ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління інформаційними ресурсами організаціїУ сучасних умовах роль інформації у всіх сферах життєдіяльності істотно зростає. В економіці роль інформації як одного з центральних ресурсів не викликає сумнівів.

Інформація – відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їхніх параметрах, властивостях і стані, що зменшують наявну про них ступінь невизначеності, відображені в якому-небудь середовищі їхнього збереження, обробки і передачі. Поряд з інформацією часто вживається поняття «дані».

Даніможуть розглядатися як ознаки або записані спостереження, що з якихось причин не використовуються, а тільки зберігаються. У тому випадку, якщо з'являється можливість їх використовувати для зменшення невизначеності про що-небудь, дані перетворюються в інформацію. Тому інформацією є використовувані дані.

Інформаційний об'єкт — це опис деякої сутності (реального об'єкта, явища, процесу, події) у виді сукупності логічно зв'язаних реквізитів (інформаційних елементів).

Інформаційні ресурси – це сукупність знань і інформації про оточуючий нас світ, накопичених і розміщених на яких-небудь інформаційних носіях (документах, базах даних і ін.), що можуть бути використані для реалізації цілей організації.

Зовнішня інформація — це економічна, соціальна, ділова і т.п. інформація, що описує і характеризує стан зовнішнього, щодо об'єкта прогнозування, середовища.

Внутрішня — це результати діяльності (кінцеві і проміжні) підприємства, прогнози, задачі і напрямки діяльності (маркетингові дослідження) і виробничо-постачальницькі можливості, що визначаються технічним рівнем підприємства.

Джерела й особливості одержання інформації

Розрізняють зовнішні та внутрішні джерела інформації.

Зовнішні джерела підрозділяються на:

¨ спеціалізовані(бюлетені агентств);

¨ вторинні - опублікована інформація (бюлетені статистики, баланси банків);

¨ оригінальні джерела (корисні дослідження з позиції споживача, проведені власними відділами).

Внутрішні джерела інформації включають:

¨ дослідження внутрішніх даних відділом аналізу;

¨ дослідження інформації, що надходить від функціональних підрозділів підприємства.

Аналізу вихідних даних повинна передувати перевірка інформації, що здійснюється по видах:

¨ за змістом напрямку аналізу (загальна відповідність наявної інформації цілям і задачам).

¨ технічна перевірка (наявність підпису на документах, повнота звітних даних, порівнянність).

¨ рахункова перевірка — правильність підсумків (вибіркова перевірка).

Збір, ведення і збереження інформації повинне базуватися на наступних принципах:

¨ об'єктивність відображення всіх сторін господарської діяльності;

¨ єдність інформації;

¨ виявлення споживачів в інформації і способів їхнього задоволення;

¨ усунення дублювання в первинній інформації;

¨ оперативність інформації;

¨ надійність збереження і захищеність;

¨ простота і висока швидкість доступу до даних.

У залежності від часу одержання розрізняють первинну і вторинну інформацію.

Первинною називається інформація, що зібрана спеціально для підготовки даного рішення. Раніше ця інформація в такому виді в особа, що ухвалює рішення була відсутня. Ясно, що одержання первинної інформації зажадає значно великих ресурсів, ніж для одержання вторинної інформації.

Вторинна інформація вже була в особа, що ухвалює рішення до моменту розробки даного рішення. Джерелами вторинної інформації є дані оперативного, бухгалтерського обліку, довідкові видання, нормативні акти.

Методи отримання інформації

ОПИТУВАННЯ.План опитування повинен включати характеристику наступних параметрів: предмета опитування; типу опитування – спеціального або багатоцільового; кола опитуваних (споживачі, експерти і т.д.); числа опитуваних, методів їхнього вибору; форми питання, характеру його постановки; ступеня стандартизації опитування; способу опитування, частоти повторення опитування; методу добору інформації з наявного масиву даних; ефективності опитування, оцінюваної як відношення обсягу і якості отриманої інформації, можливостей її використання для прийняття рішень і витрат на проведення опитування.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ – це спосіб одержання інформації без безпосереднього контакту з джерелами інформації і впливу на об'єкт спостереження. План спостереження повинен включати характеристику:

1) об'єкта спостереження;

2) положення спостерігача стосовно об'єкта і типу спостереження;

3) умов (у лабораторних умовах або реальний процес);

4) частоти (разове, епізодичне, регулярне, безперервне);

5) використовуваної техніки (TV, відео, фото і т.д.).

До числа переваг спостереження перед опитуванням можна віднести відсутність впливу спостерігача на об'єкт спостереження, незалежність одержання інформації від готовності об'єкта надати її, порівняно низький рівень витрат.

ЕКСПЕРИМЕНТ (ТЕСТУВАННЯ)дозволяє одержати інформацію про взаємозв'язки в умовах рішення проблеми, близьких до реального.

При вторинному аналізі оцінюються вже наявні дані з внутрішніх (бухоблік, оперативний облік, статистика збуту) або зовнішніх (статистичні й інші довідники, банки даних, економічні огляди) джерел.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.005 с.)