізіков, канд. техн.наук, інженери Є. Степанюк, В.Коваленко, Я. Нижник, Р. Уханський, О. Гутник);

ПП «Енергомінімум» (В. Гершкович, канд. техн. наук)

Держпожбезпеки України (інженери О.Євсеєнко, С. Мусійчук, В.Сокол,

О. Гладишко, Г. Дубінський)

2. ВНЕСЕНО Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем

І ПІДГОТОВЛЕНО будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

 

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705

від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010

 

4.НА ЗАМІНУ ДБН В.2.2-9-99Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.009 с.)