ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Максимальний струмовий захист лініїСтрум спрацювання МСЗ повинен відстроюватися від робочого струму лінії з урахуванням можливих кидків струму самозапуску двигунів

 

, (7.1)

 

де – коефіцієнт надійності, для реле типу РТ-85, РТ-40 kн = 1,2; [3 с.370; 5 с.303; 7 с. 265; 9 с.301; 10 с.206; 11 с.230];

– коефіцієнт повернення реле, для реле типу РТ-85, РТ-40 [3 с.371; 5 с.303; 7 с.265; 9 с.301; 10 с.206; 11 с.230];

– коефіцієнт самозапуску, для ліній сільськогосподарського призначення приймається [3 с.372; 5 с.303; 7 с.265; 10 с.206;
11 с.230].

 

Селективна дія МСЗ лінії 10 кВ і запобіжників з високої сторони ТП 10/0,4 кВ забезпечуються при їх сумісній роботі, якщо виконується наступна умова:

– для захисту із залежною витримкою часу (РТ-80, РТ-90, РСТ-80АВ)

(7.2)

 

– для захисту із незалежною витримкою часу (РТ-40, РСТ-40, РСТ-11)

 

, (7.3)

 

де Іпл.(5) – струм, при якому плавка вставка запобіжника найбільш потужної ТП 10/0,4 кВ перегоряє за 5 секунд [11 с. 210], А;

– струм, при якому плавка вставка запобіжника найбільш потужної ТП 10/0,4 кВ згорає за 0,3 секунди, А.

 

Струм спрацювання реле МСЗ визначається за формулою:

 

(7.4)

 

де – найбільший, з отриманих за виразами (7.1 – 7.3), струм спрацювання захисту,

– коефіцієнт схеми [3 с.371; 5 с.302; 6 с.319; 7 с. 265; 9 с.303; 10 с.206];

– коефіцієнт трансформації трансформатора струму [9 с.239; 14].

З урахуванням (7.1) струм спрацювання реле:

 

. (7.5)

 

Уставку струму спрацювання реле вибирають за умовою:

 

. (7.6)

 

Якщо Іс.р. більший максимального струму уставки реле Іу.р. (наприклад, для реле РТ-85 – 10 (5) А), то рекомендується збільшити ктс (на один, два ступеня) і повторити перевірку струму спрацювання.

В схемах РЗ, оперативні кола яких живляться безпосередньо від ТС, для вибору струму уставки додається умова надійного спрацювання електромагніту привода вимикача зі струмом спрацювання 5А:

 

. (7.7)

 

Струм первинного кола спрацювання захисту (уточнене значення):

. (7.8)

 

Вибраний захист перевіряють на чутливість до струму к.з. в кінці зони захисту. Для цього визначають коефіцієнт чутливості захисту:

 

, (7.9)

 

де – струм двополюсного к.з. в кінці ділянки, що захищається, А;

 

В основній зоні дії захисту . Якщо МСЗ виконує функції резервного захисту, тоді .

Другим основним параметром МСЗ є витримка часу захисту. Для захистів із незалежною витримкою часу:

 

, (7.10)

 

де – витримка часу попереднього захисту, с.

– ступень витримки часу, с.

 

Ступінь витримки часу для захистів із незалежною видержкою часу Dt = 0,4...0,6 с. Для захистів із залежною витримкою часу Dt = 0,6 с – для реле РТ-80 та Dt = 0,7 с для реле РТВ.

В радіальних мережах з одностороннім живленням селективність МСЗ забезпечується вибором відповідних витримок часу, які збільшуються у напрямку від споживачів до джерела живлення.

Струмова відсічка лінії

Струм спрацьовування відсічки ПЛ-10 кВ вибирається за такими умовами:

– струм спрацьовування СВ повинен бути більшим за максимальний струм к.з. у місці підключення найближчого до РТП трансформатора 10/0,4 кВ:

 

, (7.11)

 

де – максимальний струм к.з. (трифазного ) у точці підключення найближчого трансформатора 10/0,4 кВ, А;

– коефіцієнт надійності (для реле РТ-40 kн = 1,2…1,3; для реле РТ- 80 і РТМ kн = 1,5…1,6) [3 с.374; 5 с.309; 7 с. 268; 9 с.301; 10 с.206; 11 с.231].

– струмова відсічка не повинна спрацьовувати під час кидків струму намагнічування трансформаторів 10/0,4 кВ, тобто

 

, (7.12)

 

 

де – сумарна потужність ТП 10/0,4 кВ, що живляться від лінії, кВА.

 

Струм спрацювання реле відсічки визначається за формулою:

 

, (7.13)

 

де .– найбільше із значень, що отримані за виразами (7.11) і (7.12).

 

Значення, отримане за виразом (7.12) округляємо до струму уставки , А, обраного типу реле, за умови:

 

. (7.14)

Тоді дійсне (уточнене) значення струму спрацювання відсічки

 

. (7.15)

 

Якщо захист реалізовано на реле типу РТ-80 (РТ-85, РТ-90) струм спрацювання реле відсічки не визначають, а находять кратність відсічки:

 

, (7.16)

 

де – струм уставки МСЗ реле РТ-80 (РТ-85, РТ-90).

Кратність відсічки для реле типу РТ-80 може мати значення: 2, 4, 6, 8.

Чутливість відсічки:

 

, (7.17)

де – струм к.з. у місці встановлення захисту в найбільш сприятливому за умовами чутливості режимі (триполюсне к.з.).

– мінімальне значення коефіцієнта схеми [5 с.302; 7 с.265; 9 с.303].

 

Згідно із [2, 3, 5] для додаткових захистів повітряних ліній .

Ефективність відсічки оцінюється зоною її дії (не менш 15-20% довжини лінії).

ЛІТЕРАТУРА

 

2.с. 343-345;3с.370-374;5 с.303-310; 6 с.325-338; 7 с.263-274;
8 с.236-250; 9 с. 298-316; 10 с.204-212; 11 с.230-232; 12 с.170-173.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Призначення релейного захисту?

2. Які вимоги ставляться до релейного захисту?

3. Які типи реле застосовуються для релейного захисту?

4. Як класифікуються реле за способом включення в коло, що контролюється та за способом дії на вимикач?

5. Як захищаються повітряні лінії напругою 6…10 кВ від аварійних режимів?

6. Що таке максимальний струмовий захист обладнання?

7. Як забезпечується селективність МСЗ?

8. За якими параметрами вибирають струм спрацювання МСЗ повітряної лінії?

9. Як вибирають параметри спрацювання МСЗ повітряної лінії?

10. З якою метою визначають коефіцієнт чутливості захисту?

11. За якими параметрами перевіряють МСЗ лінії на чутливість?

12. Що таке струмова відсічка повітряної лінії?

13. За якими параметрами вибирають струм спрацювання струмової відсічки повітряної лінії?

14. Як забезпечується селективність струмової відсічки?

15. Який захист називається основним?

16. За якими параметрами перевіряють на чутливість СВ лінії?

Задача 7.1

 

Розрахувати максимальний струмовий захист (МСЗ) та струмову відсічку (СВ) повітряної лінії напругою 10 кВ. Максимальний робочий струм на головній ділянці лінії = 41,3 А, найбільш потужна підстанція лінії Sн = 160 кВА, сумарна потужність ТП 10/0,4 кВА. Параметри мережі наведено на рисунку 7.1.

 

 

 
 

 


 

Рисунок 7.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 10 кВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

В якості основного захисту приймаємо МСЗ лінії.

Розрахунок параметрів МСЗ.

1. Приймаємо дворелейну схему МСЗ із з’єднанням трансформаторів струму в «неповну зірку». Для захисту використовуємо струмові реле
РТ-80/1.

2. Розраховуємо струм спрацювання захисту (МСЗ) за умовами:

а) .

Приймаємо для реле РТ-80: kн = 1,2; kпов = 0,8…0,85. kс.зап = 1,2…1,3.

А.

б) .

Для найпотужнішої ТП із Sн = 160 кВА: = 20А, А (2 додаток Е, таблиця Е2 та рисунок Е1).

А.

В якості струму спрацьовування МСЗ Ісп.МСЗ.. вибираємо більше із отриманих значень:

приймаємо А.

3. Визначаємо струм спрацьовування реле МСЗ:

; А.

4. Вибираємо уставку реле за умовою:

.

Враховуючи, що в реле РТ-80/1 уставка може змінюватись в межах 4...10А, приймаємо: Іу.р.МСЗ = 10 А.

6. Визначаємо уточнене значення струму спрацювання захисту:

; А.

Приймаємо до встановлення реле РТ 80/1 з Іу.р. МСЗ = 10А.

6. Виконуємо перевірку чутливості МСЗ:

; А.

.

Умова виконується.

В якості додаткового захисту лінії 10 кВ приймаємо СВ.

Виконуємо розрахунок параметрів струмової відсічки.

 

1. Розраховуємо струм спрацьовування відсічки за умовами:

а) , А.

 

б) , А.

В якості струму спрацьовування відсічки вибираємо більше із отриманих значень:

приймаємо А.

 

2. Визначаємо струм спрацьовування реле відсічки:

, А.

3. Визначаємо кратність відсічки (для реле РТ-80):

, .

Умова виконується, так як кратність відсічки для реле типу РТ-80 може мати значення: 2, 4, 6, 8. Приймаємо .

 

4. Визначаємо уточнений струм спрацьовування реле СВ:

; А.

4. Дійсне (уточнене) значення струму спрацьовування відсічки:

А.

6. Виконуємо перевірку струмової відсічки на чутливість:

; .

Для додаткових захистів повітряних ліній .

умова виконується.

Ефективність відсічки оцінюється зоною її дії (не менш 15-20% довжини лінії). Остаточно приймаємо в якості додаткового захисту лінії струмову відсічку із розрахованими параметрами.

 

 

Задача 7.2(самостійно)

 

Розрахувати максимальний струмовий захист (МСЗ) та струмову відсічку (СВ) повітряної лінії напругою 10 кВ (рисунок 7.2). Параметри мережі за варіантами наведено в таблиці 7.1.

 

 

 


ТП1 10/0,4 кВ

 

Рисунок 7.2 – Розрахункова схема повітряної лінії 10 кВ

 

Максимальний робочий струм на головній ділянці лінії = 41,3 А, найбільш потужна підстанція лінії Sн = 160 кВА, сумарна потужність ТП 10/0,4 кВА.

 

Таблиця 7.1 – Параметри мережі 10 кВ

Варіант , А , А А , А , кВА , кВА
20,5 50/5
70,1 100/5
23,8 50/5
68,1 100/5
22,2 50/5
66,3 100/5
38,9 75/5
65,0 100/5
18,4 30/5
19,3 50/5
63,2 100/5
24,7 50/5
60,4 75/5
26,1 50/5
58,2 75/5
28,3 50/5
55,4 75/5
30,2 50/5
50,4 75/5
33,1 50/5
52,6 100/5
35,8 50/5

ЗАНЯТТЯ 8.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.014 с.)